รหัสและคำอธิบายเล่ม 3  >> หมวดวิชาเกษตรศาสตร์

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชา วนศาสตร์ (509) : :

                                                        หมู่วิชา วนศาสตร์ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้
 
                                                                              1. การจัดการป่าไม้                                                   (509-1--)
                                                                              2. ชีววิทยาป่าไม้                                                      (509-2--)
                                                                              3. วนผลิตภัณฑ์                                                        (509-3--)
                                                                              4. วิศวกรรมป่าไม้                                                    (509-4--)
                                                                              5. อนุรักษ์วิทยา                                                        (509-5--)
                                                                              6.                                                                             (509-6--)
                                                                              7.                                                                             (509-7--)
                                                                              8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                   (509-8--)
                                                                              9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
                                                                                  โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย    (509-9--)

 

หมู่วิชา วนศาสตร์ (509)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

   

5092501

3602015

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

2(1-2)

 

คำอธิบายรายวิชา

หมู่วิชา วนศาสตร์

(509)

รหัส  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
5092501  การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
Conservation of Forest Resources
2(1-2)
         ความหมายของการอนุรักษ์ ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทของธรรมชาติ ความสำคัญของป่าไม้ การจำแนกชนิดของป่าไม้ในประเทศไทย นิเวศวิทยาของป่าไม้ สัตว์ป่า การปลูกสร้างสวนป่า การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ป่าไม้ กฎหมาย เกี่ยวกับป่าไม้ หน้าที่ของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ บทบาทของนักศึกษาต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
       

ก่อนหน้า ต่อไป