รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติโดยให้ติดต่อทำบันทึกข้อตกลงที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 /2565