registrar@cmru.ac.th
(053) 885 960 - 80
img

โครงการอบรม

การเตรียมความพร้อมและการสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการ ระดับชำนาญการของบุคลากร สำนักทะเบียนและประมวลผล

การทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่การขอตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ

img

โครงการอบรม

ตรวจเช็คระบบเครือข่ายและเตรียมความพร้อมในการดูแลระบบเครือข่าย

ของสำนักทะเบียนและประมลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

img

โครงการอบรม

โครงการ การพัฒนาระบบการขอเอกสารทางการศึกษา ออนไลน์

สำนักทะเบียนและประมลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนการดำเนินงาน

ที่ ปี เรื่อง หมวด ประเภท รูปภาพ ไฟล์ ดาวโหลด
1 2564 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 2564 แผน แผนกลยุทธ์ Array['ap_titlename'] 0
2 2564 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ปี 2564 แผน แผนปฏิบัติงานประจำปี Array['ap_titlename'] 0
3 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รายงาน แผนกลยุทธ์ Array['ap_titlename'] 0
4 2563 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2560 - 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 63 แผน แผนกลยุทธ์ Array['ap_titlename'] 0
5 2563 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผน แผนปฏิบัติงานประจำปี Array['ap_titlename'] 0
6 2562 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2559 - 2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 แผน แผนกลยุทธ์ Array['ap_titlename'] 0
7 2562 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 แผน แผนปฏิบัติงานประจำปี Array['ap_titlename'] 0
8 2561 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2559 - 2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2561 แผน แผนกลยุทธ์ Array['ap_titlename'] 0
9 2561 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 แผน แผนปฏิบัติงานประจำปี Array['ap_titlename'] 0

การจัดการความรู้

ที่ ปี เรื่อง หมวด รูปภาพ ไฟล์ ดาวโหลด
1 2564 แผนการจัดการความรู้ 2564 แผน Array['km_titlename'] 0
2 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 2564 รายงาน Array['km_titlename'] 0
3 2563 แผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผน Array['km_titlename'] 0
4 2563 รายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายงาน Array['km_titlename'] 0
5 2562 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 แผน Array['km_titlename'] 0
6 2561 แผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 แผน Array['km_titlename'] 0
7 2561 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายงาน Array['km_titlename'] 0
8 2556 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555 แผน Array['km_titlename'] 0

การบริหารความเสี่ยง

ที่ ปี เรื่อง หมวด รูปภาพ ไฟล์ ดาวโหลด
1 2564 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 แผน Array['rk_titlename'] 0
2 2564 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปี 2564 รายงาน Array['rk_titlename'] 0
3 2562 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562 แผน Array['rk_titlename'] 0
4 2561 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561 แผน Array['rk_titlename'] 0

คู่มือการประกันคุณภาพ

ที่ ปี เรื่อง หมวด รูปภาพ ไฟล์ ดาวโหลด
1 2564 คู่มือการประกันคุณภาพ ฉบับปรับปรุง 2564 รายงาน Array['qa_titlename'] 0

รายงานการประเมินตนเอง

ที่ ปี เรื่อง หมวด รูปภาพ ไฟล์ ดาวโหลด
1 2564 รายงานประเมินตนเอง2564 รายงาน Array['sar_titlename'] 0
2 2563 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายงาน Array['sar_titlename'] 0
3 2562 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายงาน Array['sar_titlename'] 0
4 2561 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายงาน Array['sar_titlename'] 0

รายงานประจำปี

ที่ ปี เรื่อง หมวด รูปภาพ ไฟล์ ดาวโหลด
1 2563 รายงานประจำปี 2563 รายงาน 0
2 2562 รายงานประจำปี 2562 รายงาน 0
3 2561 รายงานประจำปี 2561 รายงาน 0