ประกาศ: ผลการพิจารณาขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบ ปลายภาค 3/2566 ของนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)​