รหัสและคำอธิบายเล่ม 3  >> หมวดวิชาเกษตรศาสตร์

ก่อนหน้า ต่อไป

: :หมู่วิชาการประมง (506) : :

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                            หมู่วิชาการประมง ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
                                                               
                                                                     1. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป                                    (506-1--)
                                                                     2. การเพาะเลี้ยงปลา                                                 (506-2--)
                                                                     3. การเพาะเลี้ยงกุ้ง                                                   (506-3--)
                                                                     4. โรคและศัตรูสัตว์น้ำ                                               (506-4--)
                                                                     5. เครื่องมือที่ใช้จับสัตว์น้ำ                                         (506-5--)
                                                                     6. การจับสัตว์น้ำ                                                        (506-6--)
                                                                     7.                                                                              (506-7--)
                                                                     8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                    (506-8--)
                                                                     9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
                                                                         โครงการศึกษาเอกเทศการสัมมนาและการวิจัย      (506-9--)

หมู่วิชาการประมง (506)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

5061101

5061102

5061103

5061104

5061105

5061201

5062101

5062102

5062201

5062401

5063101

5063102

5063103

5063201

5063202

5063203

5063301

5063401

5063402

5063403

5063404

5063406

5063407

5063410

5063501

5063106

5063107

5063108

5063110

5063112

5063801

5064111

5064113

5064114

5064115

5064201

5064211

5064213

5064214

5064304

5064305

5064408

5064409

5064502

5064504

5064802

5064901

5064902

5064903

-

-

3661103

3661104

3661105

3661201

3662105

3662106

3662202

3662401

3663107

5063301

5063302

3663203

3663205

-

5063208

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หลักการประมง

หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การวิเคราะห์น้ำและคุณภาพน้ำ

นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

มีนวิทยา

การสร้างบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

อาหารสัตว์น้ำ

การเพาะพันธุ์ปลา

โรคพยาธิและศัตรูสัตว์น้ำ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

หลักเทคโนโลยีทางผลิตภัณฑ์ประมง

การเก็บถนอมสัตว์น้ำ

การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน

การเลี้ยงปลาน้ำจืด

อาหารและการให้อาหารปลา

การเลี้ยงกุ้ง

วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบี้องต้น

สมุทรศาสตร์ทั่วไป

สมุทรศาสตร์เคมี

สมุทรศาสตร์กายภาพ

ชีววิทยาทางทะเล

ชีววิทยาของน้ำกร่อย

เครื่องมือการประมง

หลักเศรษฐศาสตร์ประมง

แพลงตอนวิทยาเบื้องต้น

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(3-0)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(3-0)

3(2-2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สาหร่าย

พรรณไม้น้ำ

นิเวศวิทยาของแหล่งน้ำจืด

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3

ชลธีวิทยา

การอนุรักษ์สัตว์น้ำ

กุ้ง

ปู

การเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม

พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ

การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล

เรื่องเฉพาะทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การให้ความเย็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง

หอยทะเล

มลพิษในทะเล

การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ

องค์การสะพานปลาและกิจการแพปลา

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3

สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

กรณีศึกษาโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการประมง

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

2(100)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(3-0)

3(2-2)

3(2-2)

3(3-0)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

2(2-0)

5(450)

1(0-2)

3(3-0)

3(2-2)

 

 

คำอธิบายรายวิชา

หมู่วิชาการประมง (506)

รหัส

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

 น(ท-ป)
5061101  หลักการประมง
Principles of Fisheries
3(2-2)
      ประโยชน์ของสัตว์น้ำ ชนิด และความสำคัญทางเศรษฐกิจของการประมงในประเทศไทย หลักการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น เกี่ยวกับการขยายพันธุ์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การสงวนรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พระราชบัญญัติการประมงและเครื่องมือจับสัตว์น้ำ
 
5061102  หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Principles of Aquaculture
3(2-2)
     ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในต่างประเทศและประเทศไทย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทย และต่างประเทศในปัจจุบัน หลักเกณฑ์และการเตรียมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
 
5061103  การวิเคราะห์น้ำและคุณภาพน้ำ
Water Analysis and Water Quality for Fishery
3(2-2)
     ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์น้ำ ส่วนประกอบของน้ำ สิ่งเจือปนในน้ำ เช่น ก๊าซ เกลือแร่ ธาตุอาหารและสารประกอบชนิดอื่น ๆ คุณสมบัติของน้ำทางด้านเคมี ชีวะ และทางด้านกายภาพ เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปรับปรุงคุณภาพของน้ำให้เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 
5061104  นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ
Principles of Aquatic Ecology
3(2-2)
     ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศน์ โดยเฉพาะระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำ วัฏจักรของสาร การแพร่กระจายของพืชและสัตว์ ประชากร มลพิษ การสงวนทรัพยากร การศึกษานอกสถานที่
 
5061105  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Fish Breeding Technology
 3(2-2)
     ศึกษาหลักและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น การเลี้ยงดูและคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำด้วยวิธี ต่าง ๆ การอนุบาลและการเลี้ยง
 
5061201  มีนวิทยา
Ichthyology
 3(2-2)
      ลักษณะ โครงสร้างและระบบต่าง ๆ ของปลา กายวิภาคและสรีรวิทยา พื้นฐานของปลา อนุกรมวิทยาของปลา ปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

 

5062101  การสร้างบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Fishpond Construction
3(2-2)
     ศึกษาหลักเกณฑ์ และการปฏิบัติในการเลือกทำเลสร้างบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การสำรวจ การวิเคราะห์ดินและผลกระทบจากพืชบก การทำแผนผัง การสร้างบ่อ ขนาดและการจัดระบบน้ำทีต้องการใช้ในการเพาะเลี้ยง
 
5062102  อาหารสัตว์น้ำ
Fish Feed and Feeding
 3(2-2)
     ศึกษาชนิด ประเภท คุณค่าของอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำ แหล่งของอาหาร การสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อ การเตรียมและการให้อาหาร
 
5062201  การเพาะพันธุ์ปลา
Fish Breeding
3(2-2)
      ศึกษาหลักการ วิธีการและดำเนินการคัดเลือก และเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลา การเพาะพันธุ์ปลาด้วยวิธีต่างๆ การจัดการในการดำเนินการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลา
 
5062401  โรคพยาธิและศัตรูสัตว์น้ำ
Diseases and Parasites of Fish
3(2-2)
     ศึกษาเกี่ยวกับโรคพยาธิและศัตรูของสัตว์น้ำ ทั้งที่พบในธรรมชาติและที่พบในบ่อเลี้ยง ชนิด ลักษณะและอาการของสัตว์น้ำที่เป็นโรค ฤดูกาลที่ระบาด การป้องกันและการกำจัดรักษา ตลอดจนผลกระทบต่อผู้บริโภค

 

5063101  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
Coastal Aquaculture
3(2-2)
       นิเวศวิทยาป่าชายเลน การเลี้ยงและการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น การเพาะเลี้ยงปลา กุ้ง ปู หอย สาหร่า
 
5063102  หลักเทคโนโลยีทางผลิตภัณฑ์ประมง
Principle of Technology in Fishery Products
3(2-2)
       องค์ประกอบของปลาและสัตว์น้ำอื่น การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบหลักการเบื้องต้นในการเก็บรักษามาตรฐานและหลักควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประมง
 
5063103  การเก็บถนอมสัตว์น้ำ
Fish Preservation
3(2-2)
      หลักและวิธีการเก็บถนอมสัตว์น้ำให้เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ ปัจจัยที่มี ผลต่อคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ประมง
 
5063106  แพลงตอนวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Planktonology
3(2-2)
    ศึกษาเกี่ยวกับนิยามของแพลงตอน การจัดหมวดหมู่และแยกกลุ่มของแพลง ตอนการจัดหมวดหมู่และแยกกลุ่มของแพลงตอนน้ำจืด น้ำกร่อยและน้ำเค็ม ลักษณะจำเพาะและศัพท์จำเพาะในสาขาแพลงตอนวิทยา วงจรชีวิต แหล่งที่อยู่อาศัย อาหารของแพลงตอน บทบาทของแพลงตอนในห่วงโซ่อาหาร การเก็บรักษา และการสุ่มนับ จำนวน
 
5063107  สาหร่าย
Phycology
3(2-2)
สัณฐานวิทยาการแพร่กระจาย การใช้ประโยชน์ และการจัดจำแนกหมวดหมู่ของสาหร่าย
 
5063108 พรรณไม้น้ำ
Aquatic Plants and Fisheries
3(2-2)
     ชีววิทยาของพันธุ์ไม้น้ำแต่ละชนิด ประโยชน์และโทษของพืชน้ำต่อการ ประมง การควบคุมพืชน้ำ การกำจัดน้ำเสียโดยใช้พืชน้ำ
 
5063110  นิเวศวิทยาของแหล่งน้ำจืด
Ecology of Freshwaters
3(2-2)
    นิเวศปัจจัย วงจรของแร่ธาตุ การกระจายของสิ่งมีชีวิต และการส่งผ่านพลังงานรวมทั้งอิทธิพลของมนุษย์ต่อระบบนิเวศ การอนุรักษ์ระบบนิเวศของแหล่งน้ำจืด
 
5063112  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง
Invertebrates for Fisheries
3(2-2)
     ประเภท ชนิด ชีววิทยาทั่วไป และความสำคัญของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางประมง
 
5063201  การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน
Integrated Fish Breeding
3(2-2)
    หลักการเลี้ยงปลาร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ วิธีการเลี้ยง อัตราในการเลี้ยง ต้นทุนการผลิต การให้อาหารสมทบ ผลผลิตและการจำหน่าย
 
5063202  การเลี้ยงปลาน้ำจืด
Fresh Water Fish Raising
3(2-2)
     การเลี้ยงปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ปลาจีน ปลาตะเพียน-ขาว ปลานิล ปลาไน ปลาสวาย ปลาดุก ปลาช่อน ปลาบู่ ฯลฯ การเลือกทำเล การเตรียมบ่อ ขนาดและอัตราการปล่อย การให้อาหาร การป้องกันและกำจัดศัตรูและโรคปลา ต้นทุนการผลิต การตลาด
 
5063203 อาหารและการให้อาหารปลา
Fish Food and Feeding
 3(2-2)
     ศึกษาชนิด ประเภท คุณค่าของอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำ แหล่งของอาหารการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อ การเตรียมและการให้อาหาร
 
5063301  การเลี้ยงกุ้ง
Shrimp Culture
 3(2-2)
     ศึกษาการจัดจำแนกชีววิทยาและนิเวศวิทยาของกุ้ง การเลือกสถานที่ การเตรียมบ่อเลี้ยง การเลี้ยง การให้อาหาร การป้องกันกำจัดศัตรู การดูแลรักษา และการตลาดของกุ้งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
 
5063401 วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น
Introduction to Marine Science
3(3-0)
    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร การใช้ประโยชน์ทรัพยากร การบริหารและการวางแผน เพื่อการใช้ประโยชน์จากทะเลและมหาสมุทร
 
5063402  สมุทรศาสตร์ทั่วไป
General Oceanography
3(2-2)
     กำเนิดและลักษณะของทะเลและมหาสมุทร สมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ำทะเล ตลอดจนอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิต
 
5063403  สมุทรศาสตร์เคมี
Chemical Oceanography

      สมบัติทางเคมี ปริมาณแร่ธาตุ และองค์ประกอบของน้ำทะเล
 
3(2-2)
5063404 สมุทรศาสตร์กายภาพ
Physical Oceanography

      สมบัติทางกายภาพและการหมุนเวียนของน้ำทะเล
 
 3(2-2)
5063406  ชีววิทยาทางทะเล
Marine Biology
     ชีววิทยาของสัตว์และพืชทะเล สภาพแวดล้อม ประโยชน์จากพืชและสัตว์ดังกล่าวในทางการประมง
 
 3(2-2)
5063407  ชีววิทยาของน้ำกร่อย
Biology of Brackishwater
3(2-2)
     พืชและสัตว์ในน้ำกร่อย การดำรงชีพและการปรับตัวของพืชและสัตว์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและฟิสิกส์
 
5063410 เครื่องมือการประมง
Fishing Gear
    
เครื่องมือทำการประมงทะเลชนิดต่าง ๆ และวิธีใช้
 
3(2-2)
5063501  หลักเศรษฐศาสตร์ประมง
Principles of Fishery Economics
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0)
       ความสำคัญของทรัพยากรประมงที่มีต่อเศรษฐกิจ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรประมง การตลาดของสินค้าสัตว์น้ำ การบริหารและนโยบายการตลาด การวิเคราะห์ราคาสินค้าสัตว์น้ำ มีการศึกษานอกสถานที่
 
5063801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3
Preparation for Field Experience in Aquaculture 3
2(100)
        จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการ กระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
 
5064111 ชลธีวิทยา
Limnology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4021101 เคมีทั่วไป 1  4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
 3(2-2)
       สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ ในแหล่งน้ำจืด
5064113  การอนุรักษ์สัตว์น้ำ
Aquatic Animal Conservation
3(2-2)
         ศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาทางด้านการสืบพันธุ์ การกินอาหาร การเติบโต การ แพร่กระจายของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำอิทธิพลที่มีผลต่อการลดจำนวนสัตว์น้ำ ผลกระทบของการประมงต่อการลด จำนวนสัตว์น้ำ มาตรการควบคุมและอนุรักษ์สัตว์น้ำ ปัญหาเกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์สัตว์น้ำ
 
5064114  กุ้ง
Natantia
      ลักษณะทั่วไป อนุกรมวิธาน และนิเวศวิทยาของกุ้งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
 
 3(2-2)
5064115  ปู
Reptantia
      ลักษณะทั่วไป อนุกรมวิธาน และนิเวศวิทยาของปูที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
 
3(2-2)
5064201 การเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม
Fancy Fish Raising
3(2-2)
     ศึกษาประเภท ลักษณะ ความเป็นอยู่ การเลี้ยงและคัดเลือกพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ การเพาะพันธุ์และอนุบาล โรคพยาธิและการป้องกันรักษา ตลอดจน วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาสวยงาม เช่น ภาชนะที่ใช้เลี้ยง พันธุ์ไม้น้ำที่ใช้ในการจัดตู้ปลา ระบบการกรองน้ำ คุณสมบัติของน้ำ และอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาแต่ละชนิด
 
5064211 พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
Genetic of Aquatic Animals
3(3-0)
    หลักการทางพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ การศึกษาโครโมโซม การถ่ายทอดลักษณะทั้งคุณภาพและปริมาณการใช้ประโยชน์พันธุศาสตร์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 
5064213 การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล
Breeding and Culture of Marine Animals

หลักและวิธีการเพาะฟัก อนุบาล และเลี้ยงสัตว์ทะเลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
 
3(2-2)
5064214  เรื่องเฉพาะทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Selected Topics in Aquaculture
3(2-2)
  หัวข้อที่น่าสนใจทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา
 
5064304  การให้ความเย็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
Refrigeration of Aquatic Products
3(3-0)
       หลักการและระบบของเครื่องทำความเย็น การใช้ความเย็นเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
 
5064305 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง
Quality Control of Fishery Products
 3(2-2)
    หลักการควบคุมคุณภาพ วิธีการวัดค่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ประมง การควบคุมการผลิต การใช้วิธีทางสถิติในการประเมินผล
 
5064408  หอยทะเล
Marine Molluses
3(2-2)
     ลักษณะทั่วไป อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาของหอยทะเล วิวัฒนาการของหอยทะเล ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

 

5064409 มลพิษในทะเล
Marine Pollution
 3(2-2)
     ชนิดและที่มาของการเกิดมลพิษ การพัดพาลงสู่ทะเล และการแพร่กระจายในน้ำในตะกอน ในสัตว์ และพืชทะเล ผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศวิทยาของทะเล และต่อคน
 
5064502  การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ
Fish Farm Management
3(2-2)
       ศึกษาหลักการทั่วไปในการจัดการทำฟาร์มสัตว์น้ำ การวางแผน การจัดการธุรกิจ การบริหาร การคำนวณผลผลิตและสถิติประชากร ปัญหาและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ การจัดการฟาร์ม
 
5064504  องค์การสะพานปลาและกิจการแพปลา
Fish Marketing Organization and Wholesale Activities
2(2-0)
    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การสะพานปลาและกิจการแพปลา การดำเนินงานขององค์การสะพานปลาและกิจการแพปลา การพัฒนา และการส่งเสริมตลาดสินค้าสัตว์น้ำของประเทศไทย
 
5064802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3
Field Experience in Aquaculture 3
 5(450)
     การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น การเตรียมบ่อ การเลี้ยงและดูแลรักษา การป้องกันโรคพยาธิ การจำหน่าย การเพาะพันธุ์ปลา การอนุบาล การเลี้ยงและควบคุมโรค เป็นต้น ณ สถานที่ซึ่งสถาบันกำหนดในหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีการเสนอผลงาน และรายงานเป็นหลักฐานว่าผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว
 
5064901  สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Seminar in Aquaculture
1(0-2)
      การอภิปรายกลุ่ม การเสนอรายงานเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของประเทศไทย หรือของต่างประเทศ
 
5064902  ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Special Problems in Aquaculture
 3(3-0)
ศึกษาค้นคว้าปัญหาการประมงที่เกี่ยวข้องกับงานที่เรียน รายงานค้นคว้าของนักศึกษาจากาการทำลองด้านต่าง ๆ หรือดำเนินการวิจัยหรือการออกแบบสอบถามบุคคลต่าง ๆ
 
5064903 กรณีศึกษาโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการประมง
Case Study in His Majesty the King , s Fisheries Project
3(2-2)
      ศึกษาแนวโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริทางการประมง และการเรียนรู้วิธีที่จะนำมาปรับใช้กับเกษตรกรประมง
  
                     

ก่อนหน้า ต่อไป