registrar@cmru.ac.th
(053) 885 960 - 80
img

ถ่ายทอดองค์ความรู้

เรื่อง : การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียน

สำนักทะเบียนและประมวลผล

Read More
img

โครงการอบรม

การเตรียมความพร้อมและการสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการ ระดับชำนาญการของบุคลากร สำนักทะเบียนและประมวลผล

การทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่การขอตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ

img

โครงการอบรม

ตรวจเช็คระบบเครือข่ายและเตรียมความพร้อมในการดูแลระบบเครือข่าย

ของสำนักทะเบียนและประมลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

img

โครงการอบรม

โครงการ การพัฒนาระบบการขอเอกสารทางการศึกษา ออนไลน์

สำนักทะเบียนและประมลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนการดำเนินงาน

ที่ ปี เรื่อง หมวด ประเภท รูปภาพ ไฟล์ ดาวโหลด
1 2566 แผนกลยุทธ์ ระยะ 6 ปี (2565 - 2570) ฉบับปรับปรุง ปี 2566 แผน แผนกลยุทธ์ Array['ap_titlename'] 1735
2 2566 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล 2565 แผน แผนกลยุทธ์ Array['ap_titlename'] 1443
3 2566 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 แผน แผนปฏิบัติงานประจำปี Array['ap_titlename'] 1446
4 2565 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 แผน แผนปฏิบัติงานประจำปี Array['ap_titlename'] 1448
5 2565 แผนกลยุทธ์ ระยะ 6 ปี พ.ศ. 2565-2570 แผน แผนกลยุทธ์ Array['ap_titlename'] 1442
6 2564 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 2564 แผน แผนกลยุทธ์ Array['ap_titlename'] 1447
7 2564 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ปี 2564 แผน แผนปฏิบัติงานประจำปี Array['ap_titlename'] 1456
8 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รายงาน แผนกลยุทธ์ Array['ap_titlename'] 1444
9 2564 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ-5-ปี-2564-2568 แผน แผนระบบสานสนเทศ Array['ap_titlename'] 1443
10 2563 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2560 - 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 63 แผน แผนกลยุทธ์ Array['ap_titlename'] 1476
11 2563 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผน แผนปฏิบัติงานประจำปี Array['ap_titlename'] 1457
12 2562 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2559 - 2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 แผน แผนกลยุทธ์ Array['ap_titlename'] 1457
13 2562 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 แผน แผนปฏิบัติงานประจำปี Array['ap_titlename'] 1441
14 2561 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2559 - 2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2561 แผน แผนกลยุทธ์ Array['ap_titlename'] 1484
15 2561 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 แผน แผนปฏิบัติงานประจำปี Array['ap_titlename'] 1454

การจัดการความรู้

ที่ ปี เรื่อง หมวด รูปภาพ ไฟล์ ดาวโหลด
1 2567 แผนจักการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2567 แผน Array['km_titlename'] 20
2 2566 แผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 แผน Array['km_titlename'] 122
3 2565 แผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 แผน Array['km_titlename'] 134
4 2565 คู่มือ การยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) คู่มือ Array['km_titlename'] 140
5 2564 แผนการจัดการความรู้ 2564 แผน Array['km_titlename'] 113
6 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 2564 รายงาน Array['km_titlename'] 151
7 2563 แผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผน Array['km_titlename'] 112
8 2563 รายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายงาน Array['km_titlename'] 147
9 2562 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 แผน Array['km_titlename'] 137
10 2561 แผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 แผน Array['km_titlename'] 124
11 2561 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายงาน Array['km_titlename'] 184
12 2556 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555 แผน Array['km_titlename'] 118

การบริหารความเสี่ยง

ที่ ปี เรื่อง หมวด รูปภาพ ไฟล์ ดาวโหลด
1 2565 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565 แผน Array['rk_titlename'] 153
2 2564 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 แผน Array['rk_titlename'] 137
3 2564 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปี 2564 รายงาน Array['rk_titlename'] 143
4 2562 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562 แผน Array['rk_titlename'] 240
5 2561 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561 แผน Array['rk_titlename'] 225

คู่มือการประกันคุณภาพ

ที่ ปี เรื่อง หมวด รูปภาพ ไฟล์ ดาวโหลด
1 2564 คู่มือการประกันคุณภาพ ฉบับปรับปรุง 2564 รายงาน Array['qa_titlename'] 1383

รายงานการประเมินตนเอง

ที่ ปี เรื่อง หมวด รูปภาพ ไฟล์ ดาวโหลด
1 2564 รายงานประเมินตนเอง2564 รายงาน Array['sar_titlename'] 138
2 2563 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายงาน Array['sar_titlename'] 131
3 2562 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายงาน Array['sar_titlename'] 106
4 2561 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายงาน Array['sar_titlename'] 190

รายงานประจำปี

ที่ ปี เรื่อง หมวด รูปภาพ ไฟล์ ดาวโหลด
1 2565 รายงานประจำปี 2565 รายงาน 513
2 2564 รายงานประจำปี 2564 รายงาน 116
3 2563 รายงานประจำปี 2563 รายงาน 120
4 2562 รายงานประจำปี 2562 รายงาน 131
5 2561 รายงานประจำปี 2561 รายงาน 128