ประกาศ: ผลการพิจารณาขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบ ปลายภาค 2/2566 (เพิ่มเติม)