ทำเนียบบุคลากรดีเด่น

- ทำเนียบบุคลากร ดีเด่น -

ปี พ.ศ. 2563

รางวัล : บุคลากรในดวงใจ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำไตรมาส ที่ 1 (ต.ค. 63 – ธ.ค. 63 )

นายเจนณรงค์ ทุ่งปันคำ