2543

หลักสูตรสถาบันราชภัฏเชียงใหม่

แสดงรายละเอียด

2548 - 2552

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แสดงรายละเอียด

2553 - 2557

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แสดงรายละเอียด

2558 - 2562

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แสดงรายละเอียด

2563 - 2567

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แสดงรายละเอียด