ระบบตรวจสอบที่อยู่จัดส่งเอกสารทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Username
Password
ขออภัยในความไม่สะดวก ระบบปิดให้บริการ

 สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่รอบ 27 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
 Username คือ รหัสนักศึกษา
 Password คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน
  *** กรณี มีปัญหาจากการใช้งานระบบ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ ทาง Facebook สำนักทะเบียน หรือ โทร 0-5388-5980

Copyright © 2020 สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. All rights reserved.
พัฒนา โดย นายวินัย กันขัติ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่