ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 22 มิถุนายน 2565

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 22 เมษายน 2565   สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 10  มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป   ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ  ณ หน้าห้องประชุม สำนักทะเบียนและประมวลผล 

  ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา