ประกาศ :: สำหรับบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ มกราคม 2561 - พฤษภาคม 2563 ที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

               สามารถติดต่อ รับใบปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้ตั้งแต่ วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
* หากเกินระยะเวลา 90 วัน ต้องเสียค่าปรับ รับปริญญาบัตรช้า จำนวน 500 บาท
โดย เตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษา ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร ที่สำนักทะเบียนและประะมวลผล
*กรณี ไม่สามารถมาติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรด้วย ตัวเอง ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบัณฑิต หรือ รูปถ่ายบัตรประชาชนของบัณฑิต ในมือถือผู้ที่มาติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร แทน และแสดงหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล