หลักสูตรและการรับรอง

หลักสูตรและการรับรอง

แบบฟอร์ม สมอ.08 ระดับ บัณฑิตศึกษา    [ ปรับปรุงล่าสุด 15/01/64 ]  
แบบฟอร์ม สมอ.08 ระดับปริญญาตรี    [ ปรับปรุงล่าสุด 15/01/64 ]  
ค้นหาข้อมูลในการจัดทำรายงาน มคอ.
ตัวอย่าง template เอกสารมาตรฐาน   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. )     [ ปรับปรุงล่าสุด 16/06/63 ]  
ตัวอย่าง template หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) [.Doc]     [ ปรับปรุงล่าสุด 19/11/62 ]  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2558
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562 [Doc]    [ ปรับปรุงล่าสุด 29/07/63 ]  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562 [PDF]     [ ปรับปรุงล่าสุด 29/07/63 ]  
หมวดวิชาชีพครู พ.ศ.2562 [Doc]     [ ปรับปรุงล่าสุด 10/05/62 ]  
หมวดวิชาชีพครู พ.ศ.2562 [PDF]     [ ปรับปรุงล่าสุด 10/05/62 ]  
แบบประเมินหลักสูตร
แบบ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน