ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565   สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 6  มกราคม 2566 เป็นต้นไป   ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ  ณ หน้าห้องประชุม สำนักทะเบียนและประมวลผล 

  ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา