หน้าหลัก

  คำนำ

  หมวดวิชาครุศาสตร์

  หมวดวิชามนุษยศาสตร์

  หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์

  หมวดวิชาสังคมศาสตร์

  หมวดวิชานิเทศศาสตร์

  หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ

  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์

  หมวดวิชาเกษตรศาสตร์

  หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  ภาคผนวก

 

รหัสและคำอธิบายรายวิชาเรียน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช  2543

-------------------------------------------------------------------------------
หมวดวิชาสังคมศาสตร์                      200 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์

หมวดวิชาสังคมศาสตร์
-------------------------------------------------------------------------------

 

                  250 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้
                                ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์

                  251 หมู่วิชาจิตวิทยา

                  252 หมู่วิชามนุษยวิทยา

                  253 หมู่วิชาสังคมวิทยา

                  254 หมู่วิชาภูมิศาสตร์

                  255 หมู่วิชารัฐศาสตร์

                  256 หมู่วิชานิติศาสตร์

                  257 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์

 

 
 

สำนักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่