หน้าหลัก

  คำนำ

  หมวดวิชาครุศาสตร์

  หมวดวิชามนุษยศาสตร์

  หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์

  หมวดวิชาสังคมศาสตร์

  หมวดวิชานิเทศศาสตร์

  หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ

  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์

  หมวดวิชาเกษตรศาสตร์

  หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  ภาคผนวก

 

รหัสและคำอธิบายรายวิชาเรียน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช  2543

-------------------------------------------------------------------------------
หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                      200 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์

หมวดวิชาสังคมศาสตร์
-------------------------------------------------------------------------------

 

                  550 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้
                                ในหมวดวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม


                 
551 หมู่วิชาอุตสาหการ

                  552 หมู่วิชาเซรามิกส์

                  553 หมู่วิชาศิลปหัตถกรรม

                  554 หมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

                 
555 หมู่วิชาออกแบบ - เขียนแบบสถาปัตยกรรม                 

                 
556 หมู่วิชาก่อสร้าง - โยธา

                  557 หมู่วิชาไฟฟ้ากำลัง                 

                 
558 หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส์                 

                 
559 หมู่วิชาเครื่องกล                 

                 
561 หมู่วิชาเทคนิคการพิมพ์                 

                 
562 หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์                 

                 
563 หมู่วิชาสถาปัตยกรรมภายใน                 

                 
564 หมู่วิชาเทคโนโลยีฟิสิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม                

                 
565 หมู่วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

 
 

สำนักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่