เกี่ยวกับสำนักทะเบียนฯ

          

ประวัติความเป็นมา สำนักส่งเสริมวิชาการ ได้รับการแบ่งส่วนราชการครั้งแรกของวิทยาลัยครูเชียงใหม่   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2530  งานด้านทะเบียนและวัดผล จากเดิมที่มีการแบ่งงานรับผิดชอบของงานทะเบียนและวัดผล ขึ้นอยู่กับสำนักงานอธิการบดี เรียกว่า “แผนกทะเบียนและวัดผล” ขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ส่วนงานบริหารหลักสูตรและบริหารงานวิชาการ การจัด การเรียนการสอน หน่วยวัดผลการศึกษา และหน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • ในวันที่ 12 มีนาคม 2530 ได้มีการประกาศแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527 ได้แบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครู เป็น 10 หน่วยงาน และมีสำนักส่งเสริมวิชาการเป็นหน่วยงานหนึ่ง โดยมี อาจารย์ทัศนี ยอดอินทร์ เป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ คนแรก มีการแบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ  6 ฝ่ายคือ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายหลักสูตรและแผน การสอน ฝ่ายห้องสมุด และฝ่ายเอกสารตำรา
 • ปีการศึกษา 2532 ได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเดิมจาก ผู้อำนวยการ เป็น หัวหน้า สำนักส่งเสริมวิชาการ และมีการเปลี่ยนผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการมาเป็น อาจารย์ ดร.มงคล เอี่ยมสำอางค์ มีการขยายงานเพิ่มขึ้นอีก 4 งาน คือ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานสถิติและข้อมูล ผลการศึกษา งานศูนย์ข้อมูลเพื่อการศึกษา และงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยเสริมวิชาการ
 • ปีการศึกษา 2533 ได้มีการปรับระบบโครงสร้างงานภายในโดยลดงานที่เพิ่ม จากงานเดิม 4 งาน ให้คงไว้เพียง 2 งาน คือ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้นปรับเปลี่ยนรูปแบบ การทำงาน ในลักษณะของคณะกรรมการประสานงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และงานสวัสดิการและข้อมูลผลการศึกษา
 • ปีการศึกษา 2534 มีการปรับองค์กรขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒน์ สมประเสริฐ เป็นหัวหน้าสำนักส่งเสริมวิชาการ แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านวิทยบริการ               2) ด้านธุรการวิชาการ และคงไว้ซึ่งงานโครงการและงานเฉพาะกิจวิทยบริการซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายหอสมุด  ฝ่ายเทคโนโลยี และฝ่ายเอกสารตำรา
 • – ด้านธุรการวิชาการ ประกอบด้วยฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
– งานโครงการและงานเฉพาะกิจ ประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการประสาน             การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน  โครงการสรรหาอาจารย์พิเศษโครงการรณรงค์ทางวิชาการเพื่อสรรหานักศึกษา
 • ในการดำเนินการดังกล่าวมีการประสานการทำงานอย่างเป็นระบบมีการจัดประชุมสัมมนา เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน ซึ่งถือว่าเป็น “ยุคทองของสำนักส่งเสริมวิชาการ” ที่มีการกระจายการทำงาน มีการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ อย่างมากมาย
ปีการศึกษา 2537 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมผิว ชื่นตระกูล ดำรงตำแหน่งหัวหน้า สำนักส่งเสริมวิชาการ
 • ปีการศึกษา 2538 อาจารย์มนตรี ศิริจันทร์ชื่น เป็นหัวหน้าสำนักส่งเสริมวิชาการ และ ในปีการศึกษา 2538 มีการประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงมีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
 • ปีการศึกษา 2543 สำนักส่งเสริมวิชาการ ได้มีการปรับปรุงหน่วยงาน โดยแยก งานวิทยบริการออกไปเป็นศูนย์วิทยบริการ มีภาระงานเทียบเท่าคณะ มีการบริหารงานอย่างอิสระ สำนักส่งเสริมวิชาการมีลักษณะงานที่รับผิดชอบที่สำคัญ 3 ด้าน คืองานเลขานุการ งานทะเบียนและวัดผล และงานจัดการศึกษา
ปีการศึกษา  2550  มหาวิทยาลัยมีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ออกเป็น 6 งาน ดังนี้ คือ งานบริหารงานทั่วไป  งานการเงินพัสดุ งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ  งานทะเบียนและประมวลผล งานบริการการเรียนการสอน งานมาตรฐานหลักสูตร  และงานบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา  2555  มหาวิทยาลัยมีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ออกเป็น 2  งาน ดังนี้  คือ งานส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียนและประมวลผล ปีการศึกษา  2556 มหาวิทยาลัยมีการแบ่งส่วนราชการในสำนักส่งเสริมวิชาการและ                    งานทะเบียน ออกเป็น 4  งาน  ดังนี้  คือ งานบริหารทั่วไป งานบริการการเรียนการสอน งานทะเบียนและประมวลผล  และงานมาตรฐานและหลักสูตร ปีการศึกษา  2559 มีการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและประมวลผล เป็น 4 งาน ดังนี้ งานบริหารทั่วไป งานรับเข้าศึกษา งานบริการการศึกษา และ งานทะเบียนและประมวลผล

 


            :: ทำเนียบผู้บริหาร ::
                                อาจารย์สมควร      ธรรมคุณ 2525-2528
                                อาจารย์สุเทพ      พงศ์ศรีวัฒน์ 2528-2530
                                อาจารย์ทัศนีย์      ยอดอินทร์ 2530-2532
                                ดร.มงคล      เอี่ยมสำอางค์ 2532-2534
                                อาจารย์วัฒน์      สมประเสริฐ 2534-2537
                                อาจารย์สมผิว      ชื่นตระกูล 2537-2538
                                อาจารย์มนตรี      ศิริจันทร์ชื่น 2538-2544
                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์      จินดารัตนาภรณ์ 2544-2548
                                อาจารย์พวงทอง      พร้อมไท 2548-2552
                                อาจารย์พิชัย      ระบอบ 2552-2554
                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา      หงษาวงศ์ 2554-2558
                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี      มณีโกศล 2558-2560
                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษรา      ปัญญา 2560-ปัจจุบัน
ปรัชญา
การบริการที่ประทับใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน มุ่งสู่การบริการที่มีคุณภาพ
วิสัยทัศน์
สำนักทะเบียนและประมวลผล จะเป็นหน่วยงานชั้นนำระดับภูมิภาค ในการให้บริการ      ด้านข้อมูลสารสนเทศ         งานทะเบียนและประมวลผล ภายใน ปี พ.ศ. 2563
เอกลักษณ์
ระบบงานทันสมัย  ใส่ใจบริการ  ทำงานเป็นทีม
อัตลักษณ์
บริการแบบกัลยาณมิตร สนับสนุนการผลิตบัณฑิต             ด้วย ICT
พันธกิจ
 1. พัฒนาระบบการรับนักศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบลงทะเบียน ระบบประมวลผลการศึกษา ระบบตรวจสอบและรองรับการสำเร็จการศึกษาและประสานงานการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลอาจารย์และข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
 3. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล
 4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนางานสำนักทะเบียนและประมวลผล
ภารกิจ
 1. บริการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และข้อมูลนักศึกษา
 2. ดำเนินงานด้านการรับนักศึกษา
 3. ดำเนินงานด้านทะเบียนและประมวลผล
 4. ดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน
 5. ดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค
 1. เพื่อพัฒนาระบบการรับนักศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบลงทะเบียน ระบบประมวลผลการศึกษา ระบบตรวจสอบและรองรับการสำเร็จการศึกษา ประสานงานบริหารหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้
 2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีการใช้ข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย
 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการที่สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
 4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนางาน

อัตลักษณ์
“บริการแบบกัลยาณมิตร  สนับสนุนการผลิตบัณฑิตด้วย ICT”
เอกลักษณ์
“ระบบงานทันสมัย ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม”
วัฒนธรรมองค์กร
“ยึดมั่นกฎระเบียบ ทำงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้”
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1      การพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2      การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3      การพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลให้มีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4      พัฒนากระบวนการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ตามที่สำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้เปลี่ยนชื่อตามกฎกระทรวงศึกษาธิการแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2547 นั้น มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงสร้างองค์กร

 • คณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล
 • รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย
 • ประธานกรรมการ
 • คณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • คณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล
 • รศ.ประทีป จันทร์คง
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • คณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล
 • ดร.ฐิติ ฐิติจำเริญพร
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • คณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • คณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา
 • กรรมการและเลขานุการ
 • คณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล
 • นางเสาร์คำ เมืองแก้ว
 • กรรมการและเลขานุการ
 • คณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ ไชยยาโส
 • กรรมการและเลขานุการ
 • คณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล
 • อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
 • ผู้ช่วยเลขานุการ
 • ผศ.เกษรา ปัญญา
 • ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ
 • Tel : 053-885961
 • ผศ.ดารารัตน์ ไชยยาโส
 • รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ
 • Tel : 053-885963
 • อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
 • รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ
 • Tel : 053-885971
 • นางเสาร์คำ เมืองแก้ว
 • รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ
 • Tel : 053-885963
 • งานบริหารทั่วไป
 • นางพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด
 • รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า
  สำนักงานสำนักทะเบียนฯ
 • นักวิชาการพัสดุ
 • Tel : 053-885964
 • งานบริหารทั่วไป
 • นางมัทธา ปินทะนา
 • หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 • Tel : 053-885966
 • งานบริหารทั่วไป
 • นางจิราพร ปิติจะ
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • Tel : 053-885964
 • งานบริหารทั่วไป
 • นางสาวนิตยา พุทธิ
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • Tel : 053-885967
 • งานบริหารทั่วไป
 • นายเจนณรงค์ ทุ่งปันคำ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • Tel : 053-885970
 • งานรับเข้าศึกษา
 • นางสาวรักษิณา วงค์ชัยขันธ์
 • นักวิชาการศึกษา
 • Tel : 053-885979
 • Tel : 053-885970
 • งานรับเข้าศึกษา
 • นางสาวอัญชลา ทามัน
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • Tel : 053-885973
 • งานรับเข้าศึกษา
 • นายพฤธิกร ญาติกา
 • นักวิชาการศึกษา
 • Tel : 053-885973
 • งานบริการการศึกษา
 • นางสาวยุพิน ธิยานันต์
 • หัวหน้างานบริการการศึกษา
 • Tel : 053-885969
 • งานบริการการศึกษา
 • นายเอนก ณะชัยวงค์
 • นักวิชาการศึกษา
 • Tel : 053-885968
 • งานบริการการศึกษา
 • นางกัญญาภัค เมธีวัฒนากุล
 • นักวิชาการศึกษา
 • Tel : 053-885962
 • งานบริการการศึกษา
 • นายบุญแทน ฤทธิไตรภพ
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • Tel : 053-885972
 • งานบริการการศึกษา
 • นางสาวพิชฌาย์ธรณ์ ธรรมชัย
 • นักวิชาการศึกษา
 • Tel : 053-885960
 • งานทะเบียนและประมวลผล
 • นายยงยุธ แสนใจพรม
 • หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
 • Tel : 053-885975
 • งานทะเบียนและประมวลผล
 • นายสาคร เมืองแก้ว
 • นักวิชาการศึกษา
 • Tel : 053-885976
 • งานทะเบียนและประมวลผล
 • นางอรสา วงค์สว่าง
 • นักวิชาการศึกษา
 • Tel : 053-885977
 • งานทะเบียนและประมวลผล
 • นางอาภาวรรณ ยะปะนัน
 • นักวิชาการศึกษา
 • Tel : 053-885974
 • งานทะเบียนและประมวลผล
 • นายราชันย์ จันทร์เที่ยง
 • นักวิชาการศึกษา
 • Tel : 053-885980
 • งานทะเบียนและประมวลผล
 • นายวินัย กันขัติ์
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • Tel : 053-885980
 • สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  Office of the Registrar Chiang mai Rajabhat University

  เลขที่ 202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

  โทรศัพท์: 0-5388-5960   ถึง  80

  โทรสาร: 0-5388-5970