คู่มือนักศึกษา
ผลการรับทราบการรับรองจาก สกอ.
คำอธิบายรายวิชา คำอธิบายรายวิชา แผนการเรียนเสนอแนะ
ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลและการวิจัย คำอธิบายรายวิชา  ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คำอธิบายรายวิชา  ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม (ต่อเนื่อง) คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อเนื่อง) คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์สากล คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ต่อเนื่อง) คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ต่อเนื่อง) คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คำอธิบายรายวิชา ปกติ  จ-ศ  ส-อ
คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข้อกำหนดเฉพาะของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง)


Powered by Kulachart Panyadee Information Technology 49
Shopping Plaza :Shopping toys : Shopping Camera : Shopping IT : Resort Thailand : Flash Games