ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 26 ตุลาคม 2565

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 26 ตุลาคม 2565   สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 9  ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป   ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ  ณ หน้าห้องประชุม สำนักทะเบียนและประมวลผล 

  ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา