รหัสและคำอธิบายเล่ม 3  >> หมวดวิชาเกษตรศาสตร์

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชา เกษตรกลวิธาน(512) : :

                     หมู่วิชา เกษตรกลวิธาน ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้
                                                                      1. งานช่างเกษตรกรรมเบื้องต้น                                 (512-1--)
                                                                      2. งานเครื่องยนต์                                                      (512-2--)
                                                                      3. งานเชื่อม                                                               (512-3.--)
                                                                      4. งานเชือก                                                               (512-4--)
                                                                      5. การก่อสร้างในฟาร์ม                                              (512-5--)
                                                                      6.                                                                              (512-6--)
                                                                      7.                                                                              (512-7--)
                                                                      8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                    (512-8--)
                                                                      9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
                                                                          โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย     (512-9--)

หมู่วิชา เกษตรกรรมวิธาน

(512)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

   

5121101

5121201

5122301

5122501

5122502

5122503

5123101

5123201

5123202

3691101

3691201

3691301

3692501

3692503

3692504

3693102

3693202

-

งานช่างเกษตร

เครื่องยนต์และเครื่องทุ่นแรง

การเชื่อมและการบัดกรี

การก่อสร้างในฟาร์ม

ไฟฟ้าในฟาร์ม

การสำรวจรังวัดเพื่อการเกษตร

การผลิตอุปกรณ์การเกษตร

เครื่องจักรกลหนัก

การซ่อมบำรุงเครื่องทุนแรงเกษตร

3(2-2)

2(1-2)

2(1-2)

3(2-2)

2(1-2)

3(2-2)

3(2-2)

2(1-2)

2(1-3)

 

คำอธิบายรายวิชา

หมู่วิชา เกษตรกลวิธาน

(512)

รหัส  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
 
น(ท-ป)
5121101  งานช่างเกษตรเบื้องต้น
Principles of Farm Mechanics
 3(2-2)
       ประวัติและความสำคัญ การพัฒนาเครื่องมือช่างเกษตร ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับงานช่างโลหะ ช่างไม้ ช่างปูน ไฟฟ้า และเครื่องจักรกลโรงงาน การบำรุงรักษา ความปลอดภัยในโรงงาน การจัดการโรงงาน
 
5121201 เครื่องยนต์และเครื่องทุ่นแรง
Power and Machinery
2(1-2)
       ชนิดและประเภทเครื่องยนต์ ระบบการทำงานของเครื่องยนต์สองจังหวะ และสี่จังหวะ ส่วนประกอบและหน้าที่ที่มีความสัมพันธ์ในเครื่องยนต์ การใส่ การถอดประกอบ ซ่อมแซม การบำรุงรักษา การแก้ไขข้อขัดข้อง และการแก้ไขเครื่องยนต์ การขับเคลื่อนพาหนะ การเลือกใช้เครื่องจักรกลทุ่นแรง
 
5122301 การเชื่อมและการบัดกรี
Welding and Soldering
 2(1-2)
      ความมุ่งหมายและความสำคัญของการเชื่อมโยง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับงานโลหะประเภทต่าง ๆ หลักการในการเชื่อมโลหะ โดยใช้ไฟฟ้าและแก๊ส การเลือกเครื่องมือและการใช้เครื่องมือตัดโลหะอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับงาน การระวังเพื่อความปลอดภัยในการทำงานและการใช้เครื่องมือ
 
5122501 การก่อสร้างในฟาร์ม
Farm Structures
(2-2)
      หลักการและวิธีการวางผังฟาร์ม การอ่านและเขียนแบบอาคารฟาร์ม การเลือกวัสดุ และการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ศึกษาฝึกฝนทางปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จำเป็นในการก่อสร้างฟาร์มงานปูนและคอนกรีต งานประปา งานบัดกรี งานทาสี
 
5122502 ไฟฟ้าในฟาร์ม
Agricultural Electrification
2(1-2)
      หลักและทฤษฎีไฟฟ้า ประโยชน์และความจำเป็นของไฟฟ้าในการเกษตร ระบบไฟกระแสสลับ กระแสตรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบต่าง ๆ หลักการใช้ไฟฟ้าประกอบเครื่องมือเกษตร การคำนวณหน่วยไฟฟ้า ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
 
5122503  การสำรวจรังวัดเพื่อการเกษตร
Plane Surveying
 3(2-2)
      ความสำคัญและประเภทของการสำรวจ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสำรวจ รังวัด การทำ Differential และ Profile Levelling การทำ Transverse และการคำนวณพื้นที่ การทำ Contour การออกแบบ Land grading การรังวัดเพื่อวางแนวคลองท่อส่งน้ำ ถนนในฟาร์ม
 
5123101  การผลิตอุปกรณ์การเกษตร
Farm Equipment Engineering
3(2-2)
      ศึกษาปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตร การเลือกวัสดุอุปกรณ์ การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยเน้นการใช้วัสดุในท้องถิ่น และเน้นด้านความเหมาะสมกับการใช้งาน
 
5123201  เครื่องจักรกลหนัก
Farm Machinery
2(1-2)
      ความสำคัญและชนิดของเครื่องจักรกลหนัก อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องจักรกลหนัก หลักการทำงาน การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนัก การประเมินผลการทำงาน การประมาณค่าใช้จ่าย
 
5123202 การซ่อมบำรุงเครื่องทุ่นแรงเกษตร
Power and Machinery Maintenance
2(1-3)
     หลักการและการทำงานของเครื่องมือเครื่องทุ่นแรง การวิเคราะห์ระบบการทำงาน การบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องมืออย่างง่าย ๆ การประมาณราคา

ก่อนหน้า ต่อไป