หลักสูตรและการรับรอง

หลักสูตรและการรับรอง

แบบฟอร์ม สมอ.08 (สำหรับแก้ไข อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร)
ระดับ บัณฑิตศึกษา
แบบฟอร์ม สมอ.08 (สำหรับแก้ไข อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร)
ระดับปริญญาตรี
ค้นหาข้อมูลในการจัดทำรายงาน มคอ.
เกณฑ์มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ    ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานหลักสูตร มคอ.
ตัวอย่าง template เอกสารมาตรฐาน   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. )     [ ปรับปรุงล่าสุด 16/06/63 ]  
ตัวอย่าง template หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) [.Doc]     [ ปรับปรุงล่าสุด 19/11/62 ]  
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา    (มคอ.1)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2553
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2558
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562 [Doc]    [ ปรับปรุงล่าสุด 29/07/63 ]  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562 [PDF]     [ ปรับปรุงล่าสุด 29/07/63 ]  
หมวดวิชาชีพครู พ.ศ.2562 [Doc]     [ ปรับปรุงล่าสุด 10/05/62 ]  
หมวดวิชาชีพครู พ.ศ.2562 [PDF]     [ ปรับปรุงล่าสุด 10/05/62 ]  
แบบประเมินหลักสูตร
แบบ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เอกสารประกอบ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง : การรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)