ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 28 เมษายน 2566

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 28 เมษายน 2566
สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป
ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล
*หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

  ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา