หน้าหลัก

  คำนำ

  หมวดวิชาครุศาสตร์

  หมวดวิชามนุษยศาสตร์

  หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์

  หมวดวิชาสังคมศาสตร์

  หมวดวิชานิเทศศาสตร์

  หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ

  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์

  หมวดวิชาเกษตรศาสตร์

  หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  ภาคผนวก

 

รหัสและคำอธิบายรายวิชาเรียน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช  2543

-------------------------------------------------------------------------------
หมวดวิชาเกษตรศาสตร์                      200 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์

หมวดวิชาสังคมศาสตร์
-------------------------------------------------------------------------------

 

                  500 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้
                                ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์


                  501 หมู่วิชาปฐพีวิทยา

                  502 หมู่วิชาพืชไร่

                  503 หมู่วิชาพืชสวน

                  504 หมู่วิชาสัตวบาล

                  505 หมู่วิชาสัตวรักษ์

                  506 หมู่วิชาการประมง

                  507 หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                  508 หมู่วิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช

                  509 หมู่วิชาวนศาสตร์

                  511 หมู่วิชาการชลประทาน

                  512 หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน

                  513 หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร

                  514 หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร

                  515 หมู่วิชาเกษตรศึกษา

 
 

สำนักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่