registrar@cmru.ac.th
(053) 885 960 - 80
img

ถ่ายทอดองค์ความรู้

เรื่อง : การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียน

สำนักทะเบียนและประมวลผล

Read More
img

โครงการอบรม

การเตรียมความพร้อมและการสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการ ระดับชำนาญการของบุคลากร สำนักทะเบียนและประมวลผล

การทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่การขอตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ

img

โครงการอบรม

ตรวจเช็คระบบเครือข่ายและเตรียมความพร้อมในการดูแลระบบเครือข่าย

ของสำนักทะเบียนและประมลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

img

โครงการอบรม

โครงการ การพัฒนาระบบการขอเอกสารทางการศึกษา ออนไลน์

สำนักทะเบียนและประมลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนการดำเนินงาน

ที่ ปี เรื่อง หมวด ประเภท รูปภาพ ไฟล์ ดาวโหลด
1 2565 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 แผน แผนปฏิบัติงานประจำปี Array['ap_titlename'] 29
2 2564 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 2564 แผน แผนกลยุทธ์ Array['ap_titlename'] 19
3 2564 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ปี 2564 แผน แผนปฏิบัติงานประจำปี Array['ap_titlename'] 20
4 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รายงาน แผนกลยุทธ์ Array['ap_titlename'] 22
5 2564 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ-5-ปี-2564-2568 แผน แผนระบบสานสนเทศ Array['ap_titlename'] 22
6 2563 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2560 - 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 63 แผน แผนกลยุทธ์ Array['ap_titlename'] 21
7 2563 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผน แผนปฏิบัติงานประจำปี Array['ap_titlename'] 17
8 2562 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2559 - 2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 แผน แผนกลยุทธ์ Array['ap_titlename'] 20
9 2562 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 แผน แผนปฏิบัติงานประจำปี Array['ap_titlename'] 21
10 2561 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2559 - 2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2561 แผน แผนกลยุทธ์ Array['ap_titlename'] 22
11 2561 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 แผน แผนปฏิบัติงานประจำปี Array['ap_titlename'] 19

การจัดการความรู้

ที่ ปี เรื่อง หมวด รูปภาพ ไฟล์ ดาวโหลด
1 2565 แผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 แผน Array['km_titlename'] 22
2 2564 แผนการจัดการความรู้ 2564 แผน Array['km_titlename'] 21
3 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 2564 รายงาน Array['km_titlename'] 18
4 2563 แผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผน Array['km_titlename'] 18
5 2563 รายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายงาน Array['km_titlename'] 20
6 2562 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 แผน Array['km_titlename'] 19
7 2561 แผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 แผน Array['km_titlename'] 19
8 2561 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายงาน Array['km_titlename'] 21
9 2556 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555 แผน Array['km_titlename'] 21

การบริหารความเสี่ยง

ที่ ปี เรื่อง หมวด รูปภาพ ไฟล์ ดาวโหลด
1 2564 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 แผน Array['rk_titlename'] 24
2 2564 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปี 2564 รายงาน Array['rk_titlename'] 20
3 2562 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562 แผน Array['rk_titlename'] 21
4 2561 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561 แผน Array['rk_titlename'] 20

คู่มือการประกันคุณภาพ

ที่ ปี เรื่อง หมวด รูปภาพ ไฟล์ ดาวโหลด
1 2564 คู่มือการประกันคุณภาพ ฉบับปรับปรุง 2564 รายงาน Array['qa_titlename'] 23

รายงานการประเมินตนเอง

ที่ ปี เรื่อง หมวด รูปภาพ ไฟล์ ดาวโหลด
1 2564 รายงานประเมินตนเอง2564 รายงาน Array['sar_titlename'] 26
2 2563 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายงาน Array['sar_titlename'] 19
3 2562 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายงาน Array['sar_titlename'] 21
4 2561 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายงาน Array['sar_titlename'] 20

รายงานประจำปี

ที่ ปี เรื่อง หมวด รูปภาพ ไฟล์ ดาวโหลด
1 2564 รายงานประจำปี 2564 รายงาน 22
2 2563 รายงานประจำปี 2563 รายงาน 19
3 2562 รายงานประจำปี 2562 รายงาน 19
4 2561 รายงานประจำปี 2561 รายงาน 18