รหัสและคำอธิบายเล่ม 3  >> หมวดวิชาเกษตรศาสตร์

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร : :

หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร ซึ่งอยู่ในหมวดวิชา เกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
               
                                                                      1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร (514-1--)
                                                                      2. โสตทัศนูปกรณ์ (514-2--)
                                                                      3. การประชาสัมพันธ์ (514-3--)
                                                                      4. วิธีการถ่ายทอดความรู้ (514-4--)
                                                                      5. การวางแผน (514-5--)
                                                                      6. (514-6--)
                                                                      7. (514-7--)
                                                                      8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (514-8--)
                                                                      9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
                                                                          โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย (514-9--)

หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร (514)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

   

5142401

5143101

5143102

5143103

5143201

5143301

5143302

5143303

5143401

5144201

5144202

5144203

5144204

5144501

3722401

3723101

3723102

3723103

-

3723203

3723301

3723302

-

3723303

3723402

3724201

3724204

-

3724205

3724206

3724501

วิธีการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร

สื่อสารการเกษตรเบื้องต้น

ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการเกษตร

การสื่อสารการเกษตรเพื่อการพัฒนาประเทศ

การถ่ายภาพเพื่องานการเกษตร

การถ่ายภาพเพื่องานทางการเกษตร

การประชาสัมพันธ์ทางการเกษตรเบื้องต้น

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการเกษตร

หลักการเขียนข่าวการเกษตร

หลักการเขียนข่าวและสรุปข่าวการเกษตร

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

โสตทัศนูปกรณ์การสอนเกษตร

การผลิตรายการวิทยุการเกษตร

การใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเกษตร

กิจกรรมโสตทัศนศึกษาเพื่อการเกษตร

การวางแผนและการเขียนบทภาพยนตร์ทางการเกษตร

การวางแผนและประเมินผลโครงการสื่อสารการเกษตร

3(2-2)

2(2-0)

3(3-0)

2(2-0)

3(2-2)

3(2-2)

3(3-0)

3(2-2)

2(2-0)

2(2-0)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

2(1-3)

2(2-0)

2(2-0)

คำอธิบายรายวิชา

หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร (514)
 

รหัส  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
 
น(ท-ป)
5142401

วิธีการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร
Extension Techniques

3(2-2)

     หลักการพูดในแหล่งชุมชน การดำเนินการอภิปราย ประชุมพร้อมทั้งวิธีการเขียนบทความ ข่าว และรายงานทางการเกษตรเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่เกษตรกร ปฏิบัติการ วิธีการถ่ายทอดความรู้แก่แกษตรกร

 

5143101

 สื่อสารการเกษตรเบื้องต้น
Introduction to Agricultural Communication

2(2-0)

    ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารการเกษตร ทฤษฎีและแนว ความคิดปัจจุบันเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และอิทธิพลของการสื่อสารที่มีต่อการเกษตร วิธีการสื่อสารการเกษตร เทคโนโลยีการสื่อสารการเกษตร
 

5143102

ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการเกษตร
Communication Theory for Agriculture

3(3-0)

    ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเกษตร บทบาท หน้าที่และอิทธิพลของสื่อมวลชนตามทฤษฎีและแนวความคิดในปัจจุบันอันมีผลต่อการเกษตร
 

5143103 การสื่อสารการเกษตรเพื่อการพัฒนาประเทศ
Agricultural Communication for National Development
2(2-0)
ศึกษาเปรียบเทียบสังคมต่าง ๆ ทางการเกษตร คือสังคมพัฒนาแล้ว สังคม กำลังพัฒนา และสังคมด้อยพัฒนาเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการสื่อสาร ความสำคัญของการสื่อสารต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการวางแผนการสื่อสาร และการบริหารระบบการสื่อสารของประเทศ
 
5143201

 การถ่ายภาพเพื่องานการเกษตร
Photography in Agriculture

3(2-2)
      หลักการถ่ายภาพ อุปกรณ์ เครื่องมือประกอบกล้อง วัสดุไวแสง การล้างฟิล์มและการอัดขยายภาพ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนการออกแบบและถ่ายภาพประกอบเพื่อใช้ในงานพิมพ์เอกสารเผยแพร่ และนิทรรศการในงานส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่องานการเกษตร
 
5143301

 การประชาสัมพันธ์ทางการเกษตรเบื้องต้น
Introduction to Public Relations for Agriculture

3(3-0)

     ประวัติ วิวัฒนาการ ความหมายและความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ หลักการดำเนินงานและวางแผนงานประชาสัมพันธ์ทางการเกษตร การตรวจสอบและสร้างประชามติ การเลือกใช้สื่อ การปฏิบัติการ รวมทั้งวิเคราะห์กลุ่มชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร
 

5143302

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการเกษตร
Writing for Agricultural Public Relations

3(2-2)

     เสนอแนะและฝึกการเขียนบทความ ข่าว และรายงานทางการเกษตรเพื่อให้มีเนื้อหาและสาระต่อเนื่องกลมกลืนกัน ผู้อ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่องานการประชาสัมพันธ์เกษตร และการให้ความรู้ ปฏิบัติการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการเกษตร
 

5143303

 หลักการเขียนข่าวการเกษตร
Agricultural News Writing

2(2-0)

      หลักการเขียนบทความ ข่าว และรายงานทางการเกษตร เพื่อเสนอประชาชน
 

5143401 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
Transferring Agricultural Technology
3(2-2)
     หลักการ ความหมาย และความสำคัญของการเกษตร ปัญหาการส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย หน่วยงานที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแบบและวิธีการทำโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปัญหาและการแก้ไข ปฏิบัติการเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
 
5144201

โสตทัศนูปกรณ์การสอนเกษตร
Audio-Visual Aids for Agricultural Training

3(2-2)

    ความหมาย ความสำคัญ การเลือก การเตรียม การผลิตและการใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการส่งเสริมและการสอนเกษตร เทคนิคการใช้อุปกรณ์ให้ สัมฤทธิ์ผลในงานส่งเสริมการเกษตรและการสอนเกษตร การเสริมประสบการณ์ให้
ผู้เรียนรู้จักการใช้โสตทัศนูปกรณ์ที่เหมาะสมแก่ท้องถิ่น
 

5144202

การผลิตรายการวิทยุการเกษตร
Production of Agricultural Radio Scripts

3(2-2)
    วิธีการผลิตรายการประเภททางด้านการเกษตร เทคนิค การวางแผนและการใช้เครื่องมือทางด้านเสียงและอุปกรณ์ในห้องส่งกระจายเสียง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ การส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการการผลิตรายการวิทยุการเกษตร
 
5144203

  การใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเกษตร
Audio-Visual Activities for Agriculture

 3(2-2)
       ความหมาย ขอบข่ายและความสำคัญของการใช้โสตทัศนูปกรณ์ วิธีการใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเกษตร รวมทั้งประเมินผลกิจกรรม ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ การดูแลรักษาโสตทัศนูปกรณ์
 
5144204  การวางแผนและการเขียนบทภาพยนตร์ทางการเกษตร
Planning and Writing Agricultural Film Scripts
2(2-0)
      การวางแผน การจัดลำดับขั้นตอน เทคนิคและวิธีการในการเขียนบทภาพยนตร์ทางการเกษตรเพื่องานส่งเสริม
 
5144501   การวางแผนและประเมินผลโครงการสื่อสารการเกษตร
Planning and Evaluating Agricultural Communication Program
2(2-0)
ความหมาย ความสำคัญ ประเภท เทคนิคและกระบวนการวางแผน และการประเมินผล การวางโครงการสื่อสารการเกษตร การเปรียบเทียบแผนงานและโครงการที่ดีทางการสื่อสารเพื่อการเกษตร การประเมินโครงการสื่อสารการเกษตร

ก่อนหน้า ต่อไป