หน้าหลัก

  คำนำ

  หมวดวิชาครุศาสตร์

  หมวดวิชามนุษยศาสตร์

  หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์

  หมวดวิชาสังคมศาสตร์

  หมวดวิชานิเทศศาสตร์

  หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ

  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์

  หมวดวิชาเกษตรศาสตร์

  หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  ภาคผนวก

รหัสและคำอธิบายรายวิชาเรียน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2543

-------------------------------------------------
หลักการ
-------------------------------------------------

 
 1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
 2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard Classification Education) เป็นแนวทาง
 3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
  1. ยึดสาระสำคัญ (Concept) ของคำอธิบายรายวิชา
  2. ยึดฐานกำเนิดของรายวิชา
  3. อาศัยผู้เชี่ยวชาญ
 4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว
  เลข 3 ตัวเแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา
  เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
  เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
  เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงลำดับก่อนหลังของวิชา

 
     5.    หมวดวิชาและหมู่วิชาของรหัสตัวเลข 3 ตัวแรก
             100-149 หมวดวิชาและหมู่วิชาครุศาสตร์                                       
             150-199 หมวดวิชาและหมู่วิชามนุษย์ศาสตร์                                  
             200-249 หมวดวิชาและหมู่วิชาศิลปกรรมศาสตร์
             250-299 หมวดวิชาและหมู่วิชาสังคมศาสตร์
             300-349 หมวดวิชาและหมู่วิชานิเทศศาสตร์
             350-399 หมวดวิชาและหมู่วิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
             400-449 หมวดวิชาและหมู่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
             450-499 หมวดวิชาและหมู่วิชาคหกรรมศาสตร์
             500-549 หมวดวิชาและหมู่วิชาเกษตรศาสตร์
             550-559 หมวดวิชาและหมู่วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มี 9 หมู่วิชา
มี 20 หมู่วิชา
มี 7 หมู่วิชา
มี 8 หมู่วิชา
มี 8 หมู่วิชา
มี 10 หมู่วิชา
มี 12 หมู่วิชา
มี 7 หมู่วิชา
มี 15 หมู่วิชา
มี 15 หมู่วิชา
     6. หมู่วิชาของหมวดวิชาต่าง
          หมวดวิชาครุศาสตร์ (100 – 149)
                 
100 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้
                  101 หมู่วิชาหลักการศึกษา
                  102 หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน
                  103 หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
                  104 หมู่วิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
                  105 หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
                  106 หมู่วิชาการบริหารการศึกษา
                  107 หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย
                  108 หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ

          หมวดวิชามนุษย์ศาสตร์ (150 – 199)
                 
150 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์
                  151 หมู่วิชาปรัชญา
                  152 หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา
                  153 หมู่วิชาภาษาศาสตร์
                  154 หมู่วิชาภาษาไทย
                  155 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ
                  156 หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น
                  157 หมู่วิชาภาษาจีน
                  158 หมู่วิชาภาษามาเลย์
                  159 หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส
                  161 หมู่วิชาภาษาเยอรมัน
                  162 หมู่วิชาภาษาอิตาเลี่ยน
                  163 หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ
                  164 หมู่วิชาประวัติศาสตร์
                  165 หมู่วิชาภาษารัสเชีย
                  166 หมู่วิชาภาษาเกาหลี
                  167 หมู่วิชาภาษาลาว
                  168 หมู่วิชาภาษาเขมร
                  169 หมู่วิชาภาษาพม่า
                  171 หมู่วิชาภาษาเวียดนาม
                  172 หมู่วิชาภาษาสเปน
                  173 หมู่วิชาภาษาอาหรับ

          หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (200 – 249)
                 
200 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์
                  201 หมู่วิชาทฤษฎี หลักการ และความเข้าใจทางศิลปกรรม
                  202 หมู่วิชาวิจิตรศิลป์
                  203 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิติ
                  204 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิติ
                  205 หมู่วิชานาฎศิลป์และการแสดง
                  206 หมู่วิชาดุริยางคศิลป์

          หมวดวิชาสังคมศาสตร์ (250 – 299)
                  250 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์
                  251 หมู่วิชาจิตวิทยา
                  252 หมู่วิชามนุษยวิทยา
                  253 หมู่วิชาสังคมวิทยา
                  254 หมู่วิชาภูมิศาสตร์
                  255 หมู่วิชารัฐศาสตร์
                  256 หมู่วิชานิติศาสตร์
                  257 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์

          หมวดวิชานิเทศศาสตร์ (300 – 349)
                 
300 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์
                  301 หมู่วิชาการสื่อสาร
                 
302 หมู่วิชาสิ่งพิมพ์
                  303 หมู่วิชาการประชาสัมพันธ์
                  304 หมู่วิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
                  305 หมู่วิชาการโฆษณา
                  306 หมู่วิชาการถ่ายภาพ
                  307 หมู่วิชาภาพยนตร์

          หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ (350 – 399)
                  350 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและ การจัดการ
                  351 หมู่วิชาเลขานุการ
                  352 หมู่วิชาการบัญชี
                  353 หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร
                  354 หมู่วิชาการตลาด                 
                 
355 หมู่วิชาการสหกรณ์
                  356 หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ
                 
357 หมู่วิชาธุรกิจบริการ
                  358 หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย
                  359 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

          หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (400 – 449)
                  400 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                  401 หมู่วิชาฟิสิกส์
                  402 หมู่วิชาเคมี
                  403 หมู่วิชาชีววิทยา
                  404 หมู่วิชาดาราศาสตร์
                  405 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
                  406 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
                  407 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
                  408 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา                 
                 
409 หมู่วิชาคณิตศาสตร์
                  411 หมู่วิชาสถิติประยุกต์
                  412 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์

          หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ (450 – 499)
                  450 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์
                  451 หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ
                  452 หมู่วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
                  453 หมู่วิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน
                  454 หมู่วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
                  455 หมู่วิชาศิลปประดิษฐ์
                  456 หมู่วิชาสิ่งทอ

          หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ (500 – 549)
                  500 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์
                  501 หมู่วิชาปฐพีวิทยา
                  502 หมู่วิชาพืชไร่
                  503 หมู่วิชาพืชสวน
                  504 หมู่วิชาสัตวบาล
                  505 หมู่วิชาสัตวรักษ์
                  506 หมู่วิชาการประมง
                  507 หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร
                  508 หมู่วิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช
                  509 หมู่วิชาวนศาสตร์
                  511 หมู่วิชาการชลประทาน
                  512 หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน
                  513 หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร
                  514 หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร
                  515 หมู่วิชาเกษตรศึกษา

          หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (550 – 599)
                  550 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
                 
551 หมู่วิชาอุตสาหการ
                  552 หมู่วิชาเซรามิกส์
                  553 หมู่วิชาศิลปหัตถกรรม
                  554 หมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                 
555 หมู่วิชาออกแบบ - เขียนแบบสถาปัตยกรรม                 
                 
556 หมู่วิชาก่อสร้าง - โยธา
                  557 หมู่วิชาไฟฟ้ากำลัง                 
                 
558 หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส์                 
                 
559 หมู่วิชาเครื่องกล                 
                 
561 หมู่วิชาเทคนิคการพิมพ์                 
                 
562 หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์                 
                 
563 หมู่วิชาสถาปัตยกรรมภายใน                 
                 
564 หมู่วิชาเทคโนโลยีฟิสิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม                
                 
565 หมู่วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
 

 

สำนักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่