หน้าหลัก

  คำนำ

  หมวดวิชาครุศาสตร์

  หมวดวิชามนุษยศาสตร์

  หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์

  หมวดวิชาสังคมศาสตร์

  หมวดวิชานิเทศศาสตร์

  หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ

  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์

  หมวดวิชาเกษตรศาสตร์

  หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  ภาคผนวก

 

รหัสและคำอธิบายรายวิชาเรียน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช  2543

-------------------------------------------------------------------------------
หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์
-------------------------------------------------------------------------------

 

                  200 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้
                        ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์

                      200 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์

                  201 หมู่วิชาทฤษฎี หลักการ และความเข้าใจทางศิลปกรรม

                  202 หมู่วิชาวิจิตรศิลป์

                  203 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิติ

                  204 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิติ

                  205 หมู่วิชานาฎศิลป์และการแสดง

                  206 หมู่วิชาดุริยางคศิลป์

 

 
 

สำนักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่