รหัสและคำอธิบายเล่ม 3  >> หมวดวิชาเกษตรศาสตร์

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร(507) : :

                                                                                                      

                                                                                                                   

                                                           หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งอยู่ในหมวดวิชา เกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้
                                      
                                                                                1. การบรรจุอาหาร                                                     (507-1--)
                                                                                2. จุลินทรีย์อาหาร                                                      (507-2--)
                                                                                3. อุตสาหกรรมอาหาร                                                (507-3--)
                                                                                4. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์                                             (507-4--)
                                                                                5. วิศวกรรมอาหาร                                                    (507-5--)
                                                                                6. โภชนศาสตร์                                                         (507-6--)
                                                                                7. เคมีอาหาร                                                             (507-7--)
                                                                                8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                    (507-8--)
                                                                                9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
                                                                                    โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย     (507-9--)

หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร (507)

รหัสวิชา ชื่อวิชา

 

น(ท-ป)

รหัสใหม่ รหัสเก่า

5071301

5071302

-

5071401

5071402

5071601

-

5072101

5072102

5072103

5072201

5072202

5072301

5072302

5072303

5072304

5072305

5072306

5072307

5072401

5072402

5072403

5072404

5072405

5072406

5072407

5072408

5072409

5072410

5072411

5072701

5172801

5072802

5072901

5073101

5073201

5073202

5073301

5073302

5073303

5073305

5073401

5073402

5073403

5073404

5073501

5073601

5073701

-

5073702

-

5073801


5074301

5074302

5074303

5074304

5024306

5074401

5074402

-

5074403

5074404

5074405

5074406

5074407

5074408

5074501

5074801

-

-

5074802

5074901

-

5074902

-

5024904

5074905

3671305

-

3671403

3671401

3671402

-

3671404

3672101

3672102

3672103

3672201

3672202

3672301

3672302

3672306

3672417

-

-

-

672308

3672307

3672405

3672407

3672408

3672409

3672411

3642412

3672413

3672414

3672415

3672410

-

3672801

3672701

3673104

3673209

3673210

3673209

3673210

-

-

3673203

3673204

3673308

3673406

3673501

3673601

3673702

3672416

3673703

3672410

-


3673103

3674304

3674311

3674312

-

3674418

3674419

3674206

3644207

3674421

3674422

-

-

-

3674502

-

3674805

3674904

-

-

3674904

-

3674905

-

-

อุตสาหกรรมอาหารเบื้องต้น

สุขาภิบาลอาหารและกฎหมายอาหาร

สุขาภิบาลอาหารและถนอมอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น

กระบวนการแปรรูปและการผลิตอาหาร

ความสัมพันธ์ของการเกษตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

ความสัมพันธ์ของการเกษตรวิทยาศาสตร์การถนอมอาหารและโภชนาการ

การบรรจุอาหาร

การบรรจุผลิตภัณฑ์ทางพืช

การบรรจุผลิตภัณฑ์ทางสัตว์

จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร

กรรมวิธีกระบวนการหมัก

การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร

หลักอุตสาหกรรมเกษตร

กฎหมายและมาตรฐานอาหาร

การสำรวจด้านอุตสาหกรรมอาหาร

การวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

การจัดและการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

การถนอมอาหารโดยใช้ความเย็น

หลักการถนอมและแปรรูปผลิตผลเกษตร

การแปรรูปอาหาร 1

เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยีการถนอมอาหาร

ระบบการผลิตอาหาร

วิธีการผลิตและการแปรรูปอาหารแบบดั้งเดิม

เทคโนโลยีขนมอบ

เครื่องดื่ม

เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์

การทำอาหารแห้ง

การวิเคราะห์อาหาร

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี การอาหาร 1

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการอาหาร 1

การฝึกหัดวิจัย 1

การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร

จุลชีววิทยาทางอาหาร

อุตสาหกรรมการหมัก

การประกันคุณภาพอาหาร 1

การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส

การประกันคุณภาพอาหาร 2

พิษวิทยาทางอาหาร

หลักการถนอมผลิตภัณฑ์พืช

หลักการถนอมผลิตภัณฑ์สัตว์

การแปรรูปอาหาร 2

เทคโนโลยีการผลิตอาหารเบื้องต้น

วิศวกรรมอาหาร 1

อาหารและโภชนาการ

เคมีอาหาร

เคมีอาหาร

หลักการวิเคราะห์อาหาร

หลักการวิเคราะห์อาหาร

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 3

การออกแบบผลิตภัณฑ์เกษตร

การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทางการเกษตร

สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สารเจือปนในอาหาร

เทคโนโลยีผักและผลไม้

เทคโนโลยีน้ำมันและไขมัน

การแปรรูปพืชน้ำมันและน้ำมัน

เทคโนโลยีน้ำตาล

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง

เทคโนโลยีสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยีเครื่องดื่ม

เทคโนโลยีขนมหวาน

กรรมวิธีการแปรรูปสัตว์น้ำ

วิศวกรรมอาหาร 2

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพห้องปฏิบัติการ 3

การฝึกงานห้องปฏิบัติการ

การฝึกงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร 3

สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สัมมนาเทคโนโลยีการอาหาร

ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีอาหาร

หัวข้อศึกษาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

การศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

3(2-3)

3(2-2)

2(1-3)

2(1-3)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-3)

2(1-3)

3(2-2)

3(2-2)

2(2-0)

2(1-3)

3(2-3)

3(2-3)

3(2-3)

2(1-3)

3(2-3)

3(2-3)

2(1-3)

2(2-0)

2(1-3)

3(2-3)

3(2-2)

3(2-3)

3(2-3)

2(1-3)

3(2-2)

2(90)

3(230)

2(1-2)

3(2-3)

3(2-3)

3(2-3)

2(1-3)

2(1-3)

2(1-3)

3(2-3)

2(2-0)

2(2-0)

3(2-3)

2(1-3)

3(2-3)

2(2-0)

3(2-3)

3(3-0)

3(2-3)

3(2-2)

2(90)

2(1-3)

2(1-3)

2(1-3)

3(2-3)

3(3-0)

3(2-3)

3(2-3)

2(1-3)

3(2-3)

3(2-3)

3(2-3)

2(1-3)

2(1-3)

3(2-2)

3(2-3)

2(120)

2(120)

3(230)

3(230)

1(1-0)

1(1-0)

3(0-6)

2(1-3)

2(2-0)

1(0-3)

 

คำอธิบายรายวิชา

หมู่วิชา อุตสาหกรรมเกษตร

(507)

รหัส  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
5071301  อุตสาหกรรมอาหารเบื้องต้น
Introduction to Food Industry
2(2-0)
      ความหมายและความสำคัญของอุตสาหกรรมอาหาร ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพ ปริมาณ และราคาของวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ความจำเป็นที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร การสำรวจอุตสาหกรรม อาหารในด้านประวัติความเป็นมา เพื่อศึกษาถึงการดำเนินงานและการจัดการ การลงทุนการจัดการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารขนาดต่าง ๆ
 
5071302  สุขาภิบาลอาหารและกฎหมายอาหาร
Food Processing Sanitation and Food Laws
2(2-0)
      โรคที่เกิดจากอาหาร สาเหตุของโรค การแพร่เชื้อและวิธีการป้องกัน สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ประกอบอาหาร และสถานที่ผลิตอาหาร รวมทั้งเครื่องมือการผลิตและความสะอาดของสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร อนามัยในการแตะต้องอาหาร พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายอาหารมาตรฐานของอาหารและการปรับมาตรฐาน
 
5071401  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
Introduction to Food Science and Technology
3(2-3)
       สถานการณ์อาหารโลก แหล่งอาหารมนุษย์ ลักษณะทางอุตสาหกรรม องค์ประกอบของอาหาร โภชนศาสตร์ขององค์ประกอบของอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อ คุณภาพอาหาร การเสื่อมเสียของอาหารและการควบคุม หลักเบื้องต้นของการแปรรูปอาหารชนิดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อ ผลิตภัณฑ์นม อาหารทะเล ไขมันและน้ำมัน ธัญชาติ ผักผลไม้ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์หมัก การบรรจุภัณฑ์อาหาร และความปลอดภัยในอาหาร
 
5071402 กระบวนการแปรรูปและการผลิตอาหาร
Food Processing and Food Production
3(2-2)
       ศึกษาถึงความหมาย และความสำคัญของกระบวนการแปรรูปและการผลิตอาหาร รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคและกระบวนการของการลดขนาดและการร่อน ส่วนที่เป็นของแข็ง การผสมและการทำเป็นอิมัลชั่น การกรองและการสกัดการตกผลึก การผ่านความร้อน การระเหย การทำแห้ง การแช่แข็งการผ่านรังสี การจัดการ การเก็บรักษา และการกำจัดของเสีย ศึกษาและฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรในกระบวนการผลิตต่าง ๆ ตลอดจนการจัดแบบแผนการผลิตและการประเมินผลให้มีการฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาข้างต้น
 
5071601  ความสัมพันธ์ของการเกษตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
Relationship of Agriculture Food Science and Nutrition
 2(1-3)
        สภาวะการณ์การผลิตอาหารกับอัตราการเพิ่มของประชากรโลก อาหารในอนาคตขอบข่ายและความสำคัญของโภชนาการต่อคุณภาพชีวิต องค์ประกอบและหน้าที่ของอาหารการย่อยการดูดซึมของอาหาร การใช้ตารางแสดงองค์ประกอบของอาหาร ปริมาณสารอาหารที่จำเป็น พื้นฐานของแต่ละเพศ แต่ล่ะวัย แต่ละสภาวะ ปัญหาโภชนาการและโรคขาดสารอาหาร การวัดโภชนาการ การสูญเสียของคุณค่าอาหารระหว่างการเก็บและการผลิต การสงวนคุณค่าอาหารในกระบวนการผลิตและการแปรรูป ตลอดจนการ ปรับปรุงคุณค่าอาหารให้ดีขึ้นด้วยวิธีการใหม่ ๆ ให้มีการปฏิบัติตามเนื้อหาข้างต้น
 
5072101  การบรรจุอาหาร
Food Packing
2(1-2)
       สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวะ และทางกลศาสตร์ของการบรรจุอาหารแบบต่าง ๆ และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุเช่น แผ่นฟิล์ม พลาสติก กระดาษ กระดาษเคลือบพลาสติก กระดาษเคลือบโลหะ แผ่นเหล็กวิลาศ ขวดแก้ว ภาชนะพลาสติก การบรรจุกระป๋อง ตลอดจนเทคนิคการบรรจุใหม่ ๆ ศึกษาวิธีการบรรจุต่าง ๆ ที่มีผลต่ออายุและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่าง ๆ กฎหมายเกี่ยวกับการบรรจุ หลักการออกแบบ การบรรจุ ฉลากและการโฆษณาให้มีการปฏิบัติตามเนื้อหาข้างต้น
5072102  การบรรจุผลิตภัณฑ์ทางพืช
Plant Products Packing
 2(1-2)
      ศึกษาหลักการบรรจุเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์พืช วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการบรรจุ และองค์ประกอบของการบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบรรจุ ความ สัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์สัตว์กับภาชนะบรรจุปฏิกิริยาการเสื่อมเสียของอาหารในภาชนะ การแปรรูปแบบต่าง ๆ การเก็บรักษาภาชนะหลังบรรจุ
 
5072103  การบรรจุผลิตภัณฑ์ทางสัตว์
Animal Products Packing
 
2(1-2)
     การศึกษาหลักการบรรจุเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์สัตว์ วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการบรรจุและองค์ประกอบของการบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบรรจุ ความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์สัตว์กับภาชนะบรรจุ ปฏิกิริยา การเสื่อมเสียของอาหารในภาชนะ การแปรรูปต่าง ๆ การเก็บรักษาภาชนะหลังบรรจุ
 
5072201 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร
Microbiology of Food Product
2(1-3)
      คุณสมบัติทางชีวภาพของจุลินทรีย์ ที่เป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหาร อาหารเป็นพิษ การเสื่อมเสียของอาหารแปรรูป การทำลายจุลินทรีย์โดยกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร มาตรฐานทางด้านจุลินทรีย์ การสุ่มตัวอย่าง เทคนิคการตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหารและผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์และประเมินผล การศึกษานอกสถานที่
 
5072202  กรรมวิธีกระบวนการหมัก
Fermentation Process
2(1-3)
       การใช้จุลินทรีย์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เทคโนโลยีของการใช้ ประโยชน์จากจุลินทรีย์ กรรมวิธีการผลิตสารปฏิชีวนะ ฮอร์โมน และกรดอะมิโน การเลือกวัตถุดิบ ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของกรรมวิธีผลิต และการ ควบคุมการผลิต การศึกษานอกสถานที่
 
5072301  การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร
Quality Control of Food Product
3(2-2)
       หลักการควบคุมคุณภาพการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป วิธีการและเทคนิคพิเศษ รวมทั้งการประเมินจากการรับรู้ที่ใช้วัดและควบคุมองค์ประกอบของคุณภาพอาหารในระหว่างการปรุง การผลิตและการเก็บรักษา เช่น วิธีการทางเคมี ฟิสิกส์ และจุลินทรีย์ เพื่อให้ได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและลดการสูญเสีย ให้มีการฝึกปฏิบัติวิธีการวัดทางเคมี ฟิสิกส์ และจุลินทรีย์ เพื่อควบคุมคุณภาพอาหารให้ได้มาตรฐานตามกฎหมาย
 
5072302 หลักอุตสาหกรรมเกษตร
Principles of Agricultural Industry
 3(2-2)
      ความหมาย บทบาท และความสำคัญของอุตสาหกรรมเกษตร วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมเกษตรภายในประเทศ ปัจจัยต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการอุตสาหกรรมเกษตร ลักษณะของวัตถุดิบที่ได้จากพืช สัตว์ และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การบรรจุ การขนส่ง และการเก็บรักษาก่อนเข้าสู่โรงงาน บทบาทและความจำเป็นของอุตสาหกรรมอาหารขนาดย่อมในสภาวะปัจจุบัน และอนาคต ตลอดจนการจัดการ การลงทุน การผลิต และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
5072303 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
Food Standard and Regulations
2(2-0)
      กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานของอาหารระดับประเทศและระดับสากล กฎหมายเกี่ยวกับฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารภายใน และต่างประเทศ กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับโรงงานอาหารและสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนดทางการค้าระหว่างประเทศ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและกฎหมายอาหาร
 
5072304  การสำรวจด้านอุตสาหกรรมอาหาร
Food Industry Survey
 2(1-3)
        การสำรวจตลาดอาหาร การทดสอบตลาดอาหาร และการลงทุนสำรวจ ภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิดในท้องถิ่น ทั้งในแง่อุปสงค์และในแง่อุปทาน วิธีการศึกษาและคาดคะเนแนวโน้มของอุปสงค์-อุปทานของผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิดในท้องถิ่น (รวมถึงการส่งออก) การลงทุนและการขยายทุน การสำรวจความนิยมของผลิตภัณฑ์ในตลาด การทดสอบตลาดเพื่อปรับปรุงสูตรอาหารให้มีการปฏิบัติตามเนื้อหาข้างต้น
5072305  การวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
Food Production Planning and Control
3(2-3)
       ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณ์ความต้องการและการกำหนดปัจจัยการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การวางแผนกำลังการผลิต การวางแผนและควบคุมวัตถุดิบ และสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม การวางกำหนดการผลิตและการส่งงาน การควบคุมต้นทุนการผลิต และการออกแบบอาหารระบบควบคุมการผลิตสำหรับระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
5072306  การจัดและการบริหารการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
Management and Administration of Food Industry Plant
3(2-3)
      หลักการทั่วไปในการจัดและการบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารการออกแบบเครื่องจักร อุปกรณ์ และการจัดระบบการใช้ และการควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ความปลอดภัย การทำบัญชีวัสดุเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่จำเป็นในการบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร จิตวิทยาอุตสาหกรรม การศึกษาอุปสงค์อุปทานในเชิงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
5072307  การถนอมอาหารโดยใช้ความเย็น
Refrigerated and Freezing of Food Preservation
3(2-3)
       หลักการและวิธีการในการแช่เย็นและแช่เยือกแข็งอาหาร และผลิตผลการเกษตรการทำงานของระบบเครื่องทำความเย็น ปัจจัยที่มีผลต่อขบวนการ และคุณภาพ การผลิต ภัณฑ์ที่ผ่านขบวนการแช่เย็น และแช่เยือกแข็ง
 
5072401  หลักการถนอมและแปรรูปผลิตผลเกษตร
Principles of Agricultural Products Preservation
2(1-3)
       ความหมายและความสำคัญของการแปรรูป ผลิตผลทางเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ปัจจัยต่าง ๆ ที่ให้ผลิตผลเกิดการบูดเน่าเสียหาย การควบคุมและป้องกัน หลักการถนอมอาหาร เทคนิคและวิธีการแปรรูปอาหาร ประเภทต่าง ๆ วิธีนำผลิตภัณฑ์ อาหารแบบต่าง ๆ
5072402 การแปรรูปอาหาร 1
Food Processing I

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5071401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
 3(2-3)
      หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณลักษระทางประสาทสัมผัส และคุณสมบัติทางโภชนาการของอาหาร คุณลักษณะทั่วไปของวัตถุดิบอาหาร การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตในอุตสาหกรรม หลักเกณฑ์ทั่วไปของการปฏิบัติการที่ดีในการผลิต อาหาร การบรรจุภัณฑ์ น้ำและการจัดการของเสียและกรรมวิธีทางสุขาภิบาล หลักการของการแปรรูปอาหารแบบต่าง ๆ เทคนิคการแปรรูปโดยกรรมวิธีการใช้ความเย็น การทำแห้ง การใช้จุลินทรีย์
 
5072403 เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ์
Cereal and Cereal Product Technology
 
 3(2-3)
      ศึกษาลักษณะโครงสร้างคุณสมบัติ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพ และชีววิทยา ระหว่างการผลิตของธัญชาติชนิดต่าง ๆ กรรมวิธีการแปรรูป และการใช้ผลิตภัณฑ์ธัญชาติ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การเสื่อมเสีย เทคโนโลยีการเก็บรักษาธัญชาติ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากธัญชาติ ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมธัญชาติการขนส่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และแนวโน้มของการตลาด ปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น
 
5072404  เทคโนโลยีการถนอมอาหาร
Food Preservation Technology
 2(1-3)
       หลักและกรรมวิธีในการถนอมอาหาร แหล่งวัตถุดิบ การถนอมผลิตภัณฑ์อาหารในรูปอุตสาหกรรมแบบต่าง ๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมเสียของอาหาร วิธีการเก็บถนอมรักษาคุณภาพของอาหารการแปรรูปอาหารในรูปต่าง ๆ วิธีการควบคุม และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการถนอมอาหาร การศึกษานอกสถานที่
 
5072405 ระบบการผลิตอาหาร
Food Production System
2(2-0)
   แหล่งอาหารของมนุษย์ การวางแผนการเลือกใช้ และการควบคุมกระบวนการผลิตเฉพาะหน่วยในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ระบบการขนส่ง วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์การประเมินราคาของกระบวนการผลิต วิธีการตรวจสอบคุณภาพอาหารและกระบวนการผลิต
 
5072406  วิธีการผลิตและการแปรรูปอาหารแบบดั้งเดิม
Conventional Food Production and Processing
2(1-3)
       สำรวจวิธีการผลิตและวิธีการแปรรูปอาหารของชนชาติตะวันออกที่สืบทอด กันมาแต่ดั้งเดิม เช่น การทำแห้ง การหมักแห้ง การรมควัน การหมักดอง ศึกษาหลักการของวิธีการดั้งเดิมโดยเปรียบเทียบหลักการใหม่ทางวิทยาศาสตร์ทดลองปรับปรุงวิธีการดั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยประยุกต์หลักการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ให้มีการปฏิบัติตามเนื้อหาข้างต้น
 
5072407 เทคโนโลยีขนมอบ
Bakery Technology
3(2-3)
       ศึกษาสมบัติและองค์ประกอบของเครื่องปรุงการผลิต ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ การใช้เครื่องมือ และการบำรุงรักษาเครื่องมือการผลิต การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบสาเหตุการเสื่อมเสีย การบรรจุและการเก็บรักษา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และปฏิบัติการตามเนื้อหา
5072408 เครื่องดื่ม
Beverage
3(2-2)
      บทบาทของเครื่องดื่ม ประเภทของเครื่องดื่ม ได้แก่ มีคาร์โบเนตกับไม่มีคาร์โบเนต และมีแอลกอฮอล์ ศึกษาเทคนิคและวิธีการผลิตเครื่องดื่มทุกชนิด ตลอดจนความสะอาดของเครื่องดื่ม ปัญหาของเครื่องดื่มในแง่เคมี โภชนาการและจุลินทรีย์ ให้การปฏิบัติตามเนื้อหาข้างต้น
 
5072409  เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์
Milk and Milk Product Technology
3(2-3)
      โครงสร้างเต้มนม สรีรวิทยาของการกลั่นสร้างน้ำนม การปลดปล่อยน้ำนมปัจจัยที่มีผลต่อการกลั่นสร้างน้ำนม องค์ประกอบ คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑ์นม ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของน้ำนมการเสื่อมเสีย การเก็บรักษากรรมวิธีที่ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมชนิดต่าง ๆ การตรวจสอบคุณภาพของน้ำนม และมาตรฐานของน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม
 
5072410 เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์
Meat and Meat Product Technology
3(2-3)
      ศึกษาถึงโครงสร้างของกล้ามเนื้อ คุณสมบัติทางเคมี กายภาพและชีวภาพองค์ประกอบของเนื้อสัตว์ และส่วนต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงของเนื้อหลังฆ่า และการชำแหละอิทธิพลต่าง ๆ ที่มีต่อเนื้อเยื่อของสัตว์ การเปลี่ยนสีของเม็ดสีในเซลล์กล้ามเนื้อ การตรวจคุณภาพเนื้อสัตว์ การเสื่อมเสียของเนื้อสัตว์ กรรมวิธีแปรรูปเนื้อสัตว์แบบต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์เนื้อและการเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพของผลิต-ภัณฑ์เนื้อชนิดต่าง ๆ การศึกษาดูงานในโรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น
 
5072411  การทำอาหารแห้ง
Food Dehydration
 2(1-3)
       ทฤษฎีและขอบข่ายของการทำแห้ง วิธีการทำแห้งแบบต่าง ๆ กลไกในการทำอาหาร หลักการออกแบบลักษณะสำคัญ และการประยุกต์ของเครื่องมือทำแห้ง เทคนิค การทำแห้งแบบใหม่ ๆ ให้มีการปฏิบัติงานตามเนื้อหาข้างต้น
5072701  การวิเคราะห์อาหาร
Food Analysis
3(2-2)
        ศึกษาวิธีการมาตรฐานของการวิเคราะห์สารอาหารประเภทต่าง ๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิเคราะห์หาสัดส่วนขององค์ประกอบอาหารสำเร็จรูป เพื่อการศึกษาสูตรอาหาร การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร การวิเคราะห์น้ำเพื่อประโยชน์ในกระบวนการผลิตให้มีการปฏิบัติวิเคราะห์องค์ประกอบอาหารตามเนื้อหาข้างต้น
5072801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการอาหาร 1
Preparation for Professional Experience in Food Science Technology 1
 2(90)
      จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพทางเทคโนโลยีอาหาร เช่น ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทำใน
    สถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหารที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม หรือระหว่างการผลิต แล้วฝึกหัดการแก้ปัญหา โดยวิธีการทาง วิทยาศาสตร์ รู้วิธีการใช้เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารทั้งในด้านการแปรรูป การวิเคราะห์ และตรวจสอบคุณภาพ กับรวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านอุตสาหกรรมอาหาร
 
5072802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการอาหาร 1
Field Experience in Food Science Technology
3(230)
       การฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรือสถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารหรือเรื่องที่ฝึกให้มีประโยชน์แก่การศึกษา การค้นคว้า การแปรรูป การจำหน่าย การปรับปรุงแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างก็ได้
 
 
5072901  การฝึกหัดวิจัย 1
Research Exercise
2(1-2)
         ความมุ่งหมายและขอบเขตของการวิจัย ปัญหาทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่มาของปัญหา การตั้งหัวข้อเรื่อง ขั้นตอนการวิจัยวิธีการใช้สถิติอย่างง่าย ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมิน การเรียบเรียงและเขียนรายงานผลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 
5073101  การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Packaging
3(2-3)
      ความเป็นมา จุดประสงค์ ความหมาย และบทบาทของภาชนะบรรจุ ชนิดของวัสดุประเภทและคุณสมบัติทางด้านกายภาพ และเคมีของภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ หลักการพิจารณาเลือกใช้ภาชนะบรรจุให้เหมาะสมกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องมือและหลักการบรรจุหีบห่อที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร ฉลากและการโฆษณา การออกแบบภาชนะบรรจุ และระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร ฉลากโภชนาการ รหัสผลิตภัณฑ์
 
5073201  จุลชีววิทยาทางอาหาร
Food Microbiology
 3(2-3)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4032601 จุลชีววิทยาทั่วไป
4034605 จุลินทรีย์อุตสาหกรรม
      ศึกษาเกี่ยวกับการจำแนกชนิดของจุลินทรีย์ สรีรวิทยา การเจริญเติบโตปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การเสื่อมคุณภาพและการเน่าเสียของอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่าง ๆ การถนอมและการป้องกัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคทางอาหาร อาหารเป็นพิษ การตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหารโดยปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น
 
5073202  อุตสาหกรรมการหมัก
Fermentation Industry
3(2-3)
      ประเภทของการหมัก จุลินทรีย์ที่สำคัญในกระบวนการหมัก การเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อกระบวนการหมัก และปัจจัยในการผลิตอาหารหมักชนิดต่าง ๆ และเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ กรรมวิธีการผลิตที่ใช้ในอุตสาหกรรมหมัก ผลิตภัณฑ์ อาหารหมักชนิดต่าง ๆ การควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษา การทดสอบคุณภาพ อาหารหมัก ตลอดจนอาหารหมักกับสุขภาพ การศึกษานอกสถานที่ในอุตสาหกรรมอาหารหมัก
 
5073301  การประกันคุณภาพอาหาร 1
Food Quality Assurance I
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5071401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
: 5073201 จุลชีววิทยาทางอาหาร
2(1-3)
       หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ รวมทั้งการวัดค่าคุณภาพของอาหารด้านเคมี กายภาพ และจุลินทรีย์ ในกระบวนการแปรรูปอาหาร ระดับอุตสาหกรรมตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป และผลิตภัณฑ์สุดท้ายการสุ่มตัวอย่างอาหาร การตรวจสอบ และกระบวนการทางสถิติของข้อกำหนดสำหรับวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สุดท้าย
 
5073302  การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
Sensory Evaluation for Food Quality

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5071401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
: 4111101 หลักสถิติ
2(1-3)
     ความสำคัญและประโยชน์ของการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสพื้นฐานของการรับรส กลิ่น การมองเห็น การได้ยินและเนื้อสัมผัส ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดและเทคนิควิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส การใช้วิธีการทางสถิติเพื่อหาข้อสรุปในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัสแบบต่าง ๆ
 
5073303  การประกันคุณภาพอาหาร 2
Food Quality Assurance II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5073301 การประกันคุณภาพอาหาร 1
: 5073302 การประเมินคุณภาพอาหารโดย
ประสาทสัมผัส
 2(1-3)
       การจัดการระบบประกันคุณภาพอาหาร การสร้างผังควบคุมคุณภาพหลักการจัดองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ ระบบคุณภาพ มาตรฐานระบบคุณภาพการบริหารองค์กรด้านคุณภาพ
 
5073305  พิษวิทยาทางอาหาร
Food Toxicology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5073601 อาหารและโภชนาการ
5073403 การแปรรูปอาหาร 2
5073702 หลักการวิเคราะห์อาหาร
 3(2-3)
       หลักเบื้องต้นของพิษวิทยา ชนิดของสารพิษต่าง ๆ ในอาหาร กลไกการเกิดพิษ การดูดซึม การสลายตัว และการขับออกของสารพิษ หลักการทางเภสัชจลศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งมีชีวิต ปัจจัยทางชีวภาพที่มีผลต่อการทำลายสารพิษ การก่อกลายพันธุ์ และการก่อรูปวิรูป การก่อมะเร็ง การเกิดสารพิษในกระบวนการแปรรูปอาหาร การประเมินความปลอดภัยของสารเคมีที่ใช้ในอาหารการทดสอบความเป็นพิษ และหลักการวิเคราะห์สารพิษในอาหารในเชิงคุณภาพและปริมาณ
 
5073401 หลักการถนอมผลิตภัณฑ์พืช
Principles of Harvest Processing
2(2-0)
      กระบวนการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว การเสื่อมเสียของผลิตผลเกษตรระหว่างการเก็บรักษา หลักการและวิธีการถนอมรักษา การเก็บถนอมโดยวิธีการ หมักดอง การควบคุมความชื้น อุณหภูมิ การใช้สารเคมี การใช้รังสี การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์พืชหลังการเก็บเกี่ยว การศึกษานอกสถานที่
 
5073402  หลักการถนอมผลิตภัณฑ์สัตว์
Principles of Animal Products Preservation
2(2-0)
      การเสื่อมเสียของอาหาร การคัดเลือกวัตถุดิบ หลักและวิธีการถนอมรักษาเทคนิคการทำภาชนะและบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สัตว์ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สัตว์กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารจากผลิตภัณฑ์สัตว์
5073403  การแปรรูปอาหาร 2
Food Processing II

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5072402 การแปรรูปอาหาร 1
3(2-3)
      ผลของการแปรรูปอาหารที่มีต่อคุณค่าทางโภชนาการ การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในอาหาร การปรุงแต่งสี กลิ่น รส และเนื้อสัมผัสของอาหารประเภทต่าง ๆ ผลิตผลพลอยได้และการใช้ประโยชน์จากของเสีย รวมทั้งการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การศึกษานอกสถานที่
 
5073404 เทคโนโลยีการผลิตอาหารเบื้องต้น
Fundamental of Food Products Technology
2(1-3)
        หลักและกรรมวิธีในการผลิตอาหาร ปัจจัยที่ควบคุมการผลิตอาหาร ผลพลอยได้จากการผลิตอาหาร ความเหมาะสมของกรรมวิธีต่าง ๆ ในการผลิตอาหาร การผลิตอาหารในรูปแบบต่าง ๆ การควบคุมการผลิตและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง วัตถุดิบและขอบเขตที่นำมาใช้ในการผลิตอาหาร การศึกษานอกสถานที่
 
5073501  วิศวกรรมอาหาร 1
Food Engineering 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4011301 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
4011302 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
4092402 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
4022114 เคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
3(2-3)
        การศึกษาทฤษฎีทางวิศวกรรม และการผลิตเป็นหน่วยที่ใช้ในกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร หลักการทางวิศวกรรมของสมดุลมวลและสมดุลพลังงาน เทอร์ไมไดนามิกส์ การไหลของของเหลว และหลักพื้นฐานวิชาจลนพลศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร
5073601  อาหารและโภชนาการ
Food and Nutrition
2(2-0)
       อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ เมตาโบลิซึม ความต้องการและปัญหาการขาดสารอาหาร สภาวะโภชนาการภายในและต่างประเทศ และแนวทางแก้ไขการประเมินคุณภาพอาหาร และภาวะโภชนาการ ผลการแปรรูปและการเก็บรักษาต่อสารอาหาร และผลของสารอาหารที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการแปรรูปและเก็บรักษามีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค อาหารเสริมสุขภาพ (Healthy Food) อาหารเพื่อการรักษาโรค อาหารชีวจิต อาหารคัดแปลงพันธุกรรม และอาหารกลุ่มใหม่ ๆที่มีผลเชิงสุขภาพ
 
5073701  เคมีอาหาร
Food Chemistry
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022516 ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
4022517 ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรม
3(2-3)
     องค์ประกอบทางเคมี สมบัติและคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ทางเคมี และทางชีวภาพของอาหารระหว่างการแปรรูป และการเก็บรักษา กลิ่นรส และน้ำของอาหาร สารเจือปนในอาหาร (Food additives)
    ปฏิบัติการ
วิเคราะห์หาปริมาณ น้ำตาล กลูเตน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แอลกอฮอล์คาร์บอนไดออกไซค์ กรดแอสคอร์บิค คลอโรฟิลล์ ไนไตรท์และกรดไขมันอิสระในอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหาร
 
5073702  หลักการวิเคราะห์อาหาร
Food Analysis

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022620 เคมีวิเคราะห์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
4022621 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์สำหรับอุตสาหกรรม เกษตร
3(2-3)
      การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมี การวิเคราะห์อย่างประมาณ (Proximate analysis) การวิเคราะห์น้ำ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อทำฉลากโภชนาการ และการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1300 และอื่น ๆ ปฏิบัติตามเนื้อหาข้างต้น
 
5073801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 3
Preparation for Professional Experience in Food Science and Technology 3
2(90)
      จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอาหาร เช่น ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ในด้านการรับรู้ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหารที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม หรือระหว่างการผลิตแล้วฝึกหัดการแก้ปัญหา โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกการใช้เครื่องมือเครื่องจักรทางอุตสาหกรรมทั้งในด้านเครื่องมือแปรรูปอาหาร และการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพอาหาร รวมถึงการศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรม
 
5074301  การออกแบบผลิตภัณฑ์เกษตร
Agricultural Products Design
2(1-3)
      ความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในขบวนการผลิต การศึกษาสภาวะและความต้องการของตลาดของผลิตภัณฑ์เกษตร การคิดค้นและการปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต การออกแบบ การคิดต้นทุนการผลิต การเสื่อมราคาและการวางแผนผลิต การศึกษานอกสถานที่
 
5074302  การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทางการเกษตร
Use of Agricultural Wastage
2(1-3)
   ความหมายและความสำคัญของเศษเหลือทางการเกษตร การนำเศษเหลือทางการเกษตรมาใช้ในแง่ของอุตสาหกรรม การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต การนำเศษเหลือทางการเกษตรมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น แก๊สมูลสัตว์ การผลิตแอลกอฮอล์ การดัดแปลงเศษเหลือมาเพาะเห็ด อาหารสัตว์ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปเศษเหลือทางการเกษตร การศึกษานอกสถานที่
 
5074303 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
Food Plant Sanitation
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5072303 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
5073201 จุลชีววิทยาทางอาหาร
2(1-3)
    การออกแบบโรงงาน และการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในโรงงานให้ถูกหลักสุขาภิบาล สุขลักษณะในการผลิตอาหาร การเก็บรักษา (Storage) และการขนส่งอาหาร (Transport) สุขวิทยาส่วนบุคคลในโรงงานอาหาร การวิเคราะห์จุดอันตรายและควบคุมจุดวิกฤต (HACCP) และการตรวจรับรองระบบ HACCP และควบคุมสัตว์นำโรค แมลงและจุลินทรีย์ การควบคุมคุณภาพน้ำใช้ในโรงงาน หลักการทำความสะอาด การฆ่าเชื้อในโรงงาน จุลินทรีย์ที่เป็นตัวบ่งชี้ด้านสุขาภิบาลโรงงงานการบำบัดของเสียและน้ำทิ้ง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
 
5074304  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Product Development

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5072402 การแปรรูปอาหาร 1
5073302 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
3(2-3)
      ความจำเป็นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่ออุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บทบาทของการตลาดต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดของผลิตภัณฑ์อาหาร การสำรวจความต้องการของผู้บริโภค แนวโน้มของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา การคิดสูตรผลิตภัณฑ์ การผลิตการทดสอบ การควบคุมคุณภาพ การประเมิน ผล ช่องทางของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้น หลักการและประโยชน์ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านเทคโนโลยีและการตลาด ลำดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 
5074306  สารเจือปนในอาหาร
Food Additives
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5073701 เคมีอาหาร
 3(3-0)
        สารเจือปนชนิดต่าง ๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเกณฑ์การจำแนกสารเจือปนในอาหาร ในเชิงพิษวิทยา เชิงการใช้ประโยชน์คุณสมบัติของสารเจือปนที่มีผลต่ออาหารทั้งทางด้านเคมี กายภาพ ชีววิทยา และการเก็บรักษา ตลอดจนทั้งผู้บริโภค วิธีการใช้และประสิทธิภาพของสารเจือปนในอาหาร กฎหมายและมาตรฐานด้านสารเจือปนในอาหารทั้งในและต่างประเทศ วิธีการประเมินความเป็นพิษของสารเจือปนในอาหาร สารเจือปนในอาหารชนิดต่าง ๆ ในเชิงคุณสมบัติเฉพาะ และการนำไปใช้
 
5074401 เทคโนโลยีผักและผลไม้
Fruits and Vegetable Processing
3(2-3)
    ความสำคัญของการแปรรูปผักและผลไม้ คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีววิทยาของผักและผลไม้และการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่าง ๆ ในการแปรรูปผักและผลไม้ หลักการและวิธีการแปรรูป การบรรจุและการเก็บรักษา การใช้ประโยชน์โดยตรงจากอุตสาหกรรมผักและผลไม้การศึกษานอกสถานที่
5074402  เทคโนโลยีน้ำมันและไขมัน
Fat and Oil Technology
 3(2-3)
     ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ และชีวภาพของไขมันและน้ำมันความสำคัญของพืชน้ำมันทางเศรษฐกิจ การแปรรูป การเก็บรักษา การเสื่อมเสียการควบคุมภาพการผลิตเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยที่ควบคุมการปรับปรุง สีกลิ่น รส ของผลผลิตจากพืชน้ำมัน การบรรจุหีบห่อ และพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

5074403  เทคโนโลยีน้ำตาล
Sugar Technology
3(2-3)
       ความสำคัญของอุตสาหกรรมน้ำตาล พืชที่ให้น้ำตาล บทบาทของน้ำตาลที่มีต่ออุตสาหกรรมอาหารชนิดอื่น ๆ เทคนิคและกรรมวิธีในการผลิตน้ำตาลในแบบอุตสาหกรรมสารเคมีและการฟอกสี การวัดคุณภาพของน้ำตาล การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา และผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำตาล ปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น
 
5074404  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
Fishery Products Technology
 3(2-3)
    ประเภทของสัตว์น้ำที่ใช้ในการปริโภค โครงสร้าง องค์ประกอบทางเคมี กายภาพและชีวภาพของสัตว์น้ำ สาเหตุการเสื่อมเสีย และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ หลักการแปรรูป การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การศึกษานอกสถานที่
 
5074405  เทคโนโลยีสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์
Poultry and Poultry Products Processing
 3(2-3)
      โครงสร้าง และองค์ประกอบทางเคมี กายภาพและชีววิทยาของสัตว์ปีกและไข่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ การแปรรูป การเก็บรักษา การตรวจสอบ การควบคุม คุณภาพ การบรรจุและการจัดจำหน่าย ข้อกำหนดและมาตรฐานคุณภาพของไข่, สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์ ตลาดและแนวโน้มของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น
 
5074406  เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
Beverage Technology
 2(1-3)
       ชนิดและประเภทของเครื่องดื่ม ส่วนประกอบของเครื่องดื่ม กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มอัลกอฮอล์ เครื่องดื่มไม่มีอัลกอฮอล์ชนิดอัดแก๊สและไม่อัดแก๊ส รวมทั้งเครื่องดื่มจากชา กาแฟ โกโก้ และอื่น ๆ
 
 
5074407 เทคโนโลยีขนมหวาน
Confectionery Technology
2(1-3)
      หลักการและเทคโนโลยีในการผลิตภัณฑ์ขนมหวาน วัตถุดิบและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา และการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต และการเก็บรักษา
 
5074408  กรรมวิธีการแปรรูปสัตว์น้ำ
Fish Processing
 3(2-2)
     หลักการและกรรมวิธีแปรรูปสัตว์น้ำโดยการใช้สารเคมี การทำเค็มการทำแห้ง การหมักดอง การฉายรังสี และ อื่น ๆ
 
5074501 วิศวกรรมอาหาร 2
Food Engineering II
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5073501 วิศวกรรมอาหาร 1
3(2-3)
      หลักการทางวิศวกรรมเกี่ยวกับการถ่ายเทมวลความร้อน และโมเมนตัมการคำนวณ ความต้องการพลังงานการถ่ายเทความร้อน ระบบการทำความเย็นและระบบแช่เยือกแข็ง จุดควบคุมกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร, กรรมวิธีทางวิกฤต กระบวนการแปรขบวน และประสิทธิภาพของเครื่องจักร เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และการปฏิบัติทางวิศวกรรมอาหารในกรรมวิธีแปรรูปอาหาร
 
5074801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพห้องปฏิบัติการ 3
Field Experience in Laboratory Work 3
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5073801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร 3
2(120)
       การฝึกประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร หรืองานสนามที่สนับสนุนการทดลองค้นคว้า โดยศึกษาในเชิงวิธีการที่มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบวิเคราะห์อาหาร ทั้งด้านการเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณด้านเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา มีการเสนอรายงานการฝึกประสบการณ์ในรูปข้อเขียน การสอบปากเปล่าหรือการลงมือปฏิบัติซึ่งสามารถเห็นถึงสัมฤทธิผลในการฝึกประสบการณ์
 
5074802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร 3
Field Experience in Food Industry 3
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5073801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร 3
 3(230)
      การฝึกประสบการณ์ด้านกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพอาหารในโรงงานอาหารและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทำการศึกษาขั้นตอนการผลิต การดำเนินธุรกิจ และการประกันคุณภาพอาหาร การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร และการจัดการองค์กรในเชิงระบบมาตรฐาน มีการเสนอรายงานในเป็นรูปเล่ม และมีการสอบปากเปล่า จัดกลุ่มอภิปราย และทดลองค้นคว้าพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์อาหาร โดยใช้พื้นฐานจากการฝึกประสบการณ์ เสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมเพื่อวัดความสำเร็จในการฝึกประสบการณ์
 
5074901  สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Seminar in Food Science and Technology
 1(1-0)
    ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแล้วนำมาเรียบเรียงเสนอรายงานเป็นรายบุคคล ศึกษากรรมวิธีการสืบค้นข้อมูลแบบต่าง ๆ ลักษณะและการตีความเอกสารในเชิงวิชาการ การเรียบเรียงข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล
 
5074902  ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Special Problems in Food Science and Technology
3(0-6)
        ค้นคว้า ทดลองและวิจัยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและเสนอเป็นรายงาน ภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ
 
5074904 หัวข้อศึกษาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Special Topic in Food Science and Technology
 2(2-0)
      ศึกษาเทคโนโลยีความรู้ความก้าวหน้าในเชิงวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์การอาหารค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ใหม่ของศาสตร์เชิงการอาหาร
 
5074905 การศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร
Field Trip to Food Plants
เงื่อนไขของการลงทะเบียน : นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนต้องอยู่ในระดับ ปีที่ 3, 4
1(0-3)
       ศึกษาดูงานด้านที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการแปรรูปอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหารการจัดการในระบบอุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ มีการจัดกลุ่มอภิปรายหลังจากดูงาน
 
 

ก่อนหน้า ต่อไป