ทำเนียบบุคลากรดีเด่น

- ทำเนียบบุคลากร ดีเด่น -

ปี พ.ศ. 2563

รางวัล : บุคลากรในดวงใจ สำนักทะเบียนและประมวลผล 

              ประจำไตรมาส ที่ 1 (ต.ค. 63 – ธ.ค. 63 )

           นายเจนณรงค์ ทุ่งปันคำ

ปี พ.ศ. 2564

รางวัล : บุคลากรในดวงใจ สำนักทะเบียนและประมวลผล

             ประจำไตรมาส ที่ 2 (ม.ค. 64 – มี.ค. 64 )

           นางสาวรักษิณา  วงค์ชัยขันธ์

ปี พ.ศ. 2564

รางวัล : บุคลากรในดวงใจ สำนักทะเบียนและประมวลผล

              ประจำไตรมาส ที่ 3(เม.ย. 64 – มิ.ย. 64 )

           นางสาวยุพิน  ธิยานันต์

ปี พ.ศ. 2564

รางวัล : บุคลากรในดวงใจ สำนักทะเบียนและประมวลผล

              ประจำไตรมาส ที่ 4 (ก.ค. 64 – ก.ย. 64 )

           นางสาวพิชฌาย์ธรณ์ ธรรมชัย