รหัสและคำอธิบายเล่ม 3  >> หมวดวิชาเกษตรศาสตร์

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชา กีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช (508) : :

                                           หมู่วิชากีฏวิทยาโรคพืช และวัชพืช ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
                                    
                                                                          1. กีฏวิทยา                                                                               (508-1--)
                                                                          2. โรคพืช                                                                                (508-2--)
                                                                          3. วัชพืช                                                                                  (508-3--)
                                                                          4.                                                                                            (508-4--)
                                                                          5.                                                                                            (508-5--)
                                                                          6.                                                                                            (508-6--)
                                                                          7.                                                                                            (508-7--)
                                                                          8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                  (508-8--)
                                                                          9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
                                                                              โครงการศึกษาเอกเทศ   การสัมมนาและการวิจัย                 (508-9--)

 

หมู่วิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช (508)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

5082101

5082102

5083101

5083201

5083301

5084101

5084102

5084103

3682101

3682107

3683103

3683201

3683301

3684104

3684105

3684106

ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด

เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

แมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด

โรคพืชและการป้องกันกำจัด

หลักการควบคุมวัชพืช

การเลี้ยงไหม

การเลี้ยงผึ้ง

การเลี้ยงครั่ง

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

2(1-2)

3(2-2)

2(1-3)

2(1-3)

2(1-3)

คำอธิบายรายวิชา

หมู่วิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช (508)

รหัส  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
 
น(ท-ป)
5082101  ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด
Plant Pests and Their Control
3(2-2)
         ความสำคัญของศัตรูพืชในทางเศรษฐกิจ ประเภทของศัตรูพืช แนวทางป้องกันศัตรูพืชแต่ละประเภท การควบคุมและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการเกษตรกรรมทางกลศาสตร์ ฟิสิกส์ สารเคมี ชีววิธี ธรรมชาติวิธี และกฎหมาย ข้อปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต สังคม และธรรมชาติในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
          ปฏิบัติการ
1. ความเสียหายที่เกิดจากศัตรูพืช
2. ศึกษาตัวอย่างศัตรูพืชจากตัวอย่างจริง รูปภาพ ฯลฯ
3. ศึกษาการใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อดูตัวอย่างโรคพืช
4. ศึกษาวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบต่าง ๆ
5. ศึกษาชนิดของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
 
5082102  เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
The Technology of Plant Pest Control
3(2-2)
     ความหมายของศัตรูพืช ความสำคัญของศัตรูพืชต่อการเกษตรและอื่น ๆ ประเภทและชนิดของศัตรูพืช การแพร่ระบาดของศัตรูพืช การประเมินความเสียหายที่เกิดจากศัตรูพืชในทางเศรษฐกิจ หลักการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการต่าง ๆ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เทคนิคการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่เหมาะสมในสภาพปัจจุบัน ความปลอดภัยต่อชีวิตและธรรมชาติ
         ปฏิบัติการ

1. การเก็บตัวอย่างแมลงโรคพืช วัชพืช สัตว์ ศัตรูพืช
2. การประเมินความเสียหายของศัตรูพืช
3. การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในแปลงปลูก
4. เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
5. การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีและวิธีอื่น ๆ
 
5083101  แมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด
Insect and Their Control
3(2-2)
     ชนิดของแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ชีวประวัติและอุปนิสัย การแพร่กระจาย การสำรวจปริมาณ ลักษณะการทำลาย การเลือกใช้วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการป้องกันกำจัด การเขตกรรม วิธีกล ชีววิธี การใช้สาร สกัดจากพืชทดแทนสารเคมี สารเคมี วิธีป้องกันกำจัดแบบผสมผสาน (IPM)
             ปฏิบัติการ
ศึกษาชนิด วงจรชีวิต ลักษณะการทำลาย วิธีป้องกันกำจัดที่เหมาะสม
5083201  โรคพืชและการป้องกันกำจัด
Plant Pathology and Their Control
2(1-2)
        ประวัติและความสำคัญของโรคพืช ลักษณะอาการและสาเหตุของโรคพืช การแพร่ระบาด หลักการป้องกันกำจัดโรคพืชด้วยการปฏิบัติทางการเพาะปลูก ทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิธีการใช้พันธุ์ต้านทาน ตัวอย่างโรคพืชที่สำคัญของพืชเศรษฐกิจหลายชนิด การเก็บรักษาพืชที่เป็นโรคด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อใช้ในการศึกษา
      ปฏิบัติการ
1. การประเมินความเสียหายจากโรคพืช
2. การแยกเชื้อและการเลี้ยงเชื้อสาเหตุโรคพืชบางชนิด
3. การเตรียมอาหารสังเคราะห์สำหรับเลี้ยงเชื้อ
4. การปลูกเชื้อในพืชเศรษฐกิจเพื่อศึกษาลักษณะการเกิดโรคของพืช ด้วยวิธีการต่าง ๆ
5. การใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดโรคพืช
6. การศึกษาตัวอย่างการเกิดโรคพืชในแปลงปลูกพืชและจากภาพถ่าย วิดิทัศน์และสไลด์ รวมทั้งการศึกษาวิธี   การป้องกันและกำจัด
     โรคพืช ที่สำคัญในพืชเศรษฐกิจ
7. ศึกษาและวาดรูปเชื้อสาเหตุโรคพืชจากกล้องจุลทรรศน์
8. ศึกษาตัวอย่างสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดต่าง ๆ
 
5083301  หลักการควบคุมวัชพืช
Principle of Weed Control
3(2-2)
      ประเภทของวัชพืช ความเสียหาย และการใช้ประโยชน์ที่เกิดจากวัชพืชทาง พฤกษศาสตร์และวัชพืช ลักษณะทางชีววิทยา การขยายพันธุ์และการแพร่กระจายพันธุ์ การป้องกันและการกำจัดด้วยสารเคมีและวิธีอื่น ๆ ประเภทและชนิดต่าง ของยากำจัดวัชพืช ลักษณะเฉพาะอย่างของยากำจัดวัชพืชกลุ่มต่าง ๆ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในความปลอดภัยในการใช้ยากำจักวัชพืช การเก็บและรักษาตัวอย่างวัชพืชเพื่อการศึกษา
     ปฏิบัติการ
1. ประเภทและชนิดของวัชพืชที่สำคัญ
2. การขยายพันธุ์และการแบ่งปันของวัชพืชกับพืชที่ปลูก
3. เครื่องมือที่ใช้การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
4. การคำนวณปริมาณสารเคมีกำจัดพืชในหน่วยพื้นที่
5. สารเคมีประเภทซึมซาบที่ใช้ควบคุมวัชพืชใบแคบข้ามปี
6. สารเคมีประเภทซึมซาบที่ใช้ควบคุมวัชพืชใบกว้างปีเดียว
7. สารเคมีประเภทสัมผัสที่ใช้ควบคุมวัชพืชปีเดียว
8. สารเคมีกำจัดวัชพืชประเภทมีผลตกค้างในดินและสิ่งแวดล้อม
9. ปัจจัยของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช
10. ทัศนศึกษาเกี่ยวกับวัชพืชและควบคุมในสภาพธรรมชาติและชีววิธี
 
5084101  การเลี้ยงไหม
Sericulture
2(1-3)
      ความสำคัญของการเลี้ยงไหม การเริ่มต้นเลี้ยงไหม โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงไหม พันธุ์ไหม วิธีการเลี้ยงไหมในวัยต่าง ๆ ศัตรูไหมและการป้องกันกำจัด การปลูกหม่อน กระบวนการผลิตเส้นไหมและการเลี้ยงไหมเป็น อุตสาหกรรม
 
5084102 การเลี้ยงผึ้ง
Apiculture
 2(1-3)
        ความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงผึ้ง ประเภทและพันธุ์ผึ้ง ชีววิทยาของผึ้ง วัสดุและอุปกรณ์ในการเลี้ยงผึ้ง สถานที่สำหรับเลี้ยงผึ้ง การเริ่มต้นเลี้ยงผึ้ง วิธีจัดหาผึ้งมาเลี้ยง วิธีการเลี้ยงผึ้งประเภทต่าง ๆ หลักการจัดการรังผึ้ง โรคและแมลงศัตรูผึ้ง ยาปราบศัตรูพืชกับการเลี้ยงผึ้ง การปรับปรุงพันธุ์ผึ้ง น้ำผึ้งและ ผลิตภัณฑ์จากรังผึ้งและการจัดจำหน่าย
5084103 การเลี้ยงครั่ง
Lac Culture
 2(1-3)
        ความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงครั่ง ประเภทและพันธุ์ครั่งชีววิทยาของครั่ง วัสดุและอุปกรณ์ในการเลี้ยงครั่ง สถานที่สำหรับเลี้ยงครั่ง การเริ่มต้นเลี้ยงครั่ง วิธีจัดหาครั่งมาเลี้ยง วิธีการเลี้ยงครั่งประเภทต่าง ๆ หลักการจัดการ รังครั่ง โรคและแมลงศัตรูครั่ง ครั่งและผลิตภัณฑ์จาก

ก่อนหน้า ต่อไป