รหัสและคำอธิบายเล่ม 3  >> หมวดวิชาเกษตรศาสตร์

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชาพืชสวน : :

หมู่วิชาพืชสวน ซึ่งอยู่ในหมวดวิชา เกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
1. พืชสวนทั่วไป                                                                                                                        (503-1--)
2. พืชประเภทผัก                                                                                                                      (503-2--)
3. พืชประเภทไม้ดอกไม้ประดับ                                                                                                 (503-3--)
4. พืชประเภทผลไม้                                                                                                                  (503-4--)
5. วิทยาการจัดการเกี่ยวกับพืชสวน                                                                                           (503-5--)
6.                                                                                                                                              (503-6--)
7.                                                                                                                                              (503-7--)
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                                                                    (503-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย      (503-9--)

หมู่วิชาพืชสวน (503)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

5032101

5032201

5032301

5032501

5033201

5033202

5033203

5033204

5033301

5033302

5033401

5033402

5033403

5033501

5033502

5033503

5034101

5034301

5034302

5034303

5034304

5034401

5034402

5034403

5034404

5034405

5034501

5034502

5034503

3632101

3632201

3632301

-

-

-

-

-

-

-

3633401

3633406

3634405

3633501

3633502

-

3634102

-

3634305

3634306

3634307

-

-

-

3634404

-

3634413

-

-

หลักการพืชสวน

การผลิตผัก

ไม้ดอกไม้ประดับ

การปลูกและขยายพันธุ์พืช

การผลิตผักเพื่อการค้า

การผลิตผักเพื่ออุตสาหกรรม

การผลิตผักเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม

เห็ดและการผลิตเห็ด

การผลิตไม้ดอกเพื่อการค้า

การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้

หลักการไม้ผล

ทุเรียน

มะม่วง

หลักการขยายพันธุ์พืช

การจัดการสถานเพาะชำ

การจัดสวนและตกแต่งสถานที่

พืชเครื่องเทศและสมุนไพร

การผลิตไม้ประดับ

การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า

ไม้หัวและไม้เลื้อย

การจัดการสนามหญ้า

ไม้ผลเมืองร้อน

ไม้ผลกึ่งเมืองร้อน

ไม้ผลเมืองหนาว

ไม้ผลทางอุตสาหกรรม

ไม้ผลเศรษฐกิจ

การบรรจุหีบห่อและการจัดจำหน่าย

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร

เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชั้นสูง

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

2(1-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

2(1-2)

2(1-3)

3(2-2)

2(1-2)

2(1-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

2(1-3)

3(2-2)

2(1-3)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

2(1-2)

3(2-2)

3(2-2)

คำอธิบายรายวิชา
หมู่วิชาพืชสวน (503)

รหัส

 ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
5032101

 หลักการพืชสวน
Introduction to Horticulture

 3(2-2)
 

     ความหมายและการจัดแบ่งพืชสวน โครงสร้างของพืชสวน กรรมวิธีสำคัญที่เกิดขึ้นในพืชเกี่ยวกับโภชนาการของพืช การเจริญเติบโต และพัฒนาการของพืช หลักการปลูก บำรุง และปรับปรุงพืช ฮอร์โมนกับพืชสวน หลักการทำสวน
           ปฏิบัติการ
ศึกษาโครงสร้างการเจริญเติบโตและการพัฒนาการ การปลูก บำรุงรักษาพืชสวน
 

5032201

 การผลิตผัก
Principles of Vegetable Production
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5032101 หลักการพืชสวน

3(2-2)
 

      ประโยชน์และความสำคัญของพืชผัก การจำแนกและการแบ่งชนิดของพืชผัก ชนิด และลักษณะประจำพันธุ์ การเลือกพื้นที่ในการปลูกผัก การหาความงอก และวิธีเร่งการงอกของเมล็ดพันธุ์ผัก การขยายพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต การปลูกและการดูแลรักษา การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การตัดแต่ง การบรรจุและการจัด จำหน่าย เทคนิคการปลูกผักสมัยใหม่โดยไม่ใช้ดิน ปฏิบัติการ การปลูกและดูแลรักษา วิธีการเก็บเกี่ยว การตัดแต่ง การจัด การบรรจุ การจำหน่าย
 

5032301

 ไม้ดอกไม้ประดับ
Floriculture and Ornamental Plants

 3(2-2)
 

   ความสำคัญและประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับ การจัดแบ่งประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจัยที่เกี่ยวกับการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ที่ใช้ปลูกวิธีการปลูกและการป้องกันจำกัด การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาดและการจัดจำหน่าย
     ปฏิบัติการ
การผลิตกล้าไม้ดอก การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ วิธีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ประเภทต่าง ๆ การตัดแต่งไม้ประดับ การดูแลรักษาและการจัดการไม้ดอกไม้ประดับเพื่อจำหน่าย
 

5032501

 การปลูกและขยายพันธุ์พืช
Planting and Plant Propagation

2(1-2)
        ศึกษาปัญหาการปลูกพืชและข้อมูลในการผลิตพืชชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย แนวการเพิ่มผลผลิต นโยบายด้านการปลูกพืชของรัฐบาล และการสำรวจภาวะการปลูกพืชในท้องถิ่น การเลือกทำเลปลูกพืช การแก้ไขการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การใช้ปุ๋ยโดยทั่วไป การใช้และเก็บรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการปลูกพืช การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ การปลูกพืชไร่และการปลูกไม้ผล ตลอดจนการขยายพันธุ์ ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ การตลาด
 
5033201

การผลิตผักเพื่อการค้า
Vegetable Production for Commercial
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5032201 การผลิตผัก

 3(2-2)
 

     ศึกษาสำรวจความต้องการของตลาดพืชผัก การเลือกพื้นที่และปรับปรุง สภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการผลิตผัก โดยเลือกผักที่เหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น การวางแผนการผลิตผักเป็นการค้า การเตรียมพื้นที่ปลูก การปลูก การปฏิบัติบำรุงรักษา การป้องกันกำจัดศัตรูพืช ผัก วิธีการเก็บเกี่ยว การตัดแต่งและการบรรจุหีบห่อ การจัดจำหน่ายในรูปแบบต่าง ๆ การทำบัญชี
               ปฏิบัติการ
การปลูกและดูแลรักษา เก็บเกี่ยว ตัดแต่ง หีบห่อ จำหน่าย
 

5033202

 การผลิตผักเพื่ออุตสาหกรรม
Vegetable Production for Industry
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5032201 การผลิตผัก

3(2-2)
 

     การศึกษา สำรวจพืชผักที่เหมาะสมกับการผลิตเป็นอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพืชผักที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้น ๆ ประเภทต่าง ๆ ทางอุตสาหกรรมที่ใช้ผักเป็นวัตถุดิบการเตรียมพื้นที่ปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การป้องกันกำจัดศัตรูพืชผัก วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับระบบอุตสาหกรรม การจัดจำหน่าย
        ปฏิบัติการ
ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การตัดแต่ง การจัดจำหน่าย
 

5033203

 การผลิตผักเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม
Vegetable Production for Commercial and Industry
วิธีที่ต้องเรียนมาก่อน : 5032201 การผลิตผัก

3(2-2)
 

     ศึกษาสำรวจความต้องการของตลาดพืชผัก เลือกชนิดผักที่เหมาะสมในการทำเป็นการค้าและ หรืออุตสาหกรรม โดยเฉพาะพืชผักที่เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้น ๆ การเลือกพื้นที่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการผลิตผัก การวางแผนและการจัดการผลิตผัก การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา การป้องกัน กำจัดศัตรูพืชผัก การเก็บเกี่ยววิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับพืชผัก การตัดแต่งทำความสะอาด การบรรจุหีบห่อการจัดจำหน่ายการทำบัญชี
        ปฏิบัติการ
การปลูกและดูแลรักษา การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การตัดแต่ง และการจัดจำหน่าย
 

5033204

 เห็ดและการผลิตเห็ด
Mushroom and Mushroom Production

3(2-2)
 

     ประวัติความเป็นมาของการเพาะเห็ด ประโยชน์และความสำคัญของเห็ด ชีววิทยาของเห็ด การจัดแบ่งประเภทเห็ด สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเห็ด วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด ศัตรูเห็ด เห็ดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย แหล่งผลิตเห็ดในประเทศไทย เห็ดพิษ การถนอมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด ปฏิบัติการ ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะเส้นใยและสปอร์ของเห็ดการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ สูตร PDA และสูตรดัดแปลง การเลี้ยงเชื้อเห็ดบริสุทธิ์จากเนื้อเยื่อก้านดอก กลีบดอก และสปอร์ การต่อเชื้อ การผลิตหัวเชื้อเห็ดจากเมล็ดธัญพืช และอินทรีย์วัตถุอื่น ๆ การผลิตเห็ดชนิดต่าง ๆ การถนอมและแปรรูปเห็ด
 

5033301

 การผลิตไม้ดอกเพื่อการค้า
Floriculture Production for Commercial
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5032301 ไม้ดอกไม้ประดับ

2(1-2)

   ความสำคัญทางเศรษฐกิจของไม้ดอก ความสำคัญและประโยชน์ของไม้ดอกคุณลักษณะของไม้ดอกที่ผลิตเป็นการค้า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตไม้ดอกเพื่อการค้า วิธีปลูก ดูแลรักษา ตัดแต่ง การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ตัดดอก จัดการตลาด และการจัดจำหน่าย
ปฏิบัติการ
ศึกษาตลาดของไม้ดอก การปลูกไม้ดอก และการจัดการไม้ดอกเพื่อการค้า
 

5033302

 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
Orchid Culture

2(1-3)
        ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของกล้วยไม้ การจำแนกประเภทของกล้วยไม้ สกุลของกล้วยไม้ที่นิยมเลี้ยง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์ การขยายพันธุ์ การปลูกและการดูแลรักษา ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกกล้วยไม้ การประกวดและการตัดสิน การบรรจุหีบห่อและการจัดจำหน่าย
 
5033401

 หลักการไม้ผล
Principles of Pomology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5032101 หลักการพืชสวน

 3(2-2)
 

     ไม้ผลและการแยกประเภทของไม้ผล ส่วนประกอบต่าง ๆ ของไม้ผล การออกดอกและสรีรวิทยาการออกดอก การติดผล สรีรวิทยาการติดผลและการสุกของผล การเลือกพื้นที่ปลูก การเลือกชนิดพันธุ์ไม้ผลที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด การเตรียมพื้นที่ปลูกไม้ผล การดูแลรักษา ปรับปรุง การบำรุงไม้ผล วิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมกับไม้ผลแต่ละชนิด การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว และการจำหน่ายผลิตผล
        ปฏิบัติการ
ศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ ของไม้ผล ขั้นตอนการออกดอกของไม้ผล
การเจริญเติบโต และการสุกของผลไม้ การเตรียมพื้นที่ปลูก การเตรียมระบบน้ำในสวนผลไม้ การปลูก และการดูแลรักษาสวนไม้ผล
 

5033402

 ทุเรียน
Durian
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5033401 หลักการไม้ผล

2(1-2)

     ความสำคัญ ประวัติความเป็นมาของทุเรียน การจำแนกพันธุ์ ลักษณะประจำพันธุ์ การขยายพันธุ์ การปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การจำหน่าย
 

5033403

 มะม่วง
Mango
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5033401 หลักการไม้ผล

2(1-2)

      ความสำคัญ ประวัติความเป็นมาของมะม่วง การจำแนกพันธุ์ ลักษณะประจำพันธุ์ การขยายพันธุ์ การปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การจำหน่าย
 

5033501

 หลักการขยายพันธุ์พืช
Principles of Plant Propagation

3(2-2)
 

    อุปกรณ์และการเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมกับการขยายพันธุ์พืช ประโยชน์และความสำคัญเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการต่าง ๆ การดูแลรักษา การใช้สารเคมีและเทคนิคต่าง ๆ ในการขยายพันธุ์พืช
ปฏิบัติการ
การขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ การดูแลรักษา
 

5033502

 การจัดการสถานเพาะชำ
Nursery Management

 3(2-2)
 

     ความหมาย ประโยชน์ และความสำคัญของสถานเพาะชำ การจำแนกชนิดของเรือนเพาะชำ การจัดเตรียมโรงเรือนเพาะชำและสิ่งก่อสร้าง ลักษณะของธุรกิจสถานเพาะชำ หลักการบริหารสถานเพาะชำ การจัดการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในสถานเพาะชำ เช่น ภาชนะปลูก ดินปลูก อุปกรณ์ให้น้ำ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และสารเคมีอื่น ๆ การฆ่าเชื้อวัสดุปลูก การจัดกระบะและแปลงเพาะชำ และการควบคุมสภาพแวดล้อม ในเรือนเพาะชำ การจัดพันธุ์ไม้ ภายในและภายนอกเรือนเพาะชำ การจัดการผลิตและจำหน่ายพันธุ์ไม้เป็นการค้า
          ปฏิบัติการ
สำรวจการจัดการธุรกิจเรือนเพาะชำ สวนเพาะชำ
 

5033503

การจัดสวนและตกแต่งสถานที่
Landscape Gardening

 3(2-2)

     ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดสวนและตกแต่งสถานที่ ทฤษฎีและองค์ประกอบทางศิลป์ การเขียนแบบและการออกแบบจัดสวน ประเภทของการจัดสวนและหลักการจัดสวน ประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบของการจัดสวนการดำเนินงานจัดสวน การเลือกวัสดุและพันธุ์ไม้ วิธีการปลูกหญ้าและพันธุ์ไม้ในสวน การบำรุงรักษาสวน การคำนวณค่าใช้จ่ายในการจัดสวน
           ปฏิบัติการ
การเขียนแบบและการออกแบบจัดสวน คำนวณค่าใช้จ่ายฝึกจัดสวนและบำรุงรักษา
 

5034101

 พืชเครื่องเทศและสมุนไพร
Spices and Medicinal Plants
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5032101 หลักการพืชสวน

3(2-2)

    ความหมายของพืชเครื่องเทศและสมุนไพร ประโยชน์ของพืชเครื่องเทศและสมุนไพร พืชเครื่องเทศและสมุนไพรที่สำคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สภาพ    แวดล้อมที่เหมาะสม วิธีการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจำหน่าย
 

5034301  การผลิตไม้ประดับ
Ornamental Plant Production
 2(1-3)

      ความสำคัญและประโยชน์ของไม้ประดับ ประเภทของไม้ประดับ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูก การปลูกเพื่อการตกแต่ง วิธีการปลูก การดูแลรักษา ศัตรูและการป้องกัน การจัดแต่งไม้ประดับและการจัดจำหน่าย
 

5034302

 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า
Commercial Floriculture and Ornamental Plants
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5032301 ไม้ดอกไม้ประดับ

3(2-2)
 

     ความต้องการของตลาดไม้ดอกไม้ประดับ การเลือกพันธุ์และชนิดของไม้ดอกไม้ประดับผลิตเป็นการค้า ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การวางแผนการผลิต การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ปัญหาและการเตรียมการแก้ปัญหาในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า
     ปฏิบัติการ
ศึกษาราคาตลาดของไม้ดอกไม้ประดับในท้องถิ่น วางแผนการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การปลูก ปฏิบัติดูแลรักษา และควบคุมคุณภาพการผลิต การเก็บเกี่ยว และการจัดการไม้ดอกไม้ประดับเพื่อส่งตลาด
 

5034303

 ไม้หัวและไม้เลื้อย
Bulbs and Vines
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5001102 หลักพืชศาสตร์ หรือ 5032101 หลักการพืชสวน

2(1-3)
 

      ประโยชน์และความสำคัญทางเศรษฐกิจของไม้หัว ไม้เลื้อย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจัดจำแนก ประเภท ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต การวางแผนการผลิตเพื่อจำหน่าย การปลูก ดูแลรักษา การป้องกันกำจัด ศัตรูการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว และการจัดการ หลักการเก็บเกี่ยว การจัดการในการจำหน่าย
           ปฏิบัติการ
วิธีขยายพันธุ์ไม้หัวไม้เลื้อย การวางแผน การผลิต การปลูก ดูแลรักษาการจัดการเพื่อจำหน่าย
 

5034304

การจัดการสนามหญ้า
Turf Management

3(2-2)
 

     ประวัติความเป็นมาของการจัดสวน ประโยชน์และความสำคัญของสนามหญ้า การจัดทำจำแนกประเภทหญ้าที่ได้รับความนิยม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของหญ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำสนามหญ้า การปลูกหญ้าเพื่อการจัดสวน การขยายพันธุ์และธุรกิจการทำสนามหญ้า การจัดการละการดูแลรักษาสนามหญ้าประเภทต่าง ๆ
     ปฏิบัติการ
ศึกษาลักษณะหญ้าที่นิยมจัดสวนประเภทต่าง ๆ วิธีการขยายพันธุ์หญ้า การปลูกหญ้าเพื่อการจัดสวนและการทำสนามหญ้าเพื่อการค้า
 

5034401

 ไม้ผลเมืองร้อน
Tropical Fruit Crops
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5033401 หลักการไม้ผล

3(2-2)
 

    ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของไม้ผลเมืองร้อน พันธุ์และการจำแนกพันธุ์ การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การจัดจำหน่าย เช่น มะปราง มะขาม ทุเรียน ลางสาด เงาะ ทับทิม มังคุด มะเฟือง ฯลฯ
        ปฏิบัติการ ปลูก ดูแลรักษา การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการจัดจำหน่าย ไม้ผลแต่ละชนิด
 

5034402

 ไม้ผลกึ่งเมืองร้อน
Sub-Tropical Fruit Crops
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5033401 หลักการไม้ผล

3(2-2)
 

      ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของไม้ผลกึ่งเมืองร้อน พันธุ์และการจำแนกพันธุ์ การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การจัดจำหน่าย เช่น องุ่น ส้ม สตรอเบอรี่ ลิ้นจี่ ฯลฯ
          ปฏิบัติการ
ปลูก ดูแลรักษา การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการจัดจำหน่ายไม้ผลแต่ละชนิด
 

5034403

ไม้ผลเมืองหนาว
Temperate Fruit Crops
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5033401 หลักการไม้ผล

3(2-2)
 

     ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของไม้ผลเมืองหนาว พันธุ์และการจำแนกพันธุ์ การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การจัดจำหน่าย เช่น แอปเปิล ท้อ สาลี่ ฯลฯปฏิบัติการ ปลูก ดูแลรักษา การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการจัดจัดหน่ายไม้ผลแต่ละชนิด
 

5034404

 ไม้ผลทางอุตสาหกรรม
Industrial Fruit Crops
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5033401 หลักการไม้ผล

3(2-2)
 

       ความสำคัญ ของไม้ผลอุตสาหกรรม การปลูก การดูแลรักษา การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และการปรับปรุงเทคนิคด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ไม้ผลเป็นวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมปฏิบัติการ ปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว ใช้เทคนิคด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ไม้ผลเป็นวัตถุดิบทางอุตสาหกรรม
 

5034405

ไม้ผลเศรษฐกิจ
Economic Fruit Crops
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5033401 หลักการไม้ผล

3(2-2)
 

     ความสำคัญของไม้ผลทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์และการจำแนกพันธุ์ การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การจำหน่าย เช่น ลำไย สับปะรด ส้ม กล้วย ฯลฯปฏิบัติการ ปลูก ดูแลรักษา การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการจัดหน่ายไม้ผลแต่ละชนิด

 

5034501

 การบรรจุหีบห่อและการจัดจำหน่าย
Packing and Marketing

2(1-2)

     ความสำคัญของการบรรจุหีบห่อ ลักษณะของผลิตผลที่จะจัดบรรจุหีบห่อ วัสดุและอุปกรณ์การบรรจุหีบห่อ รูปแบบของการบรรจุและการจัดจำหน่าย ปัญหาและข้อเสนอแนะในการบรรจุหีบห่อและการจัดจำหน่าย
 

5034502

 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร
Plant Tissue Culture in Agriculture

3(2-2)
 

     ความหมายและประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมห้อง และเครื่องมือในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมชิ้นส่วนพืชสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะของพืช
         ปฏิบัติการ เตรียมอาหาร เตรียมชิ้นส่วนพืช และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และอวัยะพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจทางด้านพืชสวนเพื่อนำมาใช้ปลูกเพื่อเป็นการค้าและเพื่อประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมการเกษตร

 

5034503

 เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชั้นสูง
Cell Technology and Higher Plant Tissue Culture

3(2-2)

       เซลล์พืชและส่วนประกอบของเซลล์พืช การเพาะเลี้ยงเอมบริโอ การเพาะเลี้ยงอับเรณู การเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์       
        ปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเซลล์พืช เตรียมอาหารที่ใช้เลี้ยงเอมบริโอ อับเรณู โปรโตพลาสต์ เก็บโปรโตพลาสต์บริสุทธิ์ และเลี้ยงโปรโตพลาสต์

ก่อนหน้า ต่อไป