ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคของนักศึกษา ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564

Alternative text - include a link to the PDF!