รหัสและคำอธิบายเล่ม 3  >> หมวดวิชาเกษตรศาสตร์

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชา การชลประทาน (511) : :

                  หมู่วิชา การชลประทาน ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
 
                                                                              1. การชลประทาน                                                      (511-1--)
                                                                              2. การพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ำ                                (511-2--)
                                                                              3. การออกแบบชลประทาน                                        (511-3.--)
                                                                              4. การจัดการชลประทาน                                           (511-4--)
                                                                              5.                                                                              (511-5--)
                                                                              6.                                                                              (511-6--)
                                                                              7.                                                                              (511-7--)
                                                                              8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                    (511-8--)
                                                                              9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
                                                                                  โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย    (511-9--)

 

หมู่วิชา การชลประทาน

(511)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

   

5112101

5112102

5112401

 

3692502

3692505

-

หลักการชลประทาน

เทคโนโลยีการให้น้ำแก่พืช

การจัดการชลประทานในไร่นา

3(2-2)

2(1-2)

2(1-2)

 


หมู่วิชา การชลประทาน

(511)

รหัส  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
5112101 หลักการชลประทาน
Irrigation and Drainage
 3(2-2)
         ความสัมพันธ์ของดินน้ำและพืช หลักและวิธีการให้น้ำ การจัดประสิทธิภาพในการให้น้ำ การวางแผนผังในการให้น้ำ ระบบการส่งน้ำ การควบคุมระดับน้ำ และการระบายน้ำบนดินและใต้ดิน
 
5112102  เทคโนโลยีการให้น้ำแก่พืช
Irrigation Technology
2(1-2)
       ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ พืช หลักการและเทคนิคการให้น้ำแก่พืช แหล่งน้ำการวางแผนผังการให้น้ำ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้น้ำกับพืช ความก้าวหน้าของการให้น้ำแก่พืช
 
5112401  การจัดการชลประทานในไร่นา
Irrigation Management in Farm
2(1-2)
        การซึมน้ำ การใช้น้ำ โครงสร้างชลประทาน การเลือกและประสิทธิภาพของปั๊ม การวางแผนการออกแบบชลประทาน และการระบายน้ำ กฎหมายเกี่ยวกับการใช้น้ำ
 

ก่อนหน้า ต่อไป