หน้าหลัก

  คำนำ

  หมวดวิชาครุศาสตร์

  หมวดวิชามนุษยศาสตร์

  หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์

  หมวดวิชาสังคมศาสตร์

  หมวดวิชานิเทศศาสตร์

  หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ

  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์

  หมวดวิชาเกษตรศาสตร์

  หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  ภาคผนวก

 

รหัสและคำอธิบายรายวิชาเรียน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช  2543

-------------------------------------------------------------------------------
หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ                      200 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์

หมวดวิชาสังคมศาสตร์
-------------------------------------------------------------------------------

 

                  350 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้
                                 ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและ การจัดการ


                  351 หมู่วิชาเลขานุการ

                  352 หมู่วิชาการบัญชี

                  353 หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร

                  354 หมู่วิชาการตลาด                 

                 
355 หมู่วิชาการสหกรณ์

                  356 หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ

                 
357 หมู่วิชาธุรกิจบริการ

                  358 หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย

                  359 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 
 

สำนักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่