ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป
ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล

  ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา