รหัสและคำอธิบายเล่ม 3  >> หมวดวิชาเกษตรศาสตร์

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชาสัตวรักษ์ : :

หมู่วิชาสัตวรักษ์ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา ออกเป็น ดังนี้
1. โรคและปรสิตวิทยาของสัตว์                                                                                                            (505-1--)
2. กายวิภาคและสรีรวิทยา                                                                                                                 (505-2--)
3. สัตวรักษ์ทั่วไป                                                                                                                               (505-3--)
4. วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์                                                                                                                 (505-4--)
5. วิทยาภูมิคุ้มกัน                                                                                                                              (505-5--)
6.                                                                                                                                                      (505-6--)
7.                                                                                                                                                      (505-7--)
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                                                                            (505-8--)
9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์โครงการศึกษาเอกเทศ    การสัมมนาและการวิจัย           (505-9--)

หมู่วิชาสัตวรักษ์ (505)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

5051101

  โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป

2(1-2)

5051102

  ปรสิตวิทยา

2(1-2)

5051103

  พยาธิวิทยาทั่วไป

2(1-2)

5051201

  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์

3(2-2)

5052101

  โรคสัตว์สู่คน

2(1-2)

5052301

  เภสัชวิทยาเบื้องต้น

2(2-0)

5052302

  ศัลยศาสตร์เบื้องต้น

2(2-0)

5052303

  การบังคับสัตว์

1(0-2)

5053101

  โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ปีก

2(1-2)

5053102

  โรคและการสุขาภิบาลสัตว์เล็ก

2(1-2)

5053103

  วิทยาการระบาดและการป้องกันควบคุมโรคในสัตว์เลี้ยง

3(3-0)

5053201

  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ปีก

2(1-3)

5053202

  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เล็ก

2(1-3)

5053301

  กฏหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์

2(2-0)

5053302

  หลักการส่งเสริมการปศุสัตว์

3(3-0)

5053502

  วิทยาภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์เลี้ยง

2(2-0)

5053801

  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 2

2(90)

5054101

  โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ใหญ่

2(1-3)

5054102

  โรคและปรสิตของสัตว์น้ำ

2(2-0)

5054201

  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ใหญ่

2(1-3)

5054301

  สูติศาสตร์และเธนุเวชวิทยา

2(1-2)

5054401

  มาตรฐานคุณภาพและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์นม

2(1-3)

5054402

  สาธารณสุขศาสตร์ทางสัตวแพทย์

2(1-2)

5054403

  สุขศาสตร์เนื้อสัตว์

3(3-0)

5054802

  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 2

3(250)

5054901

  ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

3(3-0)

5054902

  สัมมนาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

1(0-2)

 

คำอธิบายรายวิชา
หมู่วิชาสัตวรักษ์ (505)

รหัส

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น.(ท-ป)

5051101 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป 2(1-2)
General Diseases and Sanitation of Domestic Animals
  กระบวนการเกิดโรค โรคและปรสิตที่สำคัญของสัตว์ปีก สัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ อาการของโรค การตรวจวินิจฉัยและการป้องกันกำจัดโรคต่าง ๆ การสุขาภิบาลสัตว์ การทำความสะอาด อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ
 
 
5051102 ปรสิตวิทยา 2(1-2)
Parasitology
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรสิต ลักษณะวงจรชีวิต การแบ่งหมวดหมู่ และ สรีรวิทยาของปรสิต ความเสียหายของสัตว์ที่เกิดจากปรสิต การตรวจวินิจฉัยการป้องกันและการกำจัดปรสิต
 
 
5051103 พยาธิวิทยาทั่วไป 2(1-2)
General Pathology
 

พยาธิวิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ พยาธิสภาพของอวัยวะในระบบต่าง ๆ ในร่างกายสัตว์ การผ่าซากเพื่อชันสูตรโรค การเก็บตัวอย่างพยาธิเพื่อตรวจหาพยาธิสภาพเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรค
 

 
5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-2)
Animal Anatomy and Physiology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4031301 สัตววิทยา
  ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายสัตว์
 
 
5052101 โรคสัตว์สู่คน 2(1-2)
Zoonosis
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5051101 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป
  การแบ่งชนิดโรคสัตว์สู่คน โรคจากสัตว์ใหญ่ สัตว์เล็กและสัตว์ปีก การ ป้องกัน
 
 
5052301 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 2(2-0)
Introduction to Pharmacology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4021101 เคมีทั่วไป l
 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของยา การเปลี่ยนแปลง การขับถ่าย การเกิดปฏิกิริยาของยาในร่างกายของสัตว์ การใช้ยาประเภทต่าง ๆ รวมถึงอาหารเสริมและสารเร่งการเจริญเติบโต
 

 
5052302 ศัลยศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0)

Introduction to Animal Surgery

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
 

การเตรียมตัวสัตว์ก่อนทำศัลยกรรม ข้อบ่งชี้ในการบำบัด ชนิด การเกิด การหาย การรักษาแผล การห้ามเลือด การผ่าตัดอย่างง่าย อุปกรณ์และวิธีการทางศัลยกรรม อาการแทรกซ้อนหลังการดำเนินงาน การดูแลภายหลังการวางยา การดูแลสัตว์หลังผ่าตัด
 

 
5052303 การบังคับสัตว์ 1(0-2)
Restraint of Animals
  วิธีการบังคับควบคุมสัตว์ต่าง ๆ สำหรับการตรวจและการรักษา
 
 
5053101 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ปีก 2(1-2)
Avian Diseases and Sanitation
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5051101 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป
  โรคและปรสิตที่สำคัญของสัตว์ปีก อาการของโรค วิธีการตรวจวินิจฉัย แนวทางการรักษา การป้องกันกำจัดโรคและการสุขาภิบาล
 
 
5053102 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์เล็ก 2(1-2)
Small Animal Diseases and Sanitation
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5051101 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป
  โรคและปรสิตที่สำคัญของสัตว์เล็ก อาการของโรค วิธีการตรวจวินิจฉัย แนวทางการรักษา การป้องกันกำจัดโรคและการสุขาภิบาล
 
 
5053103 วิทยาการระบาดและการป้องกันควบคุมโรคในสัตว์เลี้ยง 3(3-0)
Epidemiology and Animal Diseases Control
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4032601 จุลชีววิทยา
  หลักระบาดวิทยา ลักษณะของโรคระบาด การระบาดของโรคเนื่องจากเชื้อ จุลินทรีย์ วิธีการระบาด วงจรการระบาดของโรค การป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ และโรคที่มีความสำคัญต่อชุมชน
 
 
5053201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ปีก 2(1-3)
Avian Anatomy and Physiology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
  ศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ รวมทั้งกลไกหรือปฏิกิริยาทางชีวเคมีของการเผาผลาญอาหาร กลไกการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายสัตว์ปีก เพื่อนำเอาความรู้และเทคนิคไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ปีก
 
 
5053202 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เล็ก 2(1-3)
Small Animal Anatomy and Physiology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
  ศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ รวมทั้งกลไก หรือปฏิกิริยาทางชีวเคมีของการเผาผลาญอาหาร กลไกการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายสัตว์เล็กเพื่อนำเอาความรู้และเทคนิคไปใช้ในการแก้ปัญหาในการเลี้ยงสัตว์เล็ก
 
 
5053301 กฏหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ 2(2-0)
Livestock Legislation
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปศุสัตว์ และสัตว์ในประเทศไทย และหลักเกณฑ์การจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงโค กระบือ เพื่อ ส่งออก
 
 
5053302 หลักการส่งเสริมการปศุสัตว์ 3(3-0)
Principles of Livestock Extension
  ความหมาย ความสำคัญ และขอบเขตของการส่งเสริมการปศุสัตว์ ปรัชญาหลักการและวิธีการส่งเสริมปศุสัตว์ การวางแผนและการประเมินผลสำเร็จในงาน ส่งเสริมการปศุสัตว์ ปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมการปศุสัตว์ และแนวทางแก้ไข
 
 
5053502 วิทยาภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์เลี้ยง 2(2-0)
Immunology of Domestic Animal
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4032601 จุลชีววิทยา
  กลไกการป้องกันการติดเชื้อของร่างกายโดยทั่วไป ความต้านทานโรคและการสร้างความต้านทานโรคแบบต่าง ๆ การตอบสนองต่อสารที่เข้าสู่ร่างกาย ภูมิแพ้ และช็อคแอนติเจนแอนติบอดี้ วัคซิน การทดสอบโรคสัตว์โดยวิธีซีรัมวิทยา
 
 
5053801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 2 2(90)
Preparation for Professional Experience in Animal Health Science
  จัดให้มีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบ-การณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของ การประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทำในสถานการณ์ หรือรูปแบบ ต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
 
 
5054101 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ใหญ่ 2(1-3)
Large Animal Diseases and Sanitation
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5051101 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป
  โรคและปรสิตที่สำคัญของสัตว์ใหญ่ อาการของโรค วิธีการตรวจวินิจฉัยแนวทางการรักษา การป้องกันกำจัดโรคและการสุขาภิบาล
 
 
5054102 โรคและปรสิตของสัตว์น้ำ 2(2-0)
Diseases and Parasites of Aquatic Animals
  โรคและปรสิตของสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ สาเหตุของโรค การวินิจฉัยโรคและแนวทางการรักษาเบื้องต้น
 
 
5054201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ใหญ่ 2(1-3)
Large Animal Anatomy and Physiology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
 

ศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ รวมทั้งกลไก หรือปฏิกิริยาทางชีวเคมีของการเผาผลาญอาหาร กลไกการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายสัตว์ใหญ่ เพื่อนำความรู้และเทคนิคไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ใหญ่
 

 
5054301 สูติศาสตร์และเธนุเวชวิทยา 2(1-2)
Theriogynology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
  การตั้งครรภ์ การคลอด และการช่วยเหลือในการคลอด การแท้งและสาเหตุ การตรวจท้อง การดูแลลูกสัตว์แรกเกิด การผสมเทียม การสังเกตการเป็นสัด ช่วงเวลาในการผสม การตกไข่ การเป็นหมัน
 
 
5054401 มาตรฐานคุณภาพและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์นม 2(1-3)
Quality Standard and Milk Product Control
  การควบคุมการผลิต ขบวนการผลิต การเก็บรักษา การกระจาย และการตลาดของผลิตภัณฑ์น้ำนม
 
 
5054402 สาธารณสุขศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 2(1-2)
Veterinary Public Health
 

ความหมาย และขอบเขตของงานสัตวแพทย์ในด้านสาธารณสุข การตรวจวินิจฉัย การป้องกันและควบคุมชนิดของอาหารที่กำเนิดจากสัตว์ที่ก่อให้เกิดโรคและเป็นพิษในมนุษย์และสัตว์ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอาหารที่กำเนิดจากสัตว์ การควบคุมด้านสุขาภิบาลในโรงงานฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากสัตว์
 

 
5054403 สุขศาสตร์เนื้อสัตว์ 3(3-0)
Meat Hygiene
 

ความหมาย และความสำคัญของสุขาภิบาล การสุขาภิบาล การตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ตลอดจนการจัดการสุขศาสตร์ของเนื้อสัตว์ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับการบริโภค
 

 
5054802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 2 3(250)
Field Experience in Animal Health Science
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตร ในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ณ สถานที่ซึ่งสถาบันเห็นสมควร จนทำให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเชื่อมั่นในตนเอง มีการเสนอผลงาน รายงานและต้องผ่านการประเมินผลของสถาบัน
 
 
5054901 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 3(3-0)
Special Problems
  การค้นคว้าและวิจัยงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ และเสนอรายงาน
 
 
5054902 สัมมนาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 1(0-2)
Seminar in Animal Health Science
ค้นคว้าข้อมูลปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ รวบรวม วิเคราะห์ ปัญหาเรียบเรียง เสนอรายงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
  

ก่อนหน้า ต่อไป