หน้าหลัก

  คำนำ

  หมวดวิชาครุศาสตร์

  หมวดวิชามนุษยศาสตร์

  หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์

  หมวดวิชาสังคมศาสตร์

  หมวดวิชานิเทศศาสตร์

  หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ

  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์

  หมวดวิชาเกษตรศาสตร์

  หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  ภาคผนวก

 

รหัสและคำอธิบายรายวิชาเรียน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช  2543

-------------------------------------------------------------------------------
หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์                      200 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์

หมวดวิชาสังคมศาสตร์
-------------------------------------------------------------------------------

 

                  450 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้
                                ในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์


                  451 หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ

                  452 หมู่วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

                  453 หมู่วิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน

                  454 หมู่วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก

                  455 หมู่วิชาศิลปประดิษฐ์

                  456 หมู่วิชาสิ่งทอ

 
 

สำนักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่