ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 และ 18 มีนาคม 2565

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565  และ 18 มีนาคม 2565 สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 2  เมษายน 2565 เป็นต้นไป   ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ  ณ หน้าห้องประชุม สำนักทะเบียนและประมวลผล 

  ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา

เรื่องล่าสุด