registrar@cmru.ac.th
(053) 885 960 - 80
img

ถ่ายทอดองค์ความรู้

เรื่อง : การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียน

สำนักทะเบียนและประมวลผล

Read More
img

โครงการอบรม

การเตรียมความพร้อมและการสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการ ระดับชำนาญการของบุคลากร สำนักทะเบียนและประมวลผล

การทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่การขอตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ

img

โครงการอบรม

ตรวจเช็คระบบเครือข่ายและเตรียมความพร้อมในการดูแลระบบเครือข่าย

ของสำนักทะเบียนและประมลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

img

โครงการอบรม

โครงการ การพัฒนาระบบการขอเอกสารทางการศึกษา ออนไลน์

สำนักทะเบียนและประมลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนการดำเนินงาน

ที่ ปี เรื่อง หมวด ประเภท รูปภาพ ไฟล์ ดาวโหลด
1 2565 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 แผน แผนปฏิบัติงานประจำปี Array['ap_titlename'] 112
2 2565 แผนกลยุทธ์ ระยะ 6 ปี พ.ศ. 2565-2570 แผน แผนกลยุทธ์ Array['ap_titlename'] 42
3 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 รายงาน แผนกลยุทธ์ Array['ap_titlename'] 17
4 2565 รายงานผลปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 รายงาน แผนปฏิบัติงานประจำปี Array['ap_titlename'] 14
5 2565 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะ 6 ปี [ 2565 - 2570 ] แผน แผนระบบสานสนเทศ Array['ap_titlename'] 13
6 2564 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 2564 แผน แผนกลยุทธ์ Array['ap_titlename'] 61
7 2564 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ปี 2564 แผน แผนปฏิบัติงานประจำปี Array['ap_titlename'] 61
8 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รายงาน แผนกลยุทธ์ Array['ap_titlename'] 60
9 2564 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ-5-ปี-2564-2568 แผน แผนระบบสานสนเทศ Array['ap_titlename'] 62
10 2563 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2560 - 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 63 แผน แผนกลยุทธ์ Array['ap_titlename'] 94
11 2563 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผน แผนปฏิบัติงานประจำปี Array['ap_titlename'] 62
12 2562 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2559 - 2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 แผน แผนกลยุทธ์ Array['ap_titlename'] 65
13 2562 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 แผน แผนปฏิบัติงานประจำปี Array['ap_titlename'] 61
14 2561 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2559 - 2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2561 แผน แผนกลยุทธ์ Array['ap_titlename'] 59
15 2561 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 แผน แผนปฏิบัติงานประจำปี Array['ap_titlename'] 56

การจัดการความรู้

ที่ ปี เรื่อง หมวด รูปภาพ ไฟล์ ดาวโหลด
1 2565 แผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 แผน Array['km_titlename'] 82
2 2565 คู่มือ การยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) คู่มือ Array['km_titlename'] 45
3 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 2565 รายงาน Array['km_titlename'] 13
4 2564 แผนการจัดการความรู้ 2564 แผน Array['km_titlename'] 58
5 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 2564 รายงาน Array['km_titlename'] 55
6 2563 แผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผน Array['km_titlename'] 58
7 2563 รายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายงาน Array['km_titlename'] 56
8 2562 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 แผน Array['km_titlename'] 58
9 2561 แผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 แผน Array['km_titlename'] 59
10 2561 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายงาน Array['km_titlename'] 57
11 2556 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555 แผน Array['km_titlename'] 56

การบริหารความเสี่ยง

ที่ ปี เรื่อง หมวด รูปภาพ ไฟล์ ดาวโหลด
1 2565 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565 แผน Array['rk_titlename'] 26
2 2564 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 แผน Array['rk_titlename'] 65
3 2564 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปี 2564 รายงาน Array['rk_titlename'] 57
4 2562 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562 แผน Array['rk_titlename'] 59
5 2561 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561 แผน Array['rk_titlename'] 56

คู่มือการประกันคุณภาพ

ที่ ปี เรื่อง หมวด รูปภาพ ไฟล์ ดาวโหลด
1 2564 คู่มือการประกันคุณภาพ ฉบับปรับปรุง 2564 รายงาน Array['qa_titlename'] 62

รายงานการประเมินตนเอง

ที่ ปี เรื่อง หมวด รูปภาพ ไฟล์ ดาวโหลด
1 2565 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2565 รายงาน Array['sar_titlename'] 15
2 2564 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายงาน Array['sar_titlename'] 67
3 2563 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายงาน Array['sar_titlename'] 59
4 2562 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายงาน Array['sar_titlename'] 58
5 2561 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายงาน Array['sar_titlename'] 60

รายงานประจำปี

ที่ ปี เรื่อง หมวด รูปภาพ ไฟล์ ดาวโหลด
1 2564 รายงานประจำปี 2564 รายงาน 59
2 2563 รายงานประจำปี 2563 รายงาน 61
3 2562 รายงานประจำปี 2562 รายงาน 58
4 2561 รายงานประจำปี 2561 รายงาน 55