ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 27 มกราคม 2566

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 27 มกราคม 2566   สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 3 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป   ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ  ณ  สำนักทะเบียนและประมวลผล 

  ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา