รหัสและคำอธิบายเล่ม 3  >> หมวดวิชาเกษตรศาสตร์

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชาสัตวรักษ์  : :

หมู่วิชาสัตวรักษ์ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้
                1. โรคและปรสิตวิทยาของสัตว์ (505-1--)
                2. กายวิภาคและสรีรวิทยา (505-2--)
                3. สัตวรักษ์ทั่วไป (505-3--)
                4. วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ (505-4--)
                5. วิทยาภูมิคุ้มกัน (505-5--)
                6. (505-6--)
                7. (505-7--)
                8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (505-8--)
                9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย (505-9--)

หมู่วิชาสัตวรักษ์ (505)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

   

5051101

  โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป

2(1-2)

5051102

  ปรสิตวิทยา

2(1-2)

5051103

  พยาธิวิทยาทั่วไป

2(1-2)

5051201

  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์

3(2-2)

5052101

  โรคสัตว์สู่คน

2(1-2)

5052301

  เภสัชวิทยาเบื้องต้น

2(2-0)

5052302

  ศัลยศาสตร์เบื้องต้น

2(2-0)

5052303

  การบังคับสัตว์

1(0-2)

5053101

  โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ปีก

2(1-2)

5053102

  โรคและการสุขาภิบาลสัตว์เล็ก

2(1-2)

5053103

  วิทยาการระบาดและการป้องกันควบคุมโรคในสัตว์เลี้ยง

3(3-0)

5053201

  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ปีก

2(1-3)

5053202

  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เล็ก

2(1-3)

5053301

  กฏหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์

2(2-0)

5053302

  หลักการส่งเสริมการปศุสัตว์

3(3-0)

5053502

  วิทยาภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์เลี้ยง

2(2-0)

5053801

  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 2

2(90)

5054101

  โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ใหญ่

2(1-3)

5054102

  โรคและปรสิตของสัตว์น้ำ

2(2-0)

5054201

  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ใหญ่

2(1-3)

5054301

  สูติศาสตร์และเธนุเวชวิทยา

2(1-2)

5054401

  มาตรฐานคุณภาพและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์นม

2(1-3)

5054402

  สาธารณสุขศาสตร์ทางสัตวแพทย์

2(1-2)

5054403

  สุขศาสตร์เนื้อสัตว์

3(3-0)

5054802

  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 2

3(250)

5054901

  ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

3(3-0)

5054902

  สัมมนาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

1(0-2)

คำอธิบายรายวิชา
หมู่วิชาสัตวรักษ์ (505)

รหัส

 ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น.(ท-ป)
     
5051101

 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป
General Diseases and Sanitation of Domestic Animals

2(1-2)
 

    กระบวนการเกิดโรค โรคและปรสิตที่สำคัญของสัตว์ปีก สัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ อาการของโรค การตรวจวินิจฉัยและการป้องกันกำจัดโรคต่าง ๆ การสุขาภิบาลสัตว์ การทำความสะอาด อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ
 

5051102

ปรสิตวิทยา
Parasitology

2(1-2)
       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรสิต ลักษณะวงจรชีวิต การแบ่งหมวดหมู่ และ สรีรวิทยาของปรสิต ความเสียหายของสัตว์ที่เกิดจากปรสิต การตรวจวินิจฉัยการป้องกันและการกำจัดปรสิต
 
5051103

 พยาธิวิทยาทั่วไป
General Pathology

2(1-2)
 

     พยาธิวิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ พยาธิสภาพของอวัยวะในระบบต่าง ๆ ในร่างกายสัตว์ การผ่าซากเพื่อชันสูตรโรค การเก็บตัวอย่างพยาธิเพื่อตรวจหาพยาธิสภาพเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรค
 

5051201

 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
Animal Anatomy and Physiology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4031301 สัตววิทยา

3(2-2)
       ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายสัตว์
 
 
5052101

 โรคสัตว์สู่คน
Zoonosis
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5051101 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป

2(1-2)

     การแบ่งชนิดโรคสัตว์สู่คน โรคจากสัตว์ใหญ่ สัตว์เล็กและสัตว์ปีก การ ป้องกัน
 

5052301

 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Pharmacology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4021101 เคมีทั่วไป l

2(2-0)

    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของยา การเปลี่ยนแปลง การขับถ่าย การเกิดปฏิกิริยาของยาในร่างกายของสัตว์ การใช้ยาประเภทต่าง ๆ รวมถึงอาหารเสริมและสารเร่งการเจริญเติบโต
 

5052302

 ศัลยศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Animal Surgery
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์

 2(2-0)

    การเตรียมตัวสัตว์ก่อนทำศัลยกรรม ข้อบ่งชี้ในการบำบัด ชนิด การเกิด การหาย การรักษาแผล การห้ามเลือด การผ่าตัดอย่างง่าย อุปกรณ์และวิธีการทางศัลยกรรม อาการแทรกซ้อนหลังการดำเนินงาน การดูแลภายหลังการวางยา การดูแลสัตว์หลังผ่าตัด
 

5052303

การบังคับสัตว์
Restraint of Animals
   
วิธีการบังคับควบคุมสัตว์ต่าง ๆ สำหรับการตรวจและการรักษา
 

1(0-2)
5053101

โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ปีก
Avian Diseases and Sanitation
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5051101 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป

 2(1-2)
 

    โรคและปรสิตที่สำคัญของสัตว์ปีก อาการของโรค วิธีการตรวจวินิจฉัย แนวทางการรักษา การป้องกันกำจัดโรคและการสุขาภิบาล
 

5053102

โรคและการสุขาภิบาลสัตว์เล็ก
Small Animal Diseases and Sanitation
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5051101 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป

2(1-2)

     โรคและปรสิตที่สำคัญของสัตว์เล็ก อาการของโรค วิธีการตรวจวินิจฉัย แนวทางการรักษา การป้องกันกำจัดโรคและการสุขาภิบาล
 

5053103

วิทยาการระบาดและการป้องกันควบคุมโรคในสัตว์เลี้ยง
Epidemiology and Animal Diseases Control
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4032601 จุลชีววิทยา

3(3-0)
       หลักระบาดวิทยา ลักษณะของโรคระบาด การระบาดของโรคเนื่องจากเชื้อ จุลินทรีย์ วิธีการระบาด วงจรการระบาดของโรค การป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ และโรคที่มีความสำคัญต่อชุมชน
 
5053201

 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ปีก
Avian Anatomy and Physiology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์

 2(1-3)
       ศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ รวมทั้งกลไกหรือปฏิกิริยาทางชีวเคมีของการเผาผลาญอาหาร กลไกการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายสัตว์ปีก เพื่อนำเอาความรู้และเทคนิคไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ปีก
 
5053202

 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เล็ก
Small Animal Anatomy and Physiology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์

2(1-3)
       ศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ รวมทั้งกลไก หรือปฏิกิริยาทางชีวเคมีของการเผาผลาญอาหาร กลไกการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายสัตว์เล็กเพื่อนำเอาความรู้และเทคนิคไปใช้ในการแก้ปัญหาในการเลี้ยงสัตว์เล็ก
 
5053301

 กฏหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์
Livestock Legislation

2(2-0)
 

    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปศุสัตว์ และสัตว์ในประเทศไทย และหลักเกณฑ์การจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงโค กระบือ เพื่อ ส่งออก
 

5053302

หลักการส่งเสริมการปศุสัตว์
Principles of Livestock Extension

3(3-0)
        ความหมาย ความสำคัญ และขอบเขตของการส่งเสริมการปศุสัตว์ ปรัชญาหลักการและวิธีการส่งเสริมปศุสัตว์ การวางแผนและการประเมินผลสำเร็จในงาน ส่งเสริมการปศุสัตว์ ปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมการปศุสัตว์ และแนวทางแก้ไข
 
5053502

 วิทยาภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์เลี้ยง
Immunology of Domestic Animal
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4032601 จุลชีววิทยา

 2(2-0)
 

    กลไกการป้องกันการติดเชื้อของร่างกายโดยทั่วไป ความต้านทานโรคและการสร้างความต้านทานโรคแบบต่าง ๆ การตอบสนองต่อสารที่เข้าสู่ร่างกาย ภูมิแพ้ และช็อคแอนติเจนแอนติบอดี้ วัคซิน การทดสอบโรคสัตว์โดยวิธีซีรัมวิทยา
 

5053801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 2
Preparation for Professional Experience in Animal Health Science

2(90)

     จัดให้มีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบ-การณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของ การประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทำในสถานการณ์ หรือรูปแบบ ต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
 

5054101

 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ใหญ่
Large Animal Diseases and Sanitation
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5051101 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป

2(1-3)
 

     โรคและปรสิตที่สำคัญของสัตว์ใหญ่ อาการของโรค วิธีการตรวจวินิจฉัยแนวทางการรักษา การป้องกันกำจัดโรคและการสุขาภิบาล
 

5054102

โรคและปรสิตของสัตว์น้ำ
Diseases and Parasites of Aquatic Animals

2(2-0)
 

    โรคและปรสิตของสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ สาเหตุของโรค การวินิจฉัยโรคและแนวทางการรักษาเบื้องต้น
 

5054201

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ใหญ่
Large Animal Anatomy and Physiology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์

 2(1-3)
 

   ศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ รวมทั้งกลไก หรือปฏิกิริยาทางชีวเคมีของการเผาผลาญอาหาร กลไกการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายสัตว์ใหญ่ เพื่อนำความรู้และเทคนิคไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ใหญ่
 

5054301

 สูติศาสตร์และเธนุเวชวิทยา
Theriogynology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์

2(1-2)
        การตั้งครรภ์ การคลอด และการช่วยเหลือในการคลอด การแท้งและสาเหตุ การตรวจท้อง การดูแลลูกสัตว์แรกเกิด การผสมเทียม การสังเกตการเป็นสัด ช่วงเวลาในการผสม การตกไข่ การเป็นหมัน
5054401

 มาตรฐานคุณภาพและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์นม
Quality Standard and Milk Product Control

      การควบคุมการผลิต ขบวนการผลิต การเก็บรักษา การกระจาย และการตลาดของผลิตภัณฑ์น้ำนม
 

2(1-3)
5054402

 สาธารณสุขศาสตร์ทางสัตวแพทย์
Veterinary Public Health

2(1-2)
 

     ความหมาย และขอบเขตของงานสัตวแพทย์ในด้านสาธารณสุข การตรวจวินิจฉัย การป้องกันและควบคุมชนิดของอาหารที่กำเนิดจากสัตว์ที่ก่อให้เกิดโรคและเป็นพิษในมนุษย์และสัตว์ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอาหารที่กำเนิดจากสัตว์ การควบคุมด้านสุขาภิบาลในโรงงานฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากสัตว์
 

5054403

สุขศาสตร์เนื้อสัตว์
Meat Hygiene

3(3-0)
       ความหมาย และความสำคัญของสุขาภิบาล การสุขาภิบาล การตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ตลอดจนการจัดการสุขศาสตร์ของเนื้อสัตว์ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับการบริโภค
 
5054802

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 2
Field Experience in Animal Health Science

 3(250)
 

    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตร ในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ณ สถานที่ซึ่งสถาบันเห็นสมควร จนทำให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเชื่อมั่นในตนเอง มีการเสนอผลงาน รายงานและต้องผ่านการประเมินผลของสถาบัน
 

5054901

 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
Special Problems
         
การค้นคว้าและวิจัยงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ และเสนอรายงาน
 

3(3-0)
5054902

สัมมนาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
Seminar in Animal Health Science

1(0-2)
 

     ค้นคว้าข้อมูลปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ รวบรวม วิเคราะห์    ปัญหาเรียบเรียง เสนอรายงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
 

                   

ก่อนหน้า ต่อไป