รหัสและคำอธิบายเล่ม 3  >> หมวดวิชาเกษตรศาสตร์

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชาสัตวบาล : :

หมู่วิชาสัตวบาล ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
1. การเลี้ยงสัตว์ปีก                                                                                                                            (504-1--)
2. การเลี้ยงสัตว์เล็ก                                                                                                                          (504-2--)
3. การเลี้ยงสัตว์ใหญ่                                                                                                                         (504-3--)
4. อาหารและโภชนาการ                                                                                                                    (504-4--)
5. เทคนิคการเลี้ยง                                                                                                                            (504-5--)
6.                                                                                                                                                      (504-6--)
7.                                                                                                                                                      (504-7--)
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                                                                            (504-8--)
9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์โครงการศึกษาเอกเทศการสัมมนาและการวิจัย               (504-9--)

หมู่วิชาสัตวบาล (504)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

5041101

5041102

5041201

5041301

5041401

5041402

5041403

5041404

5042101

5042102

5042103

5042201

5042202

5042203

5042204

5042205

5042301

5042302

5042303

5042401

5042501

5042502

5042503

5042504

5042505

5042506

5043101

5043102

5043103

5043104

5043401

5043402

5043403

5043501

5043502

5043503

5043504

5043505

5043506

5044401

5044402

5044403

5044404

5044405

5044406

5044501

5044502

5044503

5044504

5044505

5044506

5044507

3641101

3641102

3641201

3641301

3641401

3641402

3641403

3641404

3642103

3642104

3642105

3642202

3642203

3642204

3642205

3642206

3642302

3642303

3642304

3642405

3642501

3642502

3642503

3642504

3642505

3642506

3643106

3643107

3643108

3643109

3643406

3643407

3643408

3643507

3643511

3643515

3643519

-

5043201

3644409

3644410

3644411

3642508

3642509

3642510

3644512

3644513

3644514

3644516

3644517

3644518

3644520

หลักการเลี้ยงสัตว์

การผลิตสัตว์ปีก

การผลิตสัตว์เล็ก

การผลิตสัตว์ใหญ่

อาหารและการให้อาหารสัตว์

อาหารและการให้อาหารสัตว์ปีก

อาหารและการให้อาหารสัตว์เล็ก

อาหารและการให้อาหารสัตว์ใหญ่

การผลิตไก่เนื้อ

การผลิตไก่ไข่

การผลิตนกกระทา

การผลิตสุกร

การผลิตกระต่าย

การผลิตแกะ

การผลิตแพะ

การผลิตสุนัข

การผลิตโคเนื้อ

การผลิตโคนม

การผลิตกระบือ

โภชนศาสตร์สัตว์

โรงเรือนและอุปกรณ์สัตว์ปีก

โรงเรือนและอุปกรณ์สัตว์เล็ก

โรงเรือนและอุปกรณ์สัตว์ใหญ่

การผสมเทียม

การผสมเทียมสัตว์ปีก

การผสมเทียมสัตว์เล็ก

การผลิตเป็ด

การผลิตห่าน

การผลิตนกเขา

การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก

โภชนศาสตร์สัตว์ปีก

โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว

โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง

การผสมเทียมสัตว์ใหญ่

การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน

การจัดการของเสียจากสัตว์

เทคนิคการเลี้ยงสัตว์เฉพาะอย่าง

การเลี้ยงสัตว์

การเลี้ยงสัตว์ทดลอง

โภชนศาสตร์ประยุกต์

การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์

สารพิษในอาหารสัตว์

เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ

น้ำนมและผลิตภัณฑ์นม

ไข่และเนื้อไก่

การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

การเจริญเติบโตของสัตว์

พฤติกรรมของสัตว์

การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก

การจัดการฟาร์มสัตว์เล็ก

การจัดการฟาร์มสัตว์ใหญ่

เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(3-0)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(3-0)

3(2-2)

2(1-2)

2(1-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(3-0)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(3-0)

3(2-2)

3(2-2)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(2-2)
 


คำอธิบายรายวิชา
หมู่วิชาสัตวบาล (504)

รหัส  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
5041101

 หลักการเลี้ยงสัตว์
Principle of Animal Science

3(2-2)
 

     ประโยชน์และความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ ความเหมาะสมของการเลี้ยงสัตว์กับสภาพแวดล้อม พันธุ์สัตว์และลักษณะประจำพันธุ์ ประเภทและชนิดของการเลี้ยงสัตว์ พื้นฐานของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงดูและบำรุงรักษาสัตว์ในระยะต่าง ๆ อาหารและการให้อาหารสัตว์ การป้องกันและควบคุมรักษาโรคสัตว์ การจัดการฟาร์มสัตว์เพื่อการให้ผลผลิตของสัตว์ การจัดจำหน่ายและการทำผลิตภัณฑ์จากสัตว์ บัญชีที่จำเป็นในการเลี้ยงสัตว์
 

5041102

 การผลิตสัตว์ปีก
Poultry Production
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์

3(2-2)
        ประโยชน์และความสำคัญของสัตว์ปีก ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับสัตว์ปีก ประเภทและชนิดของสัตว์ปีก การคัดเลือก การผสมพันธุ์โรงเรือนและอุปกรณ์ วิธีการเลี้ยงดู อาหารและการให้อาหาร การป้องกันและการรักษาโรคสัตว์
 
5041201

 การผลิตสัตว์เล็ก
Small Animal Production

3(2-2)
 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์
   
สัตว์เล็กในประเทศไทย ประเภทและชนิดของสัตว์เล็ก การคัดเลือกพันธุ์ การผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ วิธีการเลี้ยงดู อาหารและการให้อาหาร การตอน การป้องกันและรักษาโรค
 

5041301

 การผลิตสัตว์ใหญ่
Livestock Production

3(2-2)
 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์
  
ประโยชน์และความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสัตว์ใหญ่ในประเทศไทย ประเภทและชนิดของสัตว์ใหญ่ การคัดเลือก การผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ วิธีการเลี้ยงดู อาหารและการให้อาหาร การตอน การป้องกันและรักษาโรคเน้นการปฏิบัติและการศึกษานอกสถานที่จากฟาร์มที่ประสบผลสำเร็จ
 

5041401

 อาหารและการให้อาหารสัตว์
Feeds and Feeding

3(2-2)
 

    ความสำคัญของอาหารสัตว์ ประเภทของอาหารสัตว์ ชนิดของวัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ส่วนประกอบและคุณค่าของอาหาร มาตรฐานของอาหาร การคำนวณและการผลิตอาหารให้ถูกสัดส่วน อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ พ.ร.บ.อาหารสัตว์ โรคขาดอาหารของสัตว์

 

5041402

 อาหารและการให้อาหารสัตว์ปีก
Feeds and Feeding for Poultry

3(2-2)
         ความสำคัญของอาหารสัตว์ปีก ประเภทของอาหารสัตว์ ชนิดของวัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ปีก ส่วนประกอบและคุณค่าของอาหาร มาตรฐานของอาหาร การคำนวณและการผลิตอาหารให้ถูกสัดส่วน โรคขาดอาหารของสัตว์ปีก
 
5041403

 อาหารและการให้อาหารสัตว์เล็ก
Feeds and Feeding for Small Animal
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041401 อาหารและการให้อาหารสัตว์

3(2-2)
        ความสำคัญของอาหารสัตว์เล็ก ประเภทของอาหารสัตว์ ชนิดของวัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหารสัตว์เล็ก ส่วนประกอบและคุณค่าของอาหาร มาตรฐานของอาหาร การคำนวณและการผลิตอาหารให้ถูกสัดส่วน โรคขาดอาหารของสัตว์เล็ก
 
5041404

 อาหารและการให้อาหารสัตว์ใหญ่
Feeds and Feeding for Livestock
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041401 อาหารและการให้อาหารสัตว์

3(2-2)
        ความสำคัญของอาหารสัตว์ใหญ่ ประเภทของอาหารสัตว์ ชนิดของวัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ใหญ่ ส่วนประกอบและคุณค่าของอาหาร มาตรฐานของอาหาร การคำนวณและการผลิตอาหารให้ถูกสัดส่วน โรคขาดอาหารของสัตว์ใหญ่
 
5042101

 การผลิตไก่เนื้อ
Broiler Production
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์

3(2-2)
        ประโยชน์และความสำคัญของการเลี้ยงไก่เนื้อ ประเภทและพันธุ์ของไก่เนื้อ โครงสร้างและองค์ประกอบของไก่เนื้อ การเลี้ยงดู อาหารและการให้อาหาร การ คัดเลือก การขยายและการปรับปรุงพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ การป้องกันและ การรักษาโรค การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การทำสถิติและบัญชี ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ
 
5042102

 การผลิตไก่ไข่
Layer Production
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์

3(2-2)
       ประโยชน์และความสำคัญของการเลี้ยงไก่ไข่ ประเภทและพันธุ์ของไก่ไข่ โครงสร้างและองค์ประกอบของไก่ไข่ การคัดเลือกพันธุ์ การขยายและปรับปรุงพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ การเลี้ยงดู อาหารและการให้อาหาร การป้องกันและการรักษาโรค การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การทำสถิติและบัญชี ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของไก่ไข่
 
5042103

 การผลิตนกกระทา
Quail Production
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์

 3(2-2)
       ประโยชน์และความสำคัญของการเลี้ยงนกกระทา ประเภทและพันธุ์ของนกกระทา โครงสร้างและองค์ประกอบของนกกระทา การคัดเลือกพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ การเลี้ยงดู อาหารและการให้อาหาร การป้องกันและการรักษาโรค การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การทำสถิติและบัญชี ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของนกกระทา
 
5042201

 การผลิตสุกร
Swine Production
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์

3(2-2)
        ประโยชน์และความสำคัญในการเลี้ยงสุกร ประเภทและพันธุ์สุกร การ คัดเลือกพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ ระบบการจัดการฟาร์มสุกรแบบต่าง ๆ การจัดการเลี้ยงสุกรในระยะต่าง ๆ อาหารสุกรการทำทะเบียนประวัติโรคและการสุขาภิบาล การตลาด ปัญหาการเลี้ยงสุกรและ แนวทางในการแก้ปัญหาสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร
 
5042202

 การผลิตกระต่าย
Rabbit Production
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์

 3(2-2)
      ความสำคัญของการเลี้ยงกระต่าย ประเภทและพันธุ์กระต่าย การคัดเลือกและการผสมพันธุ์ การเลือกสถานที่ โรงเรือนและอุปกรณ์ การเลี้ยงดูกระต่ายประเภท ต่าง ๆ อาหารและการให้อาหาร โรคและการสุขาภิบาล ผลิตภัณฑ์การทำพันธุ์ที่ได้จากกระต่าย
5042203

 การผลิตแกะ
Sheep Production
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์

3(2-2)
      ความสำคัญของการเลี้ยงแกะ ประเภทและพันธุ์แกะ การคัดเลือกและการผสมพันธุ์ การเลือกสถานที่ โรงเรือนและอุปกรณ์ การเลี้ยงดูแกะประเภทต่าง ๆ อาหารและการให้อาหาร โรคและการสุขาภิบาล การฟอกขนแกะ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแกะและการตลาด การจดสถิติและการทำบัญชี
 
5042204

 การผลิตแพะ
Goat Production
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์

3(2-2)
 

    ความสำคัญของการเลี้ยงแพะ ประเภทและพันธุ์แพะ การคัดเลือกและการผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ การเลี้ยงดูแพะประเภทต่าง ๆ อาหารและการให้อาหาร โรคและการสุขาภิบาล การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะและการตลาด การจดสถิติและการทำบัญชี
 

 
5042205

 การผลิตสุนัข
Dog Production
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์

 3(2-2)
       ความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงสุนัข ประเภทสุนัข การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ วิธีการเลี้ยง อาหารและการให้อาหาร โรคและการสุขาภิบาล การจัดจำหน่าย
 
5042301

การผลิตโคเนื้อ
Beef Production
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์

3(2-2)
       ความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงโคเนื้อ พันธุ์โคเนื้อ หลักและวิธี การคัดเลือกและการผสมพันธุ์ ระบบการจัดการฟาร์มโคเนื้อ อุปกรณ์และโรงเรือน อาหารและการให้อาหารโคเนื้อ การจัดการฝูงโคเนื้อ การทำทะเบียนประวัติ การ จดบันทึกต่าง ๆ การตลาดโคเนื้อ
5042302

 การผลิตโคนม
Dairy Production
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์

3(2-2)
       ความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงโคนม พันธุ์โคนม หลักและวิธีการคัดเลือกและการผสมพันธุ์โคนม โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงดูโคนม การจัดการฝูงโคนม โรคและการสุขาภิบาล การรีดนม คุณภาพน้ำนมการจดสถิติและการทำบัญชี
5042303

 การผลิตกระบือ
Buffalo Production
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์

 3(2-2)
       ความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงกระบือ พันธุ์กระบือ หลักและวิธีการคัดเลือกและผสมพันธุ์กระบือ โรงเรือนและอุปกรณ์ วิธีการเลี้ยงดูกระบือ การให้อาหาร โรคและการสุขาภิบาล การทำผลิตภัณฑ์กระบือ การตลาดและการทำบัญชี
5042401

โภชนศาสตร์สัตว์
Animal Nutrition
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน

3(3-0)
 

    ลักษณะส่วนประกอบและคุณสมบัติของอาหารชนิดต่าง ๆ ความจำเป็นของสารอาหารและขบวนการในร่างกายสัตว์ที่จะเปลี่ยนสารอาหารให้เป็นประโยชน์แก่ตัวสัตว์
 

5042501

 โรงเรือนและอุปกรณ์สัตว์ปีก
Poultry Housing and Equipment
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์

3(2-2)
        การพิจารณาที่ตั้งฟาร์ม แบบโรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยง การใช้เครื่องมือทุ่นแรงในฟาร์ม การสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์ให้สามารถใช้แรงงานอย่างมี ประสิทธิภาพสูงที่สุด การศึกษาเปรียบเทียบแบบโรงเรือนและอุปกรณ์
 
5042502

โรงเรือนและอุปกรณ์สัตว์เล็ก
Small Animal Housing and Equipments
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์

3(2-2)
        การพิจารณาที่ตั้งฟาร์ม แบบของโรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยง การใช้เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม การสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์ให้สามารถใช้แรงงานอย่างมี ประสิทธิภาพสูงที่สุด การศึกษาเปรียบเทียบแบบโรงเรือนและอุปกรณ์ ต่าง ๆ
 
5042503

โรงเรือนและอุปกรณ์สัตว์ใหญ่
Livestock Housing and Equipment
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์

3(2-2)
        การพิจารณาที่ตั้งฟาร์ม แบบของโรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยง การใช้เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม การสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์ให้สามารถใช้แรงงานอย่างมี ประสิทธิภาพสูงที่สุด การศึกษาเปรียบเทียบแบบโรงเรือนและอุปกรณ์ ต่าง ๆ
 
5042504

 การผสมเทียม
Artificial Insemination
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์

3(2-2)
  ประโยชน์และความสำคัญของการผสมเทียม กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์ การเตรียมและการเก็บรักษาน้ำเชื้อ เทคนิคการผสมเทียม การประเมิน ประสิทธิภาพของการผสมเทียม สรีรวิทยาของการสืบพันธุ์ อาหารและ กระบวนการสืบพันธุ์ โรคและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ การรีดน้ำเชื้อ การตรวจ คุณภาพน้ำเชื้อ การขยายหรือการเจือจางน้ำเชื้อ การเก็บรักษา น้ำเชื้อ การฉีดเชื้อ การพิสูจน์การผสมติด
 
5042505

 การผสมเทียมสัตว์ปีก
Poultry Artificial Insemination
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์

 3(2-2)
 

    สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ปีก การรีดน้ำเชื้อ การตรวจคุณภาพของน้ำเชื้อ การขยายหรือเจือจางน้ำเชื้อ การเก็บรักษาน้ำเชื้อ และปัจจัยที่มีผลต่อการผสมติด
 

5042506

การผสมเทียมสัตว์เล็ก
Small-Animal Artificial Insemination
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์

3(2-2)
       รีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ของสัตว์เล็ก การรีดน้ำเชื้อ การตรวจคุณภาพของน้ำเชื้อ การขยายหรือเจือจางน้ำเชื้อ การเก็บรักษาน้ำเชื้อ และปัจจัยที่มีผลต่อการผสมติด
 
5043101

 การผลิตเป็ด
Duck Production
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์

3(2-2)
        ประโยชน์และความสำคัญของการเลี้ยงเป็ด ประเภทและพันธุ์เป็ด การคัด-เลือกพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ การผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ การจัดการเลี้ยงดู อาหารและการให้อาหาร โรคและการสุขาภิบาล การตลาด การทำสถิติและการบัญชี
 
5043102

 การผลิตห่าน)
Geese Production

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์

 3(2-2
        ประโยชน์และความสำคัญของการเลี้ยงห่าน ประเภทและพันธุ์ห่าน การคัดเลือกพันธุ์ การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ การจัดการเลี้ยงดู อาหารและการให้อาหาร โรคและการสุขาภิบาล การตลาดผลิตภัณฑ์ การทำสถิติและบัญชี
5043103

 การผลิตนกเขา
Dove Production

3(2-2)
        ประโยชน์และความสำคัญของนกเขาพันธุ์ การคัดเลือก การปรับปรุงพันธุ์ และการผสมพันธุ์ อุปกรณ์และวิธีการจัดการเลี้ยงดู โรคและการป้องกันโรค การตลาด
 
5043104

 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
Incubation and Hatchery Management
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์

3(2-2)
        คัพภวิทยาของสัตว์ปีก หลักและการปฏิบัติในการฟักและการจัดการ การเก็บรักษาไข่ฟัก การคัดเพศลูกสัตว์ปีก การเลี้ยงดูสัตว์ปีกในระยะแรก การทำพันธุ์ประวัติของสัตว์ปีก
5043401

 โภชนศาสตร์สัตว์ปีก
Poultry Nutrition
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022506 ชีวเคมี

 3(2-2)
         ระบบการย่อยอาหารของสัตว์ปีก การศึกษาเรื่องความต้องการทาง พลังงาน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน แร่ธาตุ และไวตามิน เพื่อการดำรงชีวิต การเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของสัตว์ปีก การย่อยอาหาร และการดูดซึมอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และกรดอะมิโน การคิดคำนวณสูตรอาหารสำหรับสัตว์ปีก
 
5043402

โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว
Monogastric Nutrition

 3(2-2)
        ระบบการย่อยอาหารของสัตว์กระเพาะเดี่ยว การศึกษาเรื่องความต้องการทางพลังงาน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน แร่ธาตุ และไวตามิน เพื่อการดำรงชีวิต การเจริญเติบโต และการให้ผลผลิต การย่อยอาหาร และการดูดซึมอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโน การคิดคำนวณสูตรอาหารสำหรับสัตว์กระเพาะเดี่ยว เช่น สุกร
 
5043403

 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
Ruminant Nutrition

3(2-2)
 

     ระบบการย่อยอาหารสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง กระบวนการทางสรีรวิทยา กระบวนการทางเคมี และการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาหารให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ประเภทของอาหาร วิธีตรวจสอบและประเมินคุณค่าอาหาร ความต้องการ การคิดคำนวณสูตรอาหารสำหรับสัตว์ใหญ่ชนิดต่าง ๆ
 

5043501

 การผสมเทียมสัตว์ใหญ่
Livestock Artificial Insemination
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์

 3(2-2)
        กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ใหญ่ การรีดน้ำเชื้อ การตรวจ คุณภาพของน้ำเชื้อ การขยายและเจือจางน้ำเชื้อ การเก็บรักษาน้ำเชื้อ และปัจจัยที่มีผลต่อการผสมติด
 
5043502

การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
Integration of Livestock Enterprises
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์

3(2-2)
        ศึกษาการเลี้ยงสัตว์ร่วมกัน เพื่อใช้มูลสัตว์เป็นอาหาร หรือกับงานเกษตรอย่างอื่น อัตราการเลี้ยงแบบผสมผสาน ปริมาณและชนิดอาหารที่ใช้สมทบ การผลิต การจัดการวงจรการผลิต ต้นทุนการผลิตและการจำหน่าย
 
5043503

การจัดการของเสียจากสัตว์
Animal Waste Management

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : อินทรีย์เคมี และ 4032601 จุลชีววิทยา
      
ของเสียและสิ่งเหลือใช้จากการเลี้ยงสัตว์ การนำเอาของเสียและสิ่งเหลือใช้มาดัดแปลงให้เป็นประโยชน์
 

3(3-0)
5043504

 เทคนิคการเลี้ยงสัตว์เฉพาะอย่าง
Techniques of Specific Animal Husbandry

 3(2-2)
 

     เลือกเรียนสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ตามความเหมาะสม โดยศึกษาเกี่ยวกับประเภทและพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยง ขั้นตอนและวิธีการเลี้ยง การคัดเลือกพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ การตลาด
 

5043505

 การเลี้ยงสัตว์
Animal Husbandry

 2(1-2)
        ศึกษาปัญหาการเลี้ยงสัตว์และข้อมูลในการเลี้ยงสัตว์บางชนิดในประเทศไทย ประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงที่ดีต่อชีวิตประจำวัน ปัจจัยในการเจริญเติบโตของสัตว์และการเพิ่มผลผลิตของการเลี้ยงสัตว์ ประเภทของสัตว์เลี้ยง การเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น การเลือกทำเลเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนและอุปกรณ์ การคัดเลือกพันธุ์และการตอนสัตว์ อาหารและการให้อาหารสัตว์ การปฏิบัติบำรุงและการป้องกันรักษาโรคสัตว์ การตลาด
 
5043506

 การเลี้ยงสัตว์ทดลอง
Laboratory Animals Raising

2(1-2)
       ความสำคัญ และประโยชน์ของสัตว์ทดลอง ชนิดของสัตว์ทดลอง การเลี้ยงสัตว์ทดลอง การให้อาหาร การผสมพันธุ์ สรีรวิทยาทั่วไป การนำสัตว์ทดลองมาใช้ศึกษาโรคต่าง ๆ โรคและการป้องกันรักษาสัตว์ทดลอง
 
5044401

 โภชนศาสตร์ประยุกต์
Applied Animal Nutrition

 3(2-2)
 

      การประยุกต์ใช้วัตถุดิบเพื่อเป็นอาหารสัตว์ โดยพิจารณาจากคุณค่าทางอาหารของวัตถุดิบนั้น ข้อดี ข้อเสียของวัตถุดิบแต่ละชนิดเมื่อใช้เลี้ยงสัตว์ โดยพิจารณาผลที่จะเกิดขึ้นในขบวนการต่าง ๆ ภายในร่างกายสัตว์ และวิธีการปรับปรุงวัตถุดิบเพื่อให้เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ
 

5044402

การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์
Feed Analysis
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041401 อาหารและการให้อาหารสัตว์ และ4021107 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

 3(2-2)

     ปัญหาของการใช้อาหารสัตว์ในประเทศไทย การตรวจและการวิเคราะห์ คุณภาพอาหารสัตว์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ และการวิเคราะห์คุณภาพของอาหารแบบ ต่าง ๆ
 

5044403

 สารพิษในอาหารสัตว์
Feed Toxicity

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน

3(3-0)
         ประเภทของสารพิษในอาหาร การเกิดสารพิษในอาหาร การทำลาย สารพิษในอาหาร การตรวจหาสารพิษในอาหารสัตว์ ลักษณะอาการของสัตว์ที่กินอาหารที่มีสารพิษ การแก้ไขและการป้องกันรักษาสัตว์ที่กินอาหารที่มีสารพิษ
5044404

 เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ
Meat and Meat Products
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์ และ 4032601 จุลชีววิทยา

3(2-2)
       โครงสร้างและองค์ประกอบของเนื้อสัตว์ การเก็บรักษาเนื้อสัตว์ การแปรรูปเนื้อสัตว์ การบรรจุหีบห่อ การจัดการตลาด
 
5044405

 น้ำนมและผลิตภัณฑ์นม
Milk and Milk Products
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์ และ 4032601 จุลชีววิทยา

3(2-2)
 

      โครงสร้างและองค์ประกอบของน้ำนม การตรวจสอบคุณภาพน้ำนม การเก็บรักษาน้ำนม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การตลาด
 

5044406

 ไข่และเนื้อไก่
Egg and Chicken Meat
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์ และ 4032601 จุลชีววิทยา

3(2-2)
 

      โครงสร้างและองค์ประกอบของไข่และเนื้อไก่ การเก็บรักษาไข่และเนื้อไก่การแปรรูปไข่และเนื้อไก่ การตลาด
 

5044501

 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
Animal Breeding
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4032401 พันธุศาสตร์

3(3-0)
        หลักพื้นฐานและการใช้หลักทางพันธุกรรมในการปรับปรุง ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของสัตว์ โดยเน้นการคัดเลือก ความแปรผัน ประมาณค่าอัตราพันธุกรรม ระบบการผสมพันธุ์และประมาณค่าของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์
 
5044502

การเจริญเติบโตของสัตว์
Animal Growth

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4031301 สัตววิทยา และ 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์

3(2-2)
       ศึกษาเกี่ยวกับลูกสัตว์ขณะเป็นตัวอ่อนในครรภ์ ลูกสัตว์หลังคลอดและการเจริญเติบโตของสัตว์ที่โตเต็มที่ โดยเน้นทางด้านอาหาร สรีรวิทยาและผลทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ทั้งหมด ปัจจัยที่ควบคุมและมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต
 
5044503

พฤติกรรมของสัตว์
Animal Behavior
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์

3(2-2)
 

    พฤติกรรมของสัตว์ อิทธิพลของฮอร์โมนและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ พฤติกรรมและประโยชน์ของพฤติกรรมที่สัตว์แสดงออก

 
5044504

การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก
Poultry Farm Management

3(3-0)
          ศึกษาระบบการจัดการฟาร์มแบบต่าง ๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์ม ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก การวางแผนทำฟาร์มสัตว์ปีก การบริหารและการจัดการธุรกิจฟาร์ม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทุนและรายได้ในการทำฟาร์มสัตว์ปีก หลักการคำนวณ ผลสถิติและสถิติประชากร  
5044505

 การจัดการฟาร์มสัตว์เล็ก
Small-Animal Farm Management

3(3-0)
         ศึกษาระบบการจัดการฟาร์มแบบต่าง ๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์ม ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการฟาร์มสัตว์เล็ก การวางแผนทำฟาร์มสัตว์เล็ก การบริหารและการจัดการธุรกิจฟาร์ม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทุนและรายได้ในการทำฟาร์มสัตว์เล็ก หลักการคำนวณ ผลสถิติและสถิติประชากร
 
5044506

 การจัดการฟาร์มสัตว์ใหญ่
Livestock Farm Management

3(3-0)
       ศึกษาระบบการจัดการฟาร์มแบบต่าง ๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์ม ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการฟาร์มสัตว์ใหญ่ การวางแผนทำฟาร์มสัตว์ใหญ่ การบริหารและการจัดการธุรกิจฟาร์ม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทุนและรายได้ในการทำฟาร์มสัตว์ใหญ่ หลักการคำนวณ ผลสถิติและสถิติประชากร
 
5044507

เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
Animal Improvement Techniques

3(2-2)
       เทคนิคทั่วไปและเทคนิคใหม่ ๆ ในการผสมพันธุ์สัตว์ และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้หลักพันธุศาสตร์การผสมพันธุ์สัตว์ การบันทึกประวัติ การวิเคราะห์ข้อมูลและการคัดเลือก
 

     

ก่อนหน้า ต่อไป