ประกาศ : ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษา ที่ขาดสอบ ภาคปกติ วิทยาลัยนานาชาติ 2/2565