ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และ 20 มีนาคม 2566

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และ 20 มีนาคม 2566
สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 21 เมษายน 2566 เป็นต้นไป
ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล
*หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

  ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา