ประกาศ ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (วิทยาลัยนานาชาติ)