ปฏิทินวิชาการ

ที่. ชื่อเรื่อง วันที่ ปี

1

ปฏิทินวิชาการ 2565

02 กันยายน 2565

2565

2

ปฏิทินขอสอบกลางภาค 1/2565

09 กันยายน 2565

2565

3

ปฏิทินวิชาการ 2565 บัณฑิตวิทยาลัย

08 มิถุนายน 2565

2565

4

ปฏิทินวิชาการ ระดับ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

01 สิงหาคม 2565

2565

5

ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ 2565

01 สิงหาคม 2565

2565

6

ปฏิทินวิชาการ ระดับ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

08 กรกฎาคม 2564

2564

7

ปฏิทินวิชาการ 2564 บัณฑิตวิทยาลัย

30 มิถุนายน 2564

2564

8

ยกเลิกวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 ก.ค.2564

19 สิงหาคม 2564

2564

9

ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ 2564

19 มกราคม 2565

2564

10

ปฏิทินวิชาการ 2564

18 เมษายน 2565

2564

11

Academic Calenda 2021/2022

02 กันยายน 2565

2564

12

ปฏิทินขอสอบปลายภาค163 วิทยาลัยนานาชาติ

11 มกราคม 2564

2563

13

ปฏิทินวิชาการ 2563

12 เมษายน 2564

2563

14

ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ 2563

17 กรกฎาคม 2563

2563

15

ปฏิทินขอสอบปลายภาค362 วิทยาลัยนานาชาติ

18 สิงหาคม 2563

2563

16

ปฏิทินขอสอบปลายภาค163

01 กันยายน 2563

2563

17

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 63 ฉบับที่1

02 ตุลาคม 2563

2563

18

วันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี ฉบับที่2

08 กุมภาพันธ์ 2564

2563

19

ปฏิทินขอสอบปลายภาค263

11 กุมภาพันธ์ 2564

2563

20

ปฏิทินขอสอบปลายภาค263 วิทยาลัยนานาชาติ

08 มีนาคม 2564

2563

21

ปฏิทินขอสอบกลางภาค263 วิทยาลัยนานาชาติ

08 มีนาคม 2564

2563

22

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปี63 ฉบับที่ 5

05 เมษายน 2564

2563

23

ประกาศงดการเรียนการสอน วันที่ 17-18 เมย.64

16 เมษายน 2564

2563

24

เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนตามมติคณะรัฐม

27 ตุลาคม 2563

2563

25

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 62

01 กรกฎาคม 2562

2562

26

ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ 2562

10 มิถุนายน 2562

2562

27

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 62 ฉบับที่1

02 มิถุนายน 2562

2562

28

ปฏิทินวิชาการ 2562

28 เมษายน 2563

2562

29

ปฏิทินขอสอบปลายภาค162

01 สิงหาคม 2562

2562

30

ปฏิทินขอสอบกลางภาค162

01 สิงหาคม 2562

2562

31

ปฏิทินขอสอบปลายภาค162 วิทยาลัยนานาชาติ

23 ธันวาคม 2562

2562

32

ปฏิทินขอสอบกลางภาค262

29 ธันวาคม 2562

2562

33

ปฏิทินขอสอบปลายภาค262

27 เมษายน 2563

2562

34

ปฏิทินขอสอบปลายภาค362

22 มิถุนายน 2563

2562

35

ปฏิทินขอสอบกลางภาค362

26 เมษายน 2563

2562

36

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค 2/2561

26 พฤษจิกายน 2561

2561

37

ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ 2/2561

17 ธันวาคม 2561

2561

38

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2/2561 วิทยาลัยนานาชาติ

28 กุมภาพันธ์ 2562

2561

39

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 3/2561 วิทยาลัยนานาชาติ

05 มีนาคม 2562

2561

40

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2/2561 (ฉบับที่ 1)

06 มีนาคม 2562

2561

41

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค 3/2561

17 เมษายน 2562

2561

42

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 3/2561

01 กรกฎาคม 2562

2561

43

ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ3/2561

15 พฤษภาคม 2562

2561

44

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 2/2561

26 พฤษจิกายน 2561

2561

45

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 1/2561

16 สิงหาคม 2561

2561

46

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค 1/2561

16 สิงหาคม 2561

2561

47

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาปี2561

20 กรกฎาคม 2561

2561

48

ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติปี2561

20 กรกฎาคม 2561

2561

49

ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2561

19 มีนาคม 2562

2561

50

ปฏิทินขอสอบปลายภาค 2/2561 วิทยาลัย

17 มิถุนายน 2562

2561

51

กำหนดการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค 2/2560

17 มกราคม 2561

2560

52

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 4

21 ธันวาคม 2560

2560

53

ปฏิทินวิชาการ ปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ 1/2560

30 ตุลาคม 2560

2560

54

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 2

04 กรกฎาคม 2560

2560

55

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 3

27 กันยายน 2560

2560

56

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 1

15 พฤษภาคม 2560

2560

57

ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2560

02 พฤษภาคม 2561

2560

58

ปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ 2/2560

31 มกราคม 2561

2560

59

กำหนดการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 2/2560

21 กุมภาพันธ์ 2561

2560

60

ประกาศปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ 3/2560

07 พฤษภาคม 2561

2560

61

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ฉบับที่6

30 เมษายน 2561

2560

62

ประกาศเปลี่ยนแปลงวิชาการ ปี 2560 ฉบับที่ 5

03 เมษายน 2561

2560

63

กำหนดการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 3/2560

13 พฤษภาคม 2561

2560

64

กำหนดการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค 3/2560

02 เมษายน 2561

2560

65

กำหนดการขอสอบรายวิชากลางภาค2/2560นานาชาติ

14 มีนาคม 2561

2560

66

กำหนดการขอสอบรายวิชาปลายภาค2/2560นานาชาติ

14 มีนาคม 2561

2560

67

ปฏิทินวิชาการ ปี2559

17 พฤษจิกายน 2559

2559

68

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการฉบับที่8

22 มีนาคม 2559

2558

69

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2558 ฉบับที่ 1

06 กรกฎาคม 2558

2558

70

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการฉบับที่5

01 มีนาคม 2559

2558

71

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการฉบับที่7

22 มีนาคม 2559

2558

72

ปฏิทินวิชาการ ปี2558

03 พฤษภาคม 2559

2558

73

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2557 ฉบับที่ 1

19 กันยายน 2557

2557

74

ปฏิทินวิชาการ 2557

07 เมษายน 2558

2557

75

ปฏิทินวิชาการ 2557 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

17 กุมภาพันธ์ 2558

2557

76

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

25 มิถุนายน 2557

2557

77

Academic Calendar 2014-2015

04 กันยายน 2557

2557

78

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2557 ฉบับที่ 2

26 ธันวาคม 2557

2557

79

เปลี่ยนแปลงปฏิทินนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ฉบ

09 มีนาคม 2558

2557

80

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2557 ฉบับที่ 4

16 เมษายน 2558

2557

81

ประกาศงดการเรียนการสอน2-3พค58

09 มีนาคม 2558

2557

82

ปฏิทินวิชาการออกฝึก357

09 มีนาคม 2558

2557

83

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2557 ฉบับที่ 3

09 มีนาคม 2558

2557

84

ปฏิทินวิชาการ56ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ356

04 มีนาคม 2557

2556

85

Academic Calendar 2013-2014

01 ตุลาคม 2556

2556

86

ปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ปี 2556

18 มิถุนายน 2556

2556

87

ปฏิทินวิชาการ การปกครองท้องถิ่น ปี 2556

12 มิถุนายน 2556

2556

88

ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2556

08 เมษายน 2557

2556

89

ปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ 2556

30 กันยายน 2556

2556

90

ปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ ปี 2555

21 กุมภาพันธ์ 2556

2555