ประกาศผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

นักศึกษาที่ได้ยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่  CLICK HERE  โดยนักศึกษา สามารถเลือกรูปแบบการชำระค่าธรรมเนียมได้ดังนี้
1. ชำระค่าธรรมเนียมที่งานกองคลังสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยติดต่อ สำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อรับคำร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ไปชำระเงินค่าธรรมเนียม
2. ชำระค่าธรรมเนียมที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา (http://reg.cmru.ac.th/) เพื่อพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการยกเว้นการเรียนรายวิชา ไปชำระเงินค่าธรรมเนียม
ได้ตั้งแต่ วันนี้ จนถึง วันที่ 16 มกราคม 2566
ทั้งนี้การยกเว้นการเรียนรายวิชานี้จะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังกล่าวครบถ้วนแล้วเท่านั้น