รหัสและคำอธิบายเล่ม 3  >> หมวดวิชาเกษตรศาสตร์

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร (513) : :

                                                   หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร ซึ่งอยู่ในหมวดวิชา เกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
                                    
                                                                        1. หลักในการส่งเสริมทั่วไป                                         (513-1--)
                                                                        2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริม                                      (513-2--)
                                                                        3.                                                                               (513-3--)
                                                                        4.                                                                               (513-4--)
                                                                        5.                                                                               (513-5--)
                                                                        6.                                                                               (513-6--)
                                                                        7.                                                                               (513-7--)
                                                                        8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                     (513-8--)
                                                                        9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
                                                                            โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย      (513-9--)

 

หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร (513)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

   

5133101

5133102

5133103

5133201

5133202

5134101

5134102

5134103

 

5134104

5134105

5134106

5134107

5134201

5134202

5134203

5134204

5134205

5134206

5134207

 

3713101

3713102

3713104

3713201

3713202

3714105

3714106

-

3714107

3714108

3714109

3714110

-

3714203

3714204

-

3714205

-

3714207

3714208

 

 

 

หลักการส่งเสริมการเกษตร

องค์การและสมาคมทางการเกษตร

การพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาการเกษตร

ทฤษฎีการจูงใจ

หลักและวิธีการฝึกอบรมเกษตรกร

การส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน

การจัดตั้งและดำเนินงานสถาบันเกษตรกร

โครงสร้างและการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ทางการเกษตร

โครงสร้างและการพัฒนาชุมชน

การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรในครัวเรือน

การส่งเสริมการปศุสัตว์

การส่งเสริมการประมง

การส่งเสริมการผลิตพืช

จิตวิทยาการส่งเสริมการเกษตร

พฤติกรรมของบุคคลในองค์การทางการเกษตร

ผู้นำและการพัฒนาลักษณะการเป็นผู้นำทางการเกษตร

ผู้นำและการพัฒนาลักษณะการเป็นผู้นำ

การศึกษาและวิเคราะห์สภาพชุมชนเกษตรในชนบท

สังคมวิทยาเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตร

การบริหารงานส่งเสริมการเกษตร

การวางแผนและการประเมินผลของงานส่งเสริม

การเกษตร

 

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(2-2)

3(2-2)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

2(2-0)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

 

 

5134208

5134901

3714209

-

3714210

2134416

การวางแผนและประเมินผลของงานส่งเสริมการเกษตร

การนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร

การนิเทศงานส่งเสริม

วิธีวิจัยและสถิติเบื้องต้นในงานส่งเสริมการเกษตร

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

คำอธิบายรายวิชา

หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร (513)
 

รหัส  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
5133101

 หลักการส่งเสริมการเกษตร
Principles of Agricultural Extension

 3(3-0)

     ความหมาย ความสำคัญและขอบเขตของการส่งเสริมการเกษตร ปรัชญาหลักการ หลักการและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การวางแผนและการประเมินผลสำเร็จ ในงาน ส่งเสริมการเกษตร ปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมการเกษตรและแนวทางแก้ไข
 

5133102

 องค์การและสมาคมทางการเกษตร
Agricultural Organizations and Associations

3(3-0)

    ประวัติ ความหมายและความสำคัญ หลักการขององค์การและสมาคมทางการเกษตร การจัดรูปและการดำเนินงานขององค์การและสมาคมทางการเกษตร การประกวดแข่งขัน การประเมินผลการดำเนินการ ตลอดจนปัญหาและวิธีการแก้ไข
 

5133103

 การพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาการเกษตร
Community Development and Agricultural Development

3(3-0)

    หลักและวิธีการพัฒนาชุมชนในด้านการเกษตร ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนและพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย และบางประเทศที่น่าสนใจ
 

5133201

 ทฤษฎีการจูงใจ
Motivation Theory

 3(3-0)
     แหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิของแรงจูงใจ ความแตกต่างของแรงจูงใจทางสรีระและทางสังคม ความหมาย ประเภทของทฤษฎีแรงจูงใจ วิธีการในการสร้างแรงจูงใจให้ทำงานสำเร็จ
 
5133202

 หลักและวิธีการฝึกอบรมเกษตรกร
Training Techniques for Farmers

3(2-2)

     หลักการ ทฤษฎี และวิธีการในการฝึกอบรม การกำหนดหลักสูตร การประเมินผล การฝึกอบรม และปัญหาการฝึกอบรม
 

5134101

 การส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน
Agricultural Extension for Sustainable Agriculture

3(2-2)

    ความหมาย ความสำคัญ และหลักการของโครงการเกษตรแบบผสมผสาน การเลือกวิธีการส่งเสริมที่เหมาะสมสำหรับโครงการเกษตรแบบผสมผสานแต่ละรูปแบบ การเกษตรตามแนวพระราชดำริ การเกษตรแบบยั่งยืน การวางแผนปฏิบัติการ การ ดำเนินงานและการประเมินผลสำเร็จ
 

5134102

การจัดตั้งและดำเนินงานสถาบันเกษตรกร
Establishing and Managerial Farmers Institutions

3(3-0)

    ขั้นตอน ระเบียบและวิธีการจัดตั้ง และดำเนินงานสถาบันเกษตรกร การวางแผนและประเมินผลงานของสถาบันเกษตรกร
 

5134103

 โครงสร้างและการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนทางการเกษตร
Community Structure and Development

3(3-0)

     การวิเคราะห์ทฤษฎีและภูมิหลังของเกษตรกร เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ทราบถึงบทบาทของการส่งเสริมในการพัฒนาชุมชนทางการเกษตร
 

5134104

 การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรในครัวเรือน
Cottage Agricultural Industry Extension and Development

 2(2-0)

    หลักและวิธีการเผยแพร่ความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมในครัวเรือน วิธีการส่งเสริมผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้จัดจำหน่าย วิธีการผลิตอุตสาหกรรมในครัวเรือนบางอย่างของประเทศไทยและบางประเทศ
 

5134105

 การส่งเสริมการปศุสัตว์
Livestock Extension

 3(2-2)

    ความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของงานปศุสัตว์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปศุสัตว์ วิธีการและการปฏิบัติการส่งเสริม เพื่อนำความรู้และสิ่งปฏิบัติ ใหม่ ๆ ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมการปศุสัตว์ของประเทศไทยและบางประเทศ บทปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการรูปแบบการส่งเสริมการปศุสัตว์
 

5134106

 การส่งเสริมการประมง
Fishery Extension

 3(2-2)

     ความสำคัญของการประมง ปัญหาการส่งเสริมการประมง หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิธีการและปฏิบัติการส่งเสริมการประมง เพื่อนำความรู้และวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ ไปสู่ชาวประมง การส่งเสริมการประมงของประเทศไทยและบางประเทศ ปฏิบัติการ เกี่ยวกับวิธีการ รูปแบบการส่งเสริมการประมง
 

5134107  การส่งเสริมการผลิตพืช
Plant Production Extension
3(2-2)

     องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตพืช พืชเศรษฐกิจ การ ส่งเสริมการผลิตพืชที่เหมาะสมกับท้องถิ่น วิเคราะห์ต้นทุนและรายได้จากการปลูกพืช แต่ละชนิด ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการ รูปแบบการส่งเสริมการผลิตพืช
 

5134201

 จิตวิทยาการส่งเสริมการเกษตร
Psychology for Extension Workers

 3(3-0)
     หลักจิตวิทยาทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ การนำเอาทฤษฎีชั้นสูงมาประยุกต์เพื่อใช้ในการส่งเสริมการเกษตร
 
5134202

 พฤติกรรมของบุคคลในองค์การทางการเกษตร
Human Behavior in Agricultural Organization

3(3-0)

   วิเคราะห์สาเหตุและผลทางพฤติกรรมของบุคคลในองค์การเกษตร โดยเน้นทางด้านจิตวิทยา พิจารณาแรงจูงใจของเกษตรกรและองค์การเกษตร มนุษยสัมพันธ์ในกลุ่มเกษตรกรที่เสริมสร้างการปฏิบัติงานขององค์การให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 

5134203

 ผู้นำและการพัฒนาลักษณะการเป็นผู้นำทางการเกษตร
Leader and Leadership Training

3(3-0)

    ความหมาย ความสำคัญ และลักษณะของผู้นำทางการเกษตรที่ดี หลักการทฤษฎี และวิธีการพัฒนาผู้นำ การคัดเลือก การฝึกอบรมผู้นำ การจัดตั้งกลุ่มและการดำเนินงานของกลุ่มให้เป็นไปตามเป้าหมายของการส่งเสริมการเกษตร
 

5134204

 การศึกษาและวิเคราะห์สภาพชุมชนเกษตรในชนบท
Field Studies and Community Diagnosis for Agricultural Development

3(3-0)

    การสำรวจ วิเคราะห์ และวินิจฉัยปัญหาในด้านต่าง ๆ ของชุมชนในชนบท เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชนในชนบท
 

5134205

 สังคมวิทยาเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตร
Sociology of Agricultural Development

 3(3-0)

    ทฤษฎีและวิธีการทางสังคม ที่สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาของสถาบันการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ
 

5134206

 การบริหารงานส่งเสริมการเกษตร
Administration in Agricultural Extension

3(3-0)

     ทฤษฎีและหลักการบริหารงานส่งเสริมการเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้างขององค์การกับการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร และวิธีการบริหารแบบ ต่าง ๆ ที่ใช้กับงานส่งเสริมการเกษตร
 

5134207

 การวางแผนและการประเมินผลของงานส่งเสริมการเกษตร
Program Planning and Evaluation in Extension work

 3(3-0)

    ความหมายและความสำคัญ ประเภท เทคนิคและกระบวนการวางแผนและการประเมินผล การวางโครงการ การเปรียบเทียบแผนงานและโครงการที่ดี การประเมิน โครงการ
 

5134208

 การนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร
Extension Supervision

3(3-0)

    หลักและวิธีการในการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร การจัดบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การแบ่งหน้าที่งาน การจัดการฝึกอบรมแก่บุคคล หลักการให้คำปรึกษา
 

5134901

วิธีวิจัยและสถิติเบื้องต้นในงานส่งเสริมการเกษตร
Research Methodology in Agricultural Extension

 3(3-0)

    ความหมาย ความมุ่งหมาย ขอบเขต และประเภทของการวิจัย ปัญหาในงาน ส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร ที่มาของปัญหา ขั้นตอนของการวิจัย วิธีการวิจัยแบบ ต่าง ๆ วิธีการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางการวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร การใช้และการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร
 

ก่อนหน้า ต่อไป