ทำเนียบบุคลากรดีเด่น

- ทำเนียบบุคลากร ดีเด่น -

ปี พ.ศ. 2563

รางวัล : บุคลากรในดวงใจ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำไตรมาส ที่ 1 (ต.ค. 63 – ธ.ค. 63 )

นายเจนณรงค์ ทุ่งปันคำ

ปี พ.ศ. 2564

รางวัล : บุคลากรในดวงใจ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำไตรมาส ที่ 2 (ม.ค. 64 – มี.ค. 64 )

นางสาวรักษิณา  วงค์ชัยขันธ์

ปี พ.ศ. 2564

รางวัล : บุคลากรในดวงใจ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำไตรมาส ที่ 3(เม.ย. 64 – มิ.ย. 64 )

นางสาวยุพิน  ธิยานันต์