ประกาศ ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (เพิ่มเติม)