ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 28 ธันวาคม 2565

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 28 ธันวาคม 2565   สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป   ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ  ณ  สำนักทะเบียนและประมวลผล 

  ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา