หน้าหลัก

  คำนำ

  หมวดวิชาครุศาสตร์

  หมวดวิชามนุษยศาสตร์

  หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์

  หมวดวิชาสังคมศาสตร์

  หมวดวิชานิเทศศาสตร์

  หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ

  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์

  หมวดวิชาเกษตรศาสตร์

  หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  ภาคผนวก

 

รหัสและคำอธิบายรายวิชาเรียน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช  2543

-------------------------------------------------------------------------------
หมวดวิชาครุศาสตร์
-------------------------------------------------------------------------------

  100 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้

101 หมู่วิชาหลักการศึกษา

102 หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน

103 หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

104 หมู่วิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

105 หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

106 หมู่วิชาการบริหารการศึกษา

107 หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย

108 หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ
 

 
 

สำนักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่