ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 /2565