ประกาศ: ผลการพิจารณาขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบ ปลายภาค 3/2566 ของนักศึกษาภาคปกติ​