หน้าหลัก

  คำนำ

  หมวดวิชาครุศาสตร์

  หมวดวิชามนุษยศาสตร์

  หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์

  หมวดวิชาสังคมศาสตร์

  หมวดวิชานิเทศศาสตร์

  หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ

  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์

  หมวดวิชาเกษตรศาสตร์

  หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  ภาคผนวก

 

รหัสและคำอธิบายรายวิชาเรียน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช  2543

-------------------------------------------------------------------------------
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      200 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์

หมวดวิชาสังคมศาสตร์
-------------------------------------------------------------------------------

 

                  400 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้
                                 ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


                  401 หมู่วิชาฟิสิกส์

                  402 หมู่วิชาเคมี

                  403 หมู่วิชาชีววิทยา

                  404 หมู่วิชาดาราศาสตร์

                  405 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก

                  406 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

                  407 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                  408 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา                 

                 
409 หมู่วิชาคณิตศาสตร์

                  411 หมู่วิชาสถิติประยุกต์

                  412 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์

 
 

สำนักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่