ประกาศให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 -2562 รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 -2562 ที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2561 – 19 พฤษภาคม 2563 (ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://www.academic.cmru.ac.th/search_grd65/index.php )
เข้า รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในระบบ พร้อมพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย นำไปชำระเงิน ที่ เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ หรือ ชำระผ่าน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 11 พฤศจิกายน 2565